PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a klimatologie - MO550P23
Anglický název: Meteorology and climatology
Český název: Meteorologie a klimatologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Je záměnnost pro: MO550P29B, MO550P29A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (10.02.2015)
Základní přehled meteorologie a klimatologie se zaměřením na environmentální problematiku a roli atmosféry
jako podstatné součásti životního prostředí. Základní informace o dynamických a termodynamických procesech v
atmosféře, radiačních dějích, tlakovém a pohybovém poli, dějích v oblacích a srážkách, o klimatogenetických
faktorech, klimatickém systému a klimatických změnách, o antropogenních vlivech na atmosféru a klima.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (26.04.2021)

Bednář (2003) Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře

Kopáček, Bednář, Žák (2020) Jak vzniká počasí, 2. vydání

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (01.10.2018)

Úspěšně složený zápočtový test.

Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (31.03.2015)

1. Složení a členění atmosféry
2. Atmosférický tlak, jeho prostorové rozložení, tlakové útvary, síla tlakového gradientu, rovnice hydrostatické rovnováhy, barometrická formule
3. Vzduchové hmoty, atmosférické fronty
4. Přímé a rozptýlené sluneční záření, jeho rozptyl a absorpce v atmosféře, albedo zemského povrchu
5. Toky dlouhovlnné radiace v atmosféře, radiační a tepelná bilance atmosféry a zemského povrchu
6. Stabilní podmínky v atmosféře, podmínky pro vertikální promíchávání vzduchu, teplotní inverze
7. Proudění vzduchu a tlakové pole, vertikální rychlosti, struktura tlakových útvarů
8. Místní cirkulační systémy
9. Vznik a vývoj oblaku, klasifikace oblaku, jejich mikrostruktura a makrostruktura, mechanismy vzniku srážek, znečištění oblačné a srážkové vody
10. Klima, jeho prostorová meřítka, klasifikace klimatu, klimatické podmínky velkých měst, přirozené a atmosférické změny klimatu
11. Stratosférický a atmosférický ozon
12. Zdroje a charakeristické znečišťující příměsi, jejich prostorový rozptyl a transformace v atmosféře, modely šiření znečišťujících příměsí, účelová typizace meteorologických podmínek, monitorování stavu ovzduší
13. Depozice znecištujících příměsí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK