PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Environmentální geologie - MO550P27
Anglický název: Environmental geology
Český název: Environmentální geologie
Zajišťuje: Sekce geologie (31-401)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Určen pro studenty s nástupem do studia v ak. rokem 2013/14 dále
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Je záměnnost pro: MO550P26A, MO550P26B
Anotace -
Přednášky jsou koncipovány především pro studenty negeologických oborů, seznamují studenty se základními principy environmentální geologie a geologie obecně: sluneční soustava, složení zemské kůry, tektonika zemských desek a orogeneze, deformace hornin, zemětřesení, vulkanismus, sesuvy, eroze, hydrogeologie, krasové jevy, oceánografie, eolická činnost, činnost ledovců, změnám klimatu v pleistocénu. Část přednášek je věnována interakci člověka a geologického prostředí, využívání přírodních zdrojů a antropogenní zátěži v životním prostředí. Cvičeni probíhají především formou krátkých exkurzí.
Poslední úprava: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (02.12.2021)
Literatura

Bennett M.R.- Doyle P.(1997): Environmental geology.

Costa J.E. - Baker V.R. (1981): Surficial geology building with the Earth

Keller E.A. (1985, 1996, 2000) Environmental Geology.

Marsh W.(1998): Landscape planning

Murch B.- Skinner B.J.- Porter S.C.(1996): Environmental geology.

O Riordan et al. (1996) Environmental science for environmental management

Jakeš P. (1987): Planeta Zeme.

Kachlík V.(1996): Základy geologie. (Skripta UK).

Encyklopedický slovník geologických ved. (1983) CSAV.

Poslední úprava: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (04.02.2020)
Požadavky ke zkoušce

S ohledem na aktuální epidemiol. situaci

Zapocet z MO550P27: Samostatne vypracovana práce v rozsahu 3-4 stran (formatu A4) na téma absolvovane terenni exkurze nebo zadaného tématu samostatně zpracovaného (viz. Sylabus níže). Práce bude mit nadpis, podpis, rocnik studia a předmět vcetne datumu, na konci práce každý uvede zdroje, ze kterých cerpal. V zaveru práce tez kratke zhodnoceni, co si myslim, ze mi exkurze (zadané téma) prinesla/neprinesla pro sirsi rozhled v oboru. Pomucky: i)zápisky z exkurze, ii)existuje cela rada praci dostupných v knihovnach, napr v geologicke ruzne exkurzni geologicke pruvodce. Práce se odevzdava ve vytistene forme, příp. E-formě. Téma práce / exkurze se stanovi v prubehu semestru.

Zkouska z MO550P27: Test v rozsahu přednášené látky (vcetně exkurze nebo zadaného tématu) a doporučené literatury. Zkouskou prokazuje zkouseny zakladni znalosti z prednasene latky předmětu Environmentální geologie.

Poslední úprava: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (19.12.2021)
Sylabus

Přednášky jsou koncipovány především pro studenty negeologických oborů (Ochrana životního prostředí / Biologické obory), příp. i ostatních směrů

1) Základní principy environmentální geologie a filosofické aspekty. Základní geologické discipliny.

2) Zeme jako soucást slunecní soustavy, Mesíc, planety a Slunce. Predstavy o vnitrním složení Zeme.

3) Složení zemské kury, minerály a horniny - základ geologických materiálu (vyvrelé, metamorfované a sedimentární), jejich základní delení. Horninový, tektonický a hydrologický cyklus.Zvetrávání hornin a minerálu, vznik pud.

4) Tektonika litosférických desek (plate tectonics), kontinentální drift, složení a vývoj kontinentální a oceánské kury, orogeneze.

5) Deformace hornin, zlomy, vrásy, tektonické príkrovy. Typy pohorí.

6) Zemetresení, intesita a frekvence zemetresení, vliv zemetresení a jeho katastrofální následky na huste osídlené oblasti, prevence a redukce následku.

7) Vulkanismus, vukanické nebezpecí, predvídání sopecné aktivity. Typy sopek a sopecných erupcí.

8) Sesuvy a pohyby geologických hmot, jejich príciny a nebezpecnost, jejich identifikace a ochranná opatrení. Subsidence - prirozená a umele vyvolaná.

9) Tekoucí voda (povrchová). problémy spojené s cinností tekoucí vody (eroze, záplavy, jejich výskyt a cetnost, ochranná opatrení, revitalizace toku).

10) Hydrogeologie - podzemní voda, vlivy na její cistotu, ochrana podzemní vody.

11) Krasové jevy

12) Oceány, morfologie oceánského dna. Složení a cirkulace morské vody, vlnení, eroze morského pobreží, nebezpecné jevy na morském pobreží, prípiv a odliv.

13) Eolická cinnost (eroze, sedimentace), vznik pouští

14) Ledovce, ledovcová eroze, sedimentace, trvale zmrzlá puda, klimatické zmeny v kvartéru, změny v současnosti.

15) Clovek a životní prostredí (abiotická složka). Ukládání odpadu, využívání vody, znecištení oceánu. Geologické aspekty a lidské zdraví.

16) Energie a životní prostredí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, fosilní paliva, jaderná energie, radioaktivní odpad a jeho ukládání.

17) Antropogenni zatěže prostředí, příklady z ČR i světa, dopad lidské cinnosti na krajinu.

 

Užitečné ODKAZY k přednášce:

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral
http://web.natur.cuni.cz/~ettler/EG/waste-ENVGEOL-UZP.pdf

https://www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum

  *** Sylabus přednášek uložen (na této stránce) v Sisu záložce "Soubory" v pdf. ***EXKURZE v ramci MO550P27:


(náplň exkurzí může být upravena podle aktuální situace, počasí, epidemiol. atd.)

Exkurze je součástí výuky předmětu a je velice vhodný doplněk teoretické vyuky.

Na téma exkurze v terénu proběhne i započtová práce.

Přesný termín konání exkurzí stanoví vyučující v průběhu semestru.1 - Terenni exkurze (rozsah cca 4 hod; zpravidla od 9:00 do 13:00): Geologie JZ části Prahy (Malá Chuchle/Hlubočepy/Barrandov. skály), prakticke ukazky geolog. fenomenu v terenu, moznost vlastniho nalezu fosilii paleozoika

2 - Terenni exkurze (v rozsahu cca 6 hod): CHKO Cesky Kras, Koneprusy, geologie konepruske oblasti, krasova cinnost, ochrana krajiny

3 - Návštěva Chlupáčova muzea Země PřF (v rozsahu cca 1.5 hod): Historie Země, vývoj života na Zemi, Archaikum - Recent

4 - Exkurze do Geoparku v Botanické zahradě PřF (v rozsahu cca 1.5 hod)

Poslední úprava: Strnad Ladislav, doc. RNDr., Ph.D. (20.06.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK