PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekologie půdy - MO550P97
Anglický název: Soil ecology
Český název: Ekologie půdy
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (07.05.2009)
Předmět seznámí posluchače se základy ekologie půdy, specifiky půdy jako životního prostředí organismů a rolí
vzájemných interakcí půdy a půdních organismů v tvorbě půdy, transformaci organické hmoty a koloběhu prvků a s
úlohou půdně biologických procesů v celkovém fungování ekosystému.


Specifika půdy jako životního prostředí (zejména v porovnání s půdou a suchozemskými stanovišti ? možnosti a omezení z
toho vyplívající) (opora těla, hospodaření s vodou citlivost k nedostatku O2 a vysoké koncentraci CO2) Hlavní potravní
zdroje. Hlavní gradienty v půdním prostředí (vertikální profil) heterogenita půdního prostře a její důsledky pro půdní
organismy. Příčiny velké diversity půdních organismů

Hmotnostní zastoupení a početnost půdních organismů v půdě (geografická variabilita a variabilita daná vlivy prostředí).
Různé systémy třídění půdních organismů
Dělení půdních organismů podle velikosti, charakteristika hlavních funkčních skupin a jejich role v půdě.

Půdní miroflóra bakterie houby aktinomycety ? významní zástupci, úvod do ekologie, úloha v půdním ekosystému

Půdní mikrofauna prvoci, hlístice, vířníci, želvušty ? významní zástupci, úvod do ekologie, úloha v půdním ekosystému.
Půdní mesofauna chvostoskoci, roztoči, stonoženky, vydličnatky, hmyzenky ? významní zástupci, úvod do ekologie,
úloha v půdním ekosystému

Půdní mikrofauna, půdní kroužkovci, hmyz, a ostatní tracheata ? významní zástupci, úvod do ekologie, úloha v půdním
ekosystému

Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů, voda, hospodaření s vodou- dostupnost vody v
závislosti na velikosti, tolerance k nedostatku vzduchu, metody ochrany před vysycháním a zatopením stanoviště,
souvislost s ostatními fyzikálními vlastnostmi půdy

Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů, potrava, energetické problémy života saprofágů,
ekofysiologie trávení rostlinného opadu, vyhledávání potravy, predace, specifika predace v půdě, vyhledávání potravy,
ochrana před predací

Hlavní ekologické a ekofysiologické problémy půdních organismů smysly, pohyb v půdě, vertikální a horizontální
distribuce, sezónní změny, vliv teploty

Trofická síť potravní a funkční vztahy detritový potravní řetězec a jeho význam v lokálním a globálním měřítku,
potravní vs funkční vztahy v půdě, ekosystémoví inženýři a rozmělňovači opadu, jejich význam pro dekomposici
organické hmoty v půdě a tvorbu půdního prostředí, úloha půdních organismů v koloběhu živin

Interakce a společenstva, Interakce jednotlivých skupin půdní bioty (makrofauna vs meso a mikro-fauna, fauna vs,
mikroflora, kořeny rostlin vs ostatní biota), bottom up regulace půdních společenstev vztahy mezi podzemní a nadzemní
částí ekosystému.


Praktické aplikace . Vliv hlavních ekologických faktorů na půdní společenstva, vlivy lidské činnosti disturbance (příklady),
toxicita půdy její indikace příčiny a odstraňování, role půdní bioty v bioindikaci. Vztah mezi půdní biotou a nadzemní
produkcí, ?úrodností? půdy, škůdci a choroby v půdě a jejich vztah k ostatní půdní biotě, persistence patogenní v půdě,
role půdní bioty v rekultivaci půd a kompostování.

Metodické aspekty studia půdních organismů, heterogenita půdy, odhady početnosti a biomasy půdních organismů,
odhady toků látek a energie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)
  • ŠANTRŮČKOVÁ, Hana, Jiří BÁRTA, Ladislav MIKO a Karel TAJOVSKÝ. Ekologie půdy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. Episteme. Natura
  • LAVELLE, Patrick a Alister V. SPAIN. Soil ecology. 2nd print. with corr. Dordrecht: Springer, 2005. ISBN 1-4020-0490-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (08.10.2020)

 ústní zkouška

Výuka probíhá s ohledem na epidemickou situaci
nařízení hygienické stanice hl. m Prahy 
a nařízení MŠMT
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK