PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná ekologie - MO550P13
Anglický název: Applied Ecology
Český název: Aplikovaná ekologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MO550C13
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Studenti jsou seznámeni se hlavními aspekty aplikovaní ekologie ve vodních ekosystémech (hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství a výlov, neslovitelné sladké vody, ovlivnění výnosu ryb člověkem, výlov ryb ze světového oceánu), v zemědělské produkci ( zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, produkce potravin ve světe, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy), v produkci dřeva (lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému, výchovné zásahy, obnovné seče, vliv probírek na produkci, vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Studijní literatura

Caughley G., Sinclair A.R.E. 1994:Wildlife ecology. Blackwell Sci.330 pp.

Royce W.F. 1972:Introduction to the fishery science. Academic Press.350 pp.

Míchal I., a kol.1992: Obnova ekologické stability lesu. Academia 170 pp.

Briggs D., Courtney F., 1989: Agriculture and environment. Longman Sci Techn.435 pp

Newman E.I. 1993: Applied ecology. Blackwell Sci. 320 pp.

Duvigneaud P., 1988. Ekologická syntéza. Academia. 414 pp.

Pivnička K., 1980: Ekologie ryb. SPN 252 pp.

Pivnička K., 2002: Aplikovaná ekologie: Karolinum 185 pp.

Časopisy s aplikovaně ekologickou tématikou v systému JSTOR a SUWECO.cz

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (08.02.2023)

Pro získání zápočtu je požadována aktivní účast na všech cvičeních podle stanoveného harmonogramu, jednotlivá cvičení lze nahradit vypracováním semestrální práce, další pokyny viz. MOODLE (Matějíček).

Poznámka: Cvičení lze absolvovat distanční formou s využitím MOODLE po dohodě s vyučujícím (Matějíček).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Neslovitelné sladké vody, produkční možnosti, natalita, mortalita, výlov, bilance živin a energie. Ovlivnění výnosu ryb člověkem. Hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství,

Vliv človeka na vodní ekosystémy Výlov ryb ze světového oceánu

Zemedělská produkce, zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, Produkce potravin ve světe Zemědělství, hydrologie, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy.

Produkce dřeva, lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému. Výchovné zásahy, obnovné seče. Produkční možnosti stanovište, vliv probírek na produkci. Vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Přednáška předpokládá absolvování kurzu Úvod do ekologie, je povinnou součástí magisterského studia OŽP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK