PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky - MO550P106
Anglický název: Data analysis for scared biologists
Český název: Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)
Kurz seznámí vyděšeného studenta biologie s vrozenou averzí k matematice se základními
metodami prokládání empirických dat křivkou a se základními statistickými metodami zpracování dat. Všechny modely a
simulace jsou prováděny v EXCELu či ve Statistice.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)

J. Lepš, P. Šmilauer (2016): Biostatistika. EPISTEME, České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-587-9.

http://botanika.prf.jcu.cz/suspa/vyuka/statistika.php

R. Reisenauer (1970): Metody matematické statistiky, SNTL, Praha.

K. Zvára ( 1989): Regresní analýza. Academia, Praha.

N.J. Gotelli, A.M. Ellison (2004): A primer of ecological statistics. Sinauer Assoc. , Mass., USA.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (18.10.2022)

Kurz bude probíhat téměř výhradně online, v uživatelsky velice příjemném prostředí Google Classroom.  Každý student zapsaný do kurzu zde nalezne následující:

- Ve formátu MP4 uložené „videopřednášky“, tedy v podstatě "ozvučené filmy", kde přednášející vysvětluje probíranou látku na základě PowerPointového souboru přesně tak, jak by se to dělo při klasické přednášce.

- PowerPointové prezentace zmíněné v předchozím bodě.

- Další pomocné soubory při přednášce využívané, tedy třeba soubory v Excelu s daty a podobně.

-"Interaktivní přednášky", což budou záznamy online prezentací v GoogleMeet,  které budou organizovány zhruba po každých třech přednáškách. Při nich budeme diskutovat probíranou látku a studenti se budou moci ptát na věci, kterým případně nerozumí, nebo na různá témata, která s přednáškami souvisí.

- Chat, kde vám bude vyučující zadávat úkoly a oznamovat novinky.

V prostředí Classroom se bude odehrávat i online zkouška, která sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek (výběr zakřížkováním správné ze čtyř možných odpovědí). Test ověřuje osvojení si probrané látky. Hodnocení (dle počtu správných odpovědí):

   12-11   výborně

    10-9  velmi dobře 

      8-7   dobře

      0-6   neprospěl(a)

Ke splnění zápočtu bude vyžadováno správné vypracování všech domácích úkolů,  jež budou studentovi zadávány v prostředí Classroom  v průběhu semestru.

Abychom se mohli osobně vidět, bude zorganizováno jedno nebo i více skutečných setkání, která budou probíhat podobně jako interaktivní přednášky - tedy půjde o diskuzi k probírané látce. Časy a místa setkání (učebny) budou s dostatečným předstihem oznámeny. Obecně to bude v rozvrhovaném čase a učebně.

POZOR: Vzhledem k povaze prostředí  Google Classroom  budou do tohoto prostředí přijati pouze studenti, kteří mají v SISu uvedený email s doménou @natur.cuni.cz. Abyste se do virtuální třídy tohoto kurzu v prostředí Google Classroom  dostali a mohli je aktivně používat, musíte tedy provést tyto kroky:

1. Zkontrolujte si, jestli v SISu máte uveden mail s doménou @natur.cuni.cz. Pokud nikoli, zaměňte stávající email za email s doménou @natur.cuni.cz.  Tento email obdrželi všichni studenti Přírodovědecké fakulty UK při nástupu na fakultu. Pokud si jej nepamatujete, zkontaktujte IT oddělení nebo studijní oddělení. Pokud jste z jiné fakulty, zkontaktujte vyučujícího na emailu pavel.kindlmann@centrum.cz a věc vyřešíme individuálně.

2. Až budete mít v SISu uveden email v doméně @natur.cuni.cz, vyčkejte až vám na tento email bude doručena pozvánka do virtuální třídy v prostředí Google Classroom. Tuto pozvánku přijměte a od té doby zde můžete pracovat. Tuto pozvánku můžete obdržet několikrát,  protože je budu muset posílat opakovaně, jelikož se další studenti přihlašují i během semestru. Prosím, REAGUJTE POUZE NA PRVNÍ POZVÁNÍ a pokud již budete ve virtuální třídě tohoto kurzu přihlášeni,  následující pozvánky ignorujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: STUDENT, KTERÝ NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL S DOMÉNOU @NATUR.CUNI.CZ, ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE AŽ DO DOBY, NEŽ TENTO NEDOSTATEK ODSTRANÍ. ZMĚNU JE NEZBYTNÉ UDĚLAT DO 20.10.!

TEN, KDO NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL V POŽADOVANÉ FORMĚ DO 20.10., JIŽ ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE A DO VIRTUÁLNÍ TŘÍDY A TÍM PÁDEM ANI DO CELÉHO KURZU NEBUDE ZAŘAZEN. BEZ PŘÍSTUPU KE STUDIJNÍM MATERIÁLŮM V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM A OSOBNÍHO ZAPOJENÍ (DOMÁCÍ ÚKOLY, ZKOUŠKY A PODOBNĚ), KTERÉ SE TAKÉ BUDE ODEHRÁVAT V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM, NELZE TENTO KURZ ABSOLVOVAT.

 

Další informace a detaily týkající se kurzu obdržíte na první interaktivní přednášce v GoogleMeet,  která se bude konat na adrese

https://meet.google.com/xft-bfnw-wpd

v pondělí, 3.10., od 10:40. Tato přednáška bude nahrána a poté dosažitelná ve virtuální třídě tohoto kurzu v prostředí Google Classroom, avšak pouze studentům, kteří budou do tohoto prostředí řádně přihlášeni.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)

P1. Základní funkce používané při prokládání dat v biologii, biologický význam jejich parametrů, nalezení prvotních odhadů parametrů na základě znalosti souřadnic význačných bodů (extrémy, asymptoty). Aplikace těchto křivek na běžné biologické závislosti, linearizace dat.

P2. Náhodná rozdělení (rovnoměrné, normální, binomické) a jejich použití v praxi. Typy dat, zobrazení dat, histogramy, tabulky četností.

P3. Míry střední hodnoty a variability a jejich odhady z empirických dat na základě výběru z populace.

P4. Testování hypotéz. Test významnosti rozdílu dvou veličin: t-test.

P5. Popisné statistiky, t-test, F-test ve Statistice a Pastu (O. Mudrák).

P6. Kontingenční tabulky (O. Mudrák). 

P7. Jednocestná analýza variance (O. Mudrák). 

P8. Dvoucestná analýza variance (O. Mudrák).

P9. Korelace a regrese. Korelační a determinační koeficienty, jejich výpočet a biologický význam. Metody prokládání dat u statických modelů, minimalizace součtu čtverců odchylek, příklady užití této metody v EXCELu. 

P10. Prokládání empirických dat křivkou - závislost pokryvnosti na nadmořské výšce, doba vývoje vs. teplota, křivka plodnosti, species-area, rychlost růstu vs. teplota, funkcionální odezva 2. a 3. typu dle Hollinga. 

 

  
Univerzita Karlova | Informační systém UK