Právo a státní správa ŽP - MO550P32B
Anglický název: Environmental law and state management
Český název: Právo a státní správa ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Druhý semestr kurzu Právo a státní správa se věnuje jednotlivým legislativním rámcům: právní úpravě ochrany vod, ovzduší, půd, klimatu, lesa, ochrany roslin a živočichů, obecné a speciální ochraně přírody a právní úpravě nakládání s odpady. Kurz doprovází cvičení, kde jsou řešeny kauzy z právnické praxe.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D. (30.03.2019)

Základní:

Příslušné právní předpisy

Damohorský a kol.: Právo životního prostředí,  C.H. Beck, Praha, 2010.

Rozšířená:

Jančářová a kol., Právo životního prostředí: Obecná část, Masarykova univerzita, Brno, 2016.

Jančářová a kol., Právo životního prostředí: Zvláštní část, Masarykova univerzita, Brno, 2015

Tuháček, M., Jelínková, J. a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce, GRADA Publishing, Praha, 2015, 279 s.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.01.2023)

Zkoušení – ústní zkoušky (dvě losované otázky) vyzkouší Prof. Damohorský od 8.5. do 30.6. 2023. Termíny budou vždy ve čtvrtek od 9,00 ráno na PřF UK či distančně online dle aktuálních epidemiologických omezení – 11.5., 25.5. a 8.6. 2023.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.01.2023)

1. Právní úprava ochrany ovzduší a ozónové vrstvy Země + seminář územní plánování, EIA, SEA, IPPC - 16.2.2023

2. Právní úprava ochrany klimatu + seminář ovzduší -23. 2. 2023

3. Právní úprava ochrany vod  +  seminář ochrana klimatu - 2.3. 2023

4. Právní úprava ochrany půdy +  seminář voda - 9. 3. 2023

5. Právní úprava ochrany lesa + seminář ochrana půdy - 16. 3. 2023 

6. Právní úprava nakládání s odpady + seminář les - 23. 3. 2023

7. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva + seminář odpady - 30.3. 2023 

8. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny + seminář rostlinstvo a živočišstvo - 6.4. 2023 

9. Právní úprava zvláštní ochrany přírody a krajiny + seminář obecná ochrana přírody a krajiny - 13. 4. 2023

10. Právní úprava ochrany před ostatními zdroji ohrožení ŽP (chemické látky, GMO, hluk, záření) + seminář zvláštní ochrana přírody a krajiny - 20.4. 2023

Dne 27.4. 2023 – Děkanský den na PřF UK – výuka se nekoná!

11. Závěrečné opakování – příprava a konzultace na zkoušku – 4.5. 2023