PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organizace a řízení ochrany ŽP - MO550S07
Anglický název: Environmental management
Český název: Organizace a řízení ochrany ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P65
Je neslučitelnost pro: MO550P65
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (01.10.2022)
V průběhu semestru jsou studenti seznámeni se strukturou řízení v oblasti ochrany ŽP (státní, soukromý a nevládní sektor, financování ochrany ŽP, institucionalizace ochrany ŽP), s řízením projektů (profesní zaměření, znalosti schopnosti, postoje "řídících" pracovníku, financování, posuzování, implementace výsledků), s principy územního plánování, s procesem EIA/SEA (proces, dokumentace, posudek, zákonný a praktický rámec, metody, podklady, příklady), se systémem environmentálního managementu podniku, s vědeckými metodami při ochraně ŽP (hypotézy, obecné schéma řešení vědeckého problému, hodnocení vědy, grantové systémy, institucionální zabezpečení), s nástroji na efektivní management významných složek ŽP (lesy, voda ap.). Na závěr studenti zpracovávají v týmu projekt, který prezentují.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (22.09.2022)
Absolon, K., a kol. 1994: Metodika sberu dat pro biomonitoring v chránených územích. Ceský ústav ochrany prírody.

Anzenbacher, A. 1990: Úvod do filozofie. SPN Praha.

Audit and reduction manual for industrial emissions and wastes.1991. Technival Series N 7. UNEP UNIDO.

Beaglehole, R., Bonita, R., and Kjölström, T. 1993: Basic Epidemiology. WHO Geneve.

Dusík, J., Kouba, Z. 1994: Principy posuzování vlivu na životní prostredí. PEAC Praha.

Chytil, M.K. 1981: Logické základy užívání matematických metod ve vedeckém výzkumu. CSAV

Löw, J. a kol. 1995: Rukovet projektanta místního územního systému ekologické stability. Metodika pro zpracování dokumentace. Nakladatelství Doplnek, Brno, MŽP CR.

Míchal, I., 1992: Ekologická stabilita. MŽP CR.

MŽP 1995: Státní politika životního prostredí. 36 str.

National Environmental Policy Act USA, Council on Environmental Quality. Executive Office of the President.

Reitschmiedová, A., 1998: Práce s verejností a místní agenda 21. MŽP a CEÚ. 88 str

Ríha, J. 1995: Hodnocení vlivu investic na životní prostredí. Vícekriteriální analýza a EIA. ACADEMIA Praha.

Šindlar. M., Marhoun, K. a kol. 1994: Revitalizace rícních systému. Metodické pokyny. MŽP

Wathern, P., 1992: Environmental Impact Assessment, Theory and Practice, Routledge London and New York.


Vestník MŽP
Zpravodaj MŽP
Rocenky MŽP a dalších resortu
Príklady príslušných dokumentací

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (01.10.2022)

Pro zápočet je nutno:
- Alespoň 75 % účast na přednáškách (alternativně dle Covid situace - min. 75% bodů z průběžně zadávaných úkolů v online prostředí).

- Aktivní spolupráce na týmové přípravě projektu OŽP.

- Aktivní účast na obou seminářích, kde budou projekty prezentovány a hodnoceny. 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (22.09.2022)

Kurz není slučitelný s kurzem "Posuzování vlivů na životní prostředí" (MO550P65)

Vlastní sylabus:1. Co (kdo) se rídí a organizuje v oblasti životního prostredí? Státní, soukromý a nevládní sektor, institucionalizace ochrany ŽP (významné domácí a zahranicní instituce). Profesní zamerení, znalosti schopnosti, postoje "rídících" pracovníku Zadání témat seminární práce.

2. Ekologická politika státu, výchozí body, principy, význam, priority návaznosti. ŽP CR, srovnání s jinými zememi, EU. Financování ochrany životního prostredí, SFŽP, státní a soukromý sektor, mezinárodní pomoc, distribuce.

3. "Project management" - rízení projektu. Zadávání, konkurs, posuzování, financování, príklady ruzných druhu projektu. Vedecký a cílený projekt. "Implementace" (realizace) výsledku projektu.

4. Posuzování vlivu na životní prostredí, EIA. Proces, dokumentace, posudek, zákonný a praktický rámec, metody, podklady, príklady dokumentací, analýza dokumentací v CR, srovnání se zahranicím, SEA.

5. Systém environmentálního managementu podniku (EMAS/EMS). Ekologický audit, právní, odborný a praktický rámec. Príklady dokumentací. Normy rady ISO 14000 a ISO 9000; IPPC (integrated pollution prevntion control).

6. Monitorovací program. Príprava, rízení a využívání monitoringu. Pozorování, merení, pokus. Príklady monitorovacích programu, sítí, využití výsledku.

7. Vedecká metoda pri ochrane životního prostredí. Od hypotéz k paradigmatu. Náležitosti vedeckého bádání, obecné schéma rešení vedeckého problému. Explorativní a normativní úloha vedy. Hodnocení vedy, rízení vedy (grantový systém, institucionální zabezpecení vedeckého výzkumu).

8. Publikace poznatku, vedecká, odborná a populární publikace. Abstrakt není monografie. Peer review, posudek, obhajoba, kritika, diskuse. Kde (ne)hledat kvalitní informace o životním prostredí, referativní žurnály (Curent Contents, Medline ?), Internet, knihovny.

9. Príprava a diskuse o seminární týmové práci.

10. Prezentace a obhajoba seminárních prací I. cást

11. Prezentace a obhajoba seminárních prací II. cást

Hodnocení (udelení zápoctu): Zpracování a prezentace seminární práce, 75% úcast.


Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (22.09.2022)

Pro zapsání kurzu je nuté absolutorium bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK