PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - MUS13
Anglický název: Pedagogy
Český název: Úvod do pedagogiky
Zajišťuje: Filosofická fakulta UK (31-FF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Předmět je určen pouze pro studenty oborů se zaměřením na vzdělávání.
Garant: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)
Cílem výuky předmětu je, aby studenti pochopili funkci pedagogiky v profesním směřování učitele. Předmět vede studenty k orientaci v oboru pedagogika a k jejímu vnímání jako nástroje pedagogické praxe. Pomáhá vytvořit podmínky pro to, aby studenti získali předpoklady k analýze základních problémů výchovy, vzdělávání a současného školství v souvislosti se společenským vývojem a soudobými pedagogickými diskursy. Studenti získají poznatky o změnách v českém školství prostřednictvím legislativních a kurikulárních dokumentů, což jim umožní porozumět vzdělávacímu prostředí školy. Nedílnou součástí předmětu je vést studenty k pochopení měnícího se pojetí profese učitele a přispět k vytváření jejich pozitivního postoje k této profesi.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Základní:

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2011.

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR.  Praha: UIV, 2001 (tzv. Bílá kniha).

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. MŠMT 2014.

STROUHAL, M. : Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

Rámcové vzdělávací programy (vybraných druhů škol).

 

Doporučená:

DVOŘÁKOVÁ, M., KOLÁŘ, Z., TVRZOVÁ, I., VÁŇOVÁ, R. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015.

DYMOKURSKÝ, O.; KASPER, T. (eds.) Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi: Kudy vede cesta kurikulární reformy. Brno: Paido 2014.

FEŘTEK, T. Ředitelská kuchařka. AISIS, 2002.
HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

JANÍKOVÁ, M. Základy školní pedagogiky.Brno: Paido 2009.

PELIKÁN, J: Výchova pro život.Prah: ISV, 1997, 2004.
PRŮCHA, J.: Přehled pedagogiky. : Portál,  2000.

PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004.

PRÁŠILOVÁ , M. Vybrané kapitoly z managementu pro učitele. Olomouc: UP, 2003.

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001.

TONUCCI : Vyučovat nebo naučit? Praha: PF UK 1991.

KAŠČÁK, O., PUPALA, B. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009.

ŠTECH, S. Reforma kurikula jako kulturní změna. In Zikmundová, V. (ed.). Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova. Sympozium ČS INSEA Plzeň, 16.-18. října 2004. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2007, s. 11-19.

ŠTECH, S. Spor o „profesi“ – o čem a jak se mluví. In Stát se učitelem. Praha: PedF UK, 1995, s. 6-51.

ŠTECH, S. Škola stále nová. Praha: Karolinum, 1992.

ŠTECH, S. Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. In Pedagogika, 59(2), s. 105–116.

Další zdroje ke studiu budou doporučovány průběžně.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

1.Současné pojetí profese učitele. Učitel jako reflektující praktik. Role učitele.

2. Pedagogika jako věda a jako „umění“. Výchova, vzdělání a vzdělávání jako základní pojmy pedagogiky. Vztah pedagogické teorie a praxe.  Historicko-společenská funkce výchovy.

3. Povaha a proměny pedagogických diskursů a jejich vliv na výchovně vzdělávací praxi.

4. Proces výchovy a jeho základní prvky (cíle, činitelé, podmínky, prostředky a výsledky výchovy).

5. Institucionalizace výchovy, význam a funkce školy v systému výchovy. Školský systém a jeho současné proměny. Školská soustava a klasifikace ISCED.

6. Transformace školy a současný stav školské reformy. Základní kurikulární a legislativní dokumenty. Rámcové vzdělávací programy a jejich převod do školních vzdělávacích programů. Kompetenční pojetí vzdělání.

7. Pedagogické modely školy (škola transmisivní, konstruktivní, alternativní školy).

8. Pedagogické situace. Pedagogická komunikace jako nástroj procesu výchovy a vzdělávání.

9. Kolegialita a týmová práce učitelů. Spolupráce učitelského sboru s dalšími aktéry  ve vzdělávacím prostředí.

10. Etická problematika a problematika hodnot v práci učitele.

11. Aktuální otázky výchovy, vzdělávání.

12. Vybrané otázky školské politiky a jejich vliv na práci školy a učitele (inkluzivní vzdělávání aj..) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK