PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chráněná území světa II - MO550P127
Anglický název: Protected areas in the world - extended
Český název: Chráněná území světa II
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Korekvizity : MO550P114
Neslučitelnost : MO550P15
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.08.2018)
Kurz CHÚ světa II (CHU II) navazuje na kurz Chráněná území světa (CHU I), ve kterém se student seznámil se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu. V navazujícím kurzu CHU II přednášky vice reflektují aktuální ochranářská témata a nabízejí informace pro porovnání ochranářských priorit a managementových přístupů v ČR, Evropě a dalších částech světa. Součástí většiny přednášek jsou komentovaná videa pořízená přednášejícími, ilustrující vybraná chráněná území nebo konkrétní ochranářské aktivity v území realizovaná.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (01.12.2018)

R.B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková (2010): Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha

S. Chape, M. Spalding, M. Jenkins, eds. (2008): The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century. University of California Press, Berkeley, CA.

Přednášky viz elearningový kurz předmětu CHU I - MO550P114

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (18.10.2022)

Kurz CHÚ světa II (CHU II) navazuje na kurz Chráněná území světa (CHU I), čili student může nejdříve absolvovat CHU I, a v některém následujícím roce CHU II. Oba kurzy být absolvovány také v jediném roce - přednášky v jednotlivých týdnech jsou uspořádány tak, že na sebe logicky navazují, čili student střídavě navštěvuje přednášky patřící do CHU I a CHU II, a získá kredity za oba kurzy v průběhu jediného semestru.

Kurz bude probíhat téměř výhradně online, v uživatelsky velice příjemném prostředí Google Classroom.  Každý student zapsaný do kurzu zde nalezne následující:

- Ve formátu MP4 uložené „videopřednášky“, tedy v podstatě "ozvučené filmy", kde přednášející vysvětluje probíranou látku na základě PowerPointového souboru přesně tak, jak by se to dělo při klasické přednášce.

- PowerPointové prezentace zmíněné v předchozím bodě.

- Další pomocné soubory při přednášce využívané, tedy třeba soubory v Excelu s daty a podobně.

-"Interaktivní přednášky", což budou záznamy online prezentací v GoogleMeet,  které budou organizovány zhruba po každých třech přednáškách. Při nich budeme diskutovat probíranou látku a studenti se budou moci ptát na věci, kterým případně nerozumí, nebo na různá témata, která s přednáškami souvisí.

- Chat, kde vám bude vyučující zadávat úkoly a oznamovat novinky.

V prostředí Classroom se bude odehrávat i online zkouška, která sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek (výběr zakřížkováním správné ze čtyř možných odpovědí). Test ověřuje osvojení si probrané látky. Hodnocení (dle počtu správných odpovědí):

   12-11   výborně

    10-9  velmi dobře 

      8-7   dobře

      0-6   neprospěl(a)

Abychom se mohli osobně vidět, bude zorganizováno jedno nebo i více skutečných setkání, která budou probíhat podobně jako interaktivní přednášky - tedy půjde o diskuzi k probírané látce. Časy a místa setkání (učebny) budou s dostatečným předstihem oznámeny. Obecně to bude v rozvrhovaném čase a učebně.

POZOR: Vzhledem k povaze prostředí  Google Classroom  budou do tohoto prostředí přijati pouze studenti, kteří mají v SISu uvedený email s doménou @natur.cuni.cz. Abyste se do virtuální třídy tohoto kurzu v prostředí Google Classroom  dostali a mohli je aktivně používat, musíte tedy provést tyto kroky:

1. Zkontrolujte si, jestli v SISu máte uveden mail s doménou @natur.cuni.cz. Pokud nikoli, zaměňte stávající email za email s doménou @natur.cuni.cz.  Tento email obdrželi všichni studenti Přírodovědecké fakulty UK při nástupu na fakultu. Pokud si jej nepamatujete, zkontaktujte IT oddělení nebo studijní oddělení. Pokud jste z jiné fakulty, zkontaktujte vyučujícího na emailu pavel.kindlmann@centrum.cz a věc vyřešíme individuálně.

2. Až budete mít v SISu uveden email v doméně @natur.cuni.cz, vyčkejte až vám na tento email bude doručena pozvánka do virtuální třídy v prostředí Google Classroom. Tuto pozvánku přijměte a od té doby zde můžete pracovat. Tuto pozvánku můžete obdržet několikrát,  protože je budu muset posílat opakovaně, jelikož se další studenti přihlašují i během semestru. Prosím, REAGUJTE POUZE NA PRVNÍ POZVÁNÍ a pokud již budete ve virtuální třídě tohoto kurzu přihlášeni,  následující pozvánky ignorujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: STUDENT, KTERÝ NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL S DOMÉNOU @NATUR.CUNI.CZ, ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE AŽ DO DOBY, NEŽ TENTO NEDOSTATEK ODSTRANÍ. ZMĚNU JE NEZBYTNÉ UDĚLAT DO 20.10.!

TEN, KDO NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL V POŽADOVANÉ FORMĚ DO 20.10., JIŽ ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE A DO VIRTUÁLNÍ TŘÍDY A TÍM PÁDEM ANI DO CELÉHO KURZU NEBUDE ZAŘAZEN. BEZ PŘÍSTUPU KE STUDIJNÍM MATERIÁLŮM V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM A OSOBNÍHO ZAPOJENÍ (DOMÁCÍ ÚKOLY, ZKOUŠKY A PODOBNĚ), KTERÉ SE TAKÉ BUDE ODEHRÁVAT V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM, NELZE TENTO KURZ ABSOLVOVAT.

 

Další informace a detaily týkající se kurzu obdržíte na první interaktivní přednášce v GoogleMeet,  která se bude konat na adrese

https://meet.google.com/xft-bfnw-wpd

v pondělí, 3.10., od 14:00. Tato přednáška bude nahrána a poté dosažitelná ve virtuální třídě tohoto kurzu v prostředí Google Classroom, avšak pouze studentům, kteří budou do tohoto prostředí řádně přihlášeni.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)

Přednášky reflektují aktuální ochranářská témata a nabízejí informace pro porovnání ochranářských priorit a managementových přístupů v ČR, Evropě a dalších částech světa:


(2 PK) Národní parky v ČR a problémy jejich ochrany na příkladě NP Šumava: Zonace a biologické zásady jejího tvoření, management jednotlivých zón, ochrana ohrožených druhů a klidová území, koexistence NP s místními obyvateli (případ kůrovcové gradace 2007-2013, zaměstnanost, sociální dopady a výhody blízkosti NP).


(3 ZK) Začátek OP v Evropě - Švédsko 1909, Švýcarský NP, IUCN.


(4 ZK) NP Střední Evropy - sousedi ČR: Polsko (Bialowieźa NP, Kampinoski NP, Gorce NP), Slovensko (TANAP, NAPANT, Slovensky Raj NP); Rakousko (Kalkalpen NP, Gesäusse NP, H. Tauren NP); Německo (BWNP, Schwarzwald NP). Transboundary, Europarc Federation, Junior ranger.


(5 ZK) Wilderness: Historie ochrany divočiny - Aldo Leopold, Wilderness Society, World Wilderness Congress, Resoluce o divočině v EP, old & new wilderness; návrat velkých kopytníků a šelem do Evropy. Příklady ochrany divočiny: USA - Wilderness Preservation System & Wilderness Areas (př.: Elk Creek).


(6 ZK) Divočina v Evropě -Finsko (jediná Evropská země s Wilderness Act), Skotsko, Karpaty, Wildniss Gebiet Durrenstein, bývalé VVP v Německu, ČR. Privátní OP: privátní ochrana přírody coby alternativa ke státní ochraně přírody. Příklady: USA - Great Teton NP, Slovensko - Vlčia, Rumunsko - Karpaty, Slovinsko - Sečovlje Salina Nature Park.


PK - přednáší Pavel Kindlmann

ZK - přednáší Zdenka Křenová

Číslo před iniciálami přednášejícího: číslo týdne v semestru, kdy se přednáška koná (např. 10 PK znamená, že přednáší P. Kindlmann 10. týden v semestru). Konkrétní dny budou oznámeny na první přednášce a objeví se v classroomu v souboru s první přednáškou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK