PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do environmentální informatiky - MO550P66
Anglický název: Introduction to environmental informatics
Český název: Úvod do environmentální informatiky
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: 33
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1890
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Výběrová přednáška je zaměřena na základní postupy při získávání informací o životním prostředí a jejich využití při řešení otázek životního prostředí v širším rámci přírodních věd. Zahrnuje kapitoly týkající využití elektronických zdrojů dat, zpracování dat v tabulkových procesorech a statistických programech včetně využití geografických informačních systémů. Pro studenty přírodovědných oborů představuje základní kurs, na který mohou navazovat další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. Prezentace jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů počítačových programů (Excel, R, Statistica, MATLAB, ArcGIS). Předmět je také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (přednáška/cvičení je v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Bruce, B.C. (2014). Introductory Statistics and Analytics : A Resampling Perspective. New Jersey: Wiley.

Crawley, M.J. (2014). Statistics : An Introduction Using R. New Jersey: Wiley.

Dorman, M. (2014). Learning R for Geospatial Analysis. Birmingham: Packt Publishing.

Haas, T.C. (2013). Introduction to Probability and Statistics for Ecosystem Managers : Simulation and Resampling. New Jersey: Wiley.

Hand, D.J. (2008). Statistics : A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Okabe, A. and Sugihara, K. (2012). Spatial Analysis along Networks : Statistical and Computational Methods. New Jersey: Wiley.

Rong, Y. (2011). Practical Environmental Statistics and Data Analysis. Hertfordshire: ILM Publications.

Rugg, G. (2007). Using Statistics : A Gentle Introduction. New York: McGraw-Hill Education.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (28.09.2020)

Aktuality (28.9.2020) 

Předmět MO550P66 Úvod do environmentální informatiky bude vzhledem k aktuálnímu vývoji zdravotní situace vyučován distanční formou. Prezentace přednášek a zadání demo úloh budou k dispozici na MOODLE ve formátu pdf.

Pro online prezentace a konzultace se jako nejjednodušší jeví využití Google Meet a Microsoft Teams.

V rámci výuky budeme využívat především ArcGIS Online, Office 365, MATLAB Online, RStudio Cloud, které jsou dostupné z prostředí webových prohlížečů. Kde je třeba, bude zřízen účet pro Váš přístup.

Oficiálně by jsme začali výuku podle rozvrhu v úterý 6.10. 2020 ve 14:50, kde projednáme další organizační věci (přes e-mail v SISu Vám předtím odešlu přístupový kód pro hromadné online setkání).

Pro splnění předmětu bude třeba vypracovat vybrané demo úlohy. Na samotné zpracování úloh bude dostatek času a nebudou přímo vázány na následná online setkání.

Vstupními předpoklady pro absolvování předmětu jsou orientační znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Pokud by nastal problém s dostupností vhodné výpočetní techniky, demo úlohy lze individuálně zpracovat v učebně Laboratoře GIS.

 

Původní sdělení

1. Vypracování vybraných úloh podle pokynů na cvičení.

2. Zameškané cvičení lze nahradit odevzdáním semestrální práce podle pokynů vyučujícího.

Poznámka: Předmět lze absolvovat distační formou s využitím MOODLE

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

1. Přehled používání databázových systémů pro zpracování dat v oblasti životního prostředí, zpřístupnění dat na Internetu.

2. Přehled funkcí tabulkových a statistických programů pro zpracování dat v oblasti životního prostředí.

3. Přehled programů zaměřených na počítačovou grafiku, příklady zpracování obrazových dat.

4. Použití CAD pro zpracování a vizualizaci prostorových dat, příklady prostorových modelů městských oblastí s vizualizací dat zaměřených na životní prostředí.

5. Základní pojmy GIS, přehled dostupných počítačových programů GIS a jejich aplikace v oblasti životního prostředí.

6. Základní datové formáty v GIS zaměřené na rastrová data, vektorová data, nepravidelné trojúhelníkové sítě a atributy prostorových objektů ve vztahu k životnímu prostředí.

7. Základní postupy pro získávání, zpracovávání a zobrazování prostorově souvisejících údajů v GIS, vytváření tematických map, vizualizace metod prostorových předmětů.

8. Zpracování rastrových dat v GIS, výpočet zaměřený na morfologii terénu, použití rastrové algebry, úlohy prostorové optimalizace.

9. Zpracování vektorových dat v GIS, prostorové interakce, použití nastavených operací, výběrové postupy a interpretace fyzikálně-chemických proměnných.

10. Zpracování trojúhelníkových nepravidelných sítí v GIS a jejich použití v rámci výstavby digitálních terénních modelů, zobrazení fyzikálně-chemických proměnných.

11. Interpolace prostorových proměnných pomocí deterministických technik (IDW, spline) a geostatistických metod (kriging), integrace v rámci tematických map.

12. Vytváření síťových modelů, optimalizace tras, optimalizace přístupu k prostorovým objektům.

13. Základní metody získávání digitálních prostorových dat se zaměřují na digitalizaci papírových map, klasifikace satelitních obrazů, vývoj prostorové databáze, sdílení dat prostřednictvím Internetu.

14. Příklady projektů zaměřených na zpracování údajů o životním prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK