PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do environmentální informatiky - MO550P66
Anglický název: Introduction to environmental informatics
Český název: Úvod do environmentální informatiky
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1890
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Výběrová přednáška je zaměřena na základní postupy při získávání informací o životním prostředí a jejich využití při řešení otázek životního prostředí v širším rámci přírodních věd. Zahrnuje kapitoly týkající využití elektronických zdrojů dat, zpracování dat v tabulkových procesorech a statistických programech včetně využití geografických informačních systémů. Pro studenty přírodovědných oborů představuje základní kurs, na který mohou navazovat další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. Prezentace jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů počítačových programů (Excel, R, Statistica, MATLAB, ArcGIS). Předmět je také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (přednáška/cvičení je v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Bruce, B.C. (2014). Introductory Statistics and Analytics : A Resampling Perspective. New Jersey: Wiley.

Crawley, M.J. (2014). Statistics : An Introduction Using R. New Jersey: Wiley.

Dorman, M. (2014). Learning R for Geospatial Analysis. Birmingham: Packt Publishing.

Haas, T.C. (2013). Introduction to Probability and Statistics for Ecosystem Managers : Simulation and Resampling. New Jersey: Wiley.

Hand, D.J. (2008). Statistics : A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Okabe, A. and Sugihara, K. (2012). Spatial Analysis along Networks : Statistical and Computational Methods. New Jersey: Wiley.

Rong, Y. (2011). Practical Environmental Statistics and Data Analysis. Hertfordshire: ILM Publications.

Rugg, G. (2007). Using Statistics : A Gentle Introduction. New York: McGraw-Hill Education.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (28.06.2023)

Předmět MO550P66 Úvod do environmentální informatiky je vyučován prezenční formou. Prezentace přednášek a zadání demo úloh budou k dispozici na MOODLE: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1890 ve formátu PDF. Klíč k zápisu je: uinfo2023

Pro udělení zápočtu je třeba vypracovat demo úlohy a v případě absence na cvičení odevzdat požadované výsledky ke kontrole v MOODLE do konce klasifikačního období. Doporučený termín odevzdání je do následujícího cvičení.

Vstupními předpoklady pro absolvování předmětu jsou orientační znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

1. Přehled používání databázových systémů pro zpracování dat v oblasti životního prostředí, zpřístupnění dat na Internetu.

2. Přehled funkcí tabulkových a statistických programů pro zpracování dat v oblasti životního prostředí.

3. Přehled programů zaměřených na počítačovou grafiku, příklady zpracování obrazových dat.

4. Použití CAD pro zpracování a vizualizaci prostorových dat, příklady prostorových modelů městských oblastí s vizualizací dat zaměřených na životní prostředí.

5. Základní pojmy GIS, přehled dostupných počítačových programů GIS a jejich aplikace v oblasti životního prostředí.

6. Základní datové formáty v GIS zaměřené na rastrová data, vektorová data, nepravidelné trojúhelníkové sítě a atributy prostorových objektů ve vztahu k životnímu prostředí.

7. Základní postupy pro získávání, zpracovávání a zobrazování prostorově souvisejících údajů v GIS, vytváření tematických map, vizualizace metod prostorových předmětů.

8. Zpracování rastrových dat v GIS, výpočet zaměřený na morfologii terénu, použití rastrové algebry, úlohy prostorové optimalizace.

9. Zpracování vektorových dat v GIS, prostorové interakce, použití nastavených operací, výběrové postupy a interpretace fyzikálně-chemických proměnných.

10. Zpracování trojúhelníkových nepravidelných sítí v GIS a jejich použití v rámci výstavby digitálních terénních modelů, zobrazení fyzikálně-chemických proměnných.

11. Interpolace prostorových proměnných pomocí deterministických technik (IDW, spline) a geostatistických metod (kriging), integrace v rámci tematických map.

12. Vytváření síťových modelů, optimalizace tras, optimalizace přístupu k prostorovým objektům.

13. Základní metody získávání digitálních prostorových dat se zaměřují na digitalizaci papírových map, klasifikace satelitních obrazů, vývoj prostorové databáze, sdílení dat prostřednictvím Internetu.

14. Příklady projektů zaměřených na zpracování údajů o životním prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK