PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální organická chemie I - MPGS0135
Anglický název: Physical Organic Chemistry I
Český název: Fyzikální organická chemie I
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC270P95
Vysvětlení: pouze pro studenty VŠCHT
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Vyučující: RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (16.09.2022)
Kurz se skládá z přednášky a cvičení, které se navzájem doplňují. Studenti se naučí porozumět vztahu mezi strukturou organických sloučenin a jejich reaktivitou. Cílem je naučit se aktivně používat fyzikálně chemické metody na konkrétních příkladech, kdy si studenti postupně osvojí schopnost návrhu zkoumání a optimalizace mechanismů organických reakcí. Získané znalosti pomohou studentům orientovat se v odborné literatuře a interpretovat výsledky experimentálních a teoretických studií.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (16.09.2022)

Povinná literatura

E.V. Anslyn, D.A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books 2006. ISBN 1891389319

Doporučená literatura

I. Fleming: Molecular orbitals and organic chemical reactions. John Wiley & Sons, 2010. ISBN 9780470746585

P. Klán, J. Wirz: Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice. John Wiley & Sons Ltd., 2009. ISBN 978-1-4051-9088-6

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (16.09.2022)

Podmínky k udělení zápočtu: účast na cvičení (min. 75 %), vypracování domácích úloh (min. 75 %), úspěšné absolvování testu uprostřed semestru (min. 60 %).

Podmínky ke zkoušce: získání zápočtu ze cvičení, závěrečná písemná zkouška (min. 60 %) a ústní zkouška.

Požadavky ke složení písemné a ústní zkoušky: znalost základních principů vztahu mezi strukturou a reaktivitou, schopnost aplikovat fyzikálně chemické principy na studium konkrétních příkladů organických reakcí, schopnost návrhu klíčových experimentů pro zkoumání reakčních mechanismů a optimalizaci jejich parametrů.

 

Po dobu omezení prezenční výuky probíhá výuka v SISu rozvrhovaném čase systémem online přednášek a seminářů prostřednictvím platformy Google Meet na adrese https://meet.google.com/szu-ywvp-twe

Seminář navazuje na přednášku a je veden formou řešení domácích úkolů, které jsou každý týden zadávány. Prezentace, zadání, řešení domácích úloh dostávají účastníci emailem a nahrávky přednášek jsou umisťovány jako neindexované záznamy na youtube, jejichž odkaz jsou studentům zasílány. Také je všechny materiály dostupné v SIS.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (16.09.2022)

1. Úvod. Definice fyzikální organické chemie. Základní metodologické koncepty. Empirická pravidla pro určení mechanismů organických reakcí. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Chemická vazba. Lewisovy struktury. Teorie valenčních vazeb. Rezonance. Elektronegativita. Hybridizace. VSEPR. Dipóly, kvardupóly, polarizovatelnost.

2. Molekulární orbitaly a reaktivita. Sestrojení molekulárních orbitalů. Salem-Klopmanova rovnice. MO-LCAO pro H2, CH4, vodu, ethan, ethylen, formaldehyd. Walshovy orbitaly pro cyklopropan. Hückelova aproximace. Korelační diagramy. Woodwardův-Hoffmannův, Dewarův-Zimmermanův, Fukuiho (FMO) model. Výběrová pravidla.

3. Aromaticita, antiaromaticita, homoaromaticita. Hücklova, Woodward-Hoffmannova, Bairdova, Clarova pravidla. NICS, ACID metody. Aromatické ionty a dipóly. Polycyklické aromatické molekuly. Pericyklické reakce: elektrocyklizace, cykloadice (Diels-Alder, keteny), sigmatropní přesmyky, enové reakce, reakce přenosu atomu.

4. Stabilita molekul. Termochemické výpočty. Energie disociace vazeb (BDE). Bensonovy tabulky. Konformace acyklických a cyklických uhlovodíků a jejich derivátů. Torzní a stereoelektronické vlivy. A-hodnoty. Bredtovo pravidlo. Hyperkonjugace. Anomerní efekt. Racionalizace stereoelektronových efektů pomocí FMO. Baldwinova pravidla. Thorpe-Ingoldův efekt.

5. Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie v různých fázích. Efekt rozpouštědla. Klecový efekt. Solvatochromismus. Huges-Ingoldův model. Vodíková vazba. Halogenová vazba. Kation-π interakce. π-π interakce. Hydrofobní efekt. CT interakce. Molekulární rozpoznání. Supramolekulární interakce. Iontové kapaliny. Chirální solvatace.

6. Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy v různých rozpouštědlech a fázích. Aciditní funkce. Brønstedova rovnice. Efekt substituce na sílu Brønstedových kyselin a zásad. Kinetická kyselost. Superkyseliny. Příprava termodynamicky nestabilních kyselin. Fotokyselost.

7. Chemická reaktivita. Teorie měkkých a tvrdých kyselin a zásad, nukleofilů a elektrofilů (HSAB). Ambidentní nukleofily a elektrofily. Indexy reaktivity. Rychlostní konstanty a transitní stavy. Aktivační a hnací síla reakcí. Aktivační entalpie a entropie. Kinetika. Arrheniova a Eyringova rovnice a jejich spojení se statistickou termodynamikou. Hammondův postulát. Bellův-Evansův-Polanyiho princip. More O'Ferrallovy-Jencksovy diagramy. Curtinův-Hammettův princip.

8. Termodynamika a kinetika a další nástroje pro studium reakčních mechanismů. LFER, Hammettova rovnice. Taftova rovnice. QSAR. Kinetický izotopový efekt. Singletonův experiment. Izotopové značení. Křížové experimenty. Stereochemická analýza. Kinetická analýza, určení řádu reakce, experimentální kinetické metody, diferenciální fitování získaných dat.

9. Katalýza. Termodynamický cyklus. Specifická a obecná acidobazická katalýza. Brønstedovy koeficienty. Lewisovy kyseliny a zásady. Intramolekulární katalýza. Katalýza přechodnými kovy. Imobilizované a heterogenní katalyzátory. Langmuirův model. Katalyzátory přenosu fází. Asymetrická katalýza.

10. Fotochemie. Elektronová excitace. Fotofyzikální a fotochemické procesy. Jabłońskiho diagram. Přenos energie. Sternova-Volmerova analýza. Nástroje pro studium fotochemických procesů.

11. Přenos elektronu. Koopmansův theorém. Ionizační potenciál, elektronová afinita a CT komplexy. Marcusova teorie. Přenos elektronu v SN reakcích. Nerovnovážný přenos elektronu. PeT, conPet. Fotoredoxní katalýza.

12. Efekty externích vlivů na reaktivitu: teplota, tlak, koncentrace. Le Chatelierův-Brownův princip. Neklasické aktivace. Spinová chemie. Efekt magnetického pole. Mikrovlnná chemie. Sonochemie. Mechanochemie. Radiační chemie. Plazmová chemie. Chemie ve vesmíru. Modálně specifická fotochemie (VIPER).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK