PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Environmental modelling - MO550P19E
Anglický název: Environmental modelling
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1895
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)
Přednáška je zaměřena na počítačové modelování v oblasti životního prostředí se zahrnutím všech přírodovědných aspektů. Pro řešení počítačových modelů se využívají nástroje GIS, DPZ i GPS. Vlastní řešení počítačových modelů probíhá s využitím speciálních programů. Pro studenty přírodovědných oborů představuje úvodní kurs, na který navazují další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. Prezentace jednotlivých úloh vychází z obecně platných principů publikovaných v zahraniční i tuzemské odborné literatuře. Pro absolvování přednášky je požadováno zvládnutí základních předmětů zaměřených na životní prostředí, ekologii, matematiku a statistiku. Přednášku doplňují počítačové demonstrace vybraných úloh, které jsou dále zpracovávány studenty v rámci cvičení. Přednáška i cvičení jsou také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (přednáška i cvičení jsou nabízeny v češtině nebo v angličtině).
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)

Bequette, B.W., 1998. Process Dynamic: Modeling, Analysis, and Simulation. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.
Bennet, B.S., 1995. Simulation Fundamentals. . Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.
Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.
Hannon, B., Ruth, M., 1997. Modeling Dynamic Biological Systems. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.
Roughgarden, J., 1998. Primer of Ecological Theory. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)

Předmět MO550P19E Environmentální modelování je vyučován prezenční formou nebo v odůvodněných případech distanční formou. Prezentace přednášek a demo cvičení jsou na MOODLE https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1895 ve formátu PDF.

Pro udělení zápočtu je třeba splnit ukázkové úkoly a v případě neúčasti na cvičení odevzdat požadované výsledky ke kontrole v MOODLE do konce klasifikačního období. Úkol je splněn, když získáte více než 50 bodů v rozmezí 0 až 100. Doporučený termín odevzdání je následující cvičení.

Výsledná klasifikace bude vycházet z vaší zprávy o vybrané vědecké práci, kterou si vyberete a připravíte podle přiložené šablony. Téma vybrané vědecké práce by mělo souviset s environmentálním modelováním a vaším výzkumným zázemím. Šablona a příklady již odeslaných zpráv jsou k dispozici v MOODLE.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)

Tématické bloky:

ArcGIS Living Atlas

Terrain data collection with ArcGIS Field Maps

Data processing in ArcGIS Online

Data processing in ArcGIS Pro

Analyze urban heat using kriging

Model water quality using interpolation

Explore future climate projections

Map the effects of climate change on the ocean

Predict seagrass habitats with machine learning

Predict coral bleaching events

Monitor forest change over time

A planetary-scale platform for Earth science data & analysis

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK