PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Limnologie - MO550P89
Anglický název: Limnology
Český název: Limnologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1556
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P126E
Je neslučitelnost pro: MO550P126E
Anotace -
Přednáška poskytuje základní přehled současných znalostí limnologie, tj. cyklus vody v biosféře a rozložení vody na Zemi, fyzikální a chemické vlastnosti vody, distribuce světla a tepla ve vodách, distribuce kyslíku, cykly biogenních prvků, úvod do planktonních a bentických společenstev, ekologické funkce a trofické interakce ve stojatých a tekoucích vodách.
Poslední úprava: Horká Petra, RNDr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

1) Wetzel R. G. 2001: Limnology: Lake and river ecosystems. Academic Press.
2) Kalff J. 2001: Limnology. Prentice Hall.
3) Lampert W., Sommer U., 1997 : Limnoecology. Oxford Univ. Press, Inc., 382 p.
4) Allan, J.D., 1995 : Stream Ecology. Chapman & Hall, 388 p.
5) Pitter, P., Hydrochemie, 2009 : 4. aktualizované vydání, Vydavatelství VŠCHT Praha

Poslední úprava: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (25.11.2016)
Požadavky ke zkoušce

- písemný test/ústní zkouška 

- účast na exkurzi/cvičení

- individuální práce dle rozsahu a požadavků vyučujícího 

Poslední úprava: Horká Petra, RNDr., Ph.D. (30.09.2022)
Sylabus

Sylabus:
1. Cyklus vody v biosféře a rozložení vody na Zemi: Hydrologický cyklus (malý a velký koloběh vody, evapotranspirace, povrchový a podzemní odtok, bilance vody v povodí). Základní fyzikální a chemické vlastnosti vody (struktura, hustota vody, viskozita, specifické teplo), termohalinní cirkulace, původ a geomorfologie jezer, trofie a zonace jezer.
2. Distribuce světla a tepla ve vodách, distribuce kyslíku, turbidita, uhličitanový systém: Distribuce světla ve vodách (vlastnosti dopadajícího záření, odraz, absorpce, rozptyl, trofogenní a trofolytická vrstva), distribuce tepla ve vodách (termální stratifikace, sezónní změny), plyny ve vodě, Henryho zákon, distribuce O(rozpustnost O2, kyslíkové křivky, summerkill), turbidita, uhličitanový systém.
3. Cykly biogenních prvků - C, N, P: Význam, formy a distribuce P, cyklus P. Význam, formy, cyklus N a jeho fixace, amonifikace, nitrifikace a denitrifikace, vliv O2 na koloběh dusíku, limitace N a P, Redfield ratio. Význam uhlíku, koloběh C, CH4.

Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce ve stojatých vodách
4. Společenstva stojatých vod – fytoplankton: Složení společenstva, velikostní složení planktonu. Faktory ovlivňující složení společenstva - abiotické podmínky, predační tlak, bakterie, viry. Stokesovo pravidlo. Trade-off, r- a K-strategie, živiny, Redfieldův poměr. Sezónní sukcese fytoplanktonu, paradox planktonu.
5. Společenstva stojatých vod – zooplankton: Prostorové členění stojatých vod, společenstva, struktura potravní sítě, mikrobiální smyčka, hlavní skupiny zooplanktonu – zástupci, charakteristika, rozmnožování. Top-down, bottom-up efekt, PEG model.
6. Bakterioplankton a detrit, formy uhlíku ve vodách: Zdroje organických látek ve vodách (alochtonní, autochtonní), organický uhlík, POC, DOC, dekompozice detritu bakteriemi a houbami. Distribuce bakterioplanktonu, faktory ovlivňující růst a rozvoj baktrioplanktonu. Složení organických látek, rozklad DOC a POC ve vodách, rozklad huminových látek.
7. Litorální a mokřadní společenstva, makrofyta, bentos a ryby stojatých vod: Litorál, mokřady, produkce organických látek. Vodní rostliny. Bentos stojatých vod.

Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce v tekoucích vodách
8. Tekoucí vody – podmínky: Rychlost proudění, průtokový režim, obsah a transport látek, vliv využití krajiny. Říční ekosystém a jeho interakce s terestrickými ekosystémy. Říční kontinuum, řády toku, koryto toku, transport sedimentu, eroze.
9. Tekoucí vody – společenstva: Bentos – složení společenstva, fyziologické a morfologické adaptace, trofické interakce, funkční skupiny. Rybí pásma, změny společenstev v podélném profilu, diurnální a sezónní změny.
10. Ochrana vod - degradace vodních ekosystémů, směrnice o vodách: Hlavní typy degradace vodních ekosystémů, biomonitoring, index biotické integrity, Rámcová směrnice o vodách (WFD), ekologický stav toků, BQE. Vliv klimatických změn na vodní ekosystémy.
11. Acidifikace – účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy: Antropogenní acidifikace: účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. Emise a dekompozice okyselujících sloučenin, pH srážek. Vliv depozice S a N na půdy a vodní ekosystémy. Zotavení z acidifikace.
12. Eutrofizace - příčiny a důsledky: Typické živiny v procesu eutrofizace a jejich zdroje. Průběh eutrofizace a její důsledky, vliv využití území na množství živin ve vodách. Oligotrofní a eutrofní systémy, kyslíkové křivky. Eutrofizace rybníků.

Poslední úprava: Horká Petra, RNDr., Ph.D. (30.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK