PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vliv technologií na ŽP - využití LCA - MO550P101
Anglický název: Environmental effects of technologies (LCA)
Český název: Vliv technologií na ŽP - využití LCA
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům celostní pohled na interakce lidských aktivit a životního prostředí. Předmět
Environemtální dopady (Posuzování životního cyklu) se věnuje metodice hodnocení environmentálních dopadů celých
životních cyklů výrobků, produktů a služeb, metodice Life Cycle Assessment - LCA. Ukazuje se, že hodnotit přijatelnost
jednotlivých výrobků pouze na základě environmentálních dopadů jednoho jejich stádia, např. odstraňování odpadů nebo
energetické spotřeba, je nedostatečné a často zavádějící. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou
hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním a klimatickými změnami, úbytkem stratosférického
ozónu, vzniku fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním
surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k
zmíněným kategoriím environmentálních dopadů a bude ukázáno, jakým způsobem lze volit environmentálně přijatelnější
varianty, například tak zvaných ekologicky šetrných výrobků.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)

Doporučená studijní literatura: 

Bauman, H., Tillman, A.M.: The Hitch Hiker´s Guide to LCA. Studentlitteratur, Lund, 2004. 
Brattebo, H., RoOine, K., Opoku, H., Ehrenfeld, J.R. (Editors): Introduction to Industrial Ecology ? Theory, Methods and 
Applications. NTNU, Trondheim, 2007. 
Kočí, V.: Posuzování životního cyklu. Ekomonitor, Chrudim 2009. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VKOCI/NATUR.CUNI.CZ (16.11.2011)

ústní zkouška

Sylabus - český znakový jazyk
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)

Syllabus předmětu 

1 Posuzování environmentálních dopadů produktů. Historie ochrany životního prostředí. Strategie, koncepce a 
nástroje environmentálního managementu. Hodnocení dopadů emisí. Hodnocení dopadů produktů. 
2 LCT - Koncepce životního cyklu. Problém koncepčního přístupu k hodnocení environmentálních dopadů 
technologií a lidských činností. Strategie, koncepce a nástroje environmentálního managementu. Udržitelný rozvoj. 
Prevence znečištění. Koncept zelené chemie. Koncept čistší produkce. Koncept environmentálního managementu 
kvality. Koncept životního cyklu. Ecodesign. Průmyslová ekologie. Příklady negativních dopadů špatného nakládání s 
odpady na kvalitu životního prostředí. Etické a společenské aspekty ochrany ŽP. 
3 Kategorie dopadu. Typy kategorií dopadu. Globální kategorie dopadu. Regionální kategorie dopadu. Lokální 
dopady. Environmentální mechanismus. Dopadový řetězec. Indikátory kategorií dopadu. Midpointy a endpointy kategorií 
dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu. 
4 Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny. Skleníkový jev. Skleníkové plyny. Vývoj klimatu. 
Faktory ovlivňující klima. Vztah globálního oteplování a klimatických změn. Midpointové a endpointové indikátory 
kategorií dopadu globální oteplování a klimatické změny. 
5 Úbytek surovin. Biotické a abiotické suroviny. Obnovitelné a neobnovitelné suroviny. Midpointové a 
endpointové indikátory kategorií dopadu úbytek surovin. 
6 Úbytek stratosférického ozónu. Midpointové a endpointové indikátory kategorie dopadu úbytek stratosférického 
ozónu. 
7 Využívání krajiny. Kategorie dopadu užívání krajiny a přeměna krajiny. Biodiverzita jako kategorie dopadu. 
Midpointové a endpointové indikátory kategorií dopadu souvisejících s využíváním krajiny. 
8 Humánní toxicita a ekotoxicita. Příčiny a faktory ovlivňující toxicitu a ekotoxicitu emitovaných látek. Kategorie 
dopadu lidské zdraví. Midpointové a endpointové indikátory kategorií dopadu toxicita, lidské zdraví a ekotoxicita. 
9 Acidifikace. Eutrofizace. Příčiny a faktory ovlivňující acidifikaci a eutrofizaci. Midpointové a endpointové 
indikátory kategorií dopadu acidifikace a eutrofizace. 
10 Vznik troposférického ozónu. Příčiny a faktory ovlivňující vznik troposférického ozónu. Látky podílející se na 
vzniku troposférického ozónu. Midpointové a endpointové indikátory kategorie dopadu. Kategorie dopadu ionizační 
záření, hluk a zápach. 
11 Ekovektor produktu. Hodnocení životního cyklu. Produktový systém. Fáze životního cyklu produktu. 
Standardizace LCA. Úvodní ukázka posouzení životního cyklu produktu. Fáze zpracování studií životního cyklu. 
12 Definice cílů a rozsahu studie LCA. Charakteristika fáze. Funkce systému. Funkční jednotka. Referenční tok. 
Hranice systému. Kritické přezkoumání. Zajištění kvality dat. Typ a formát výstupu studií LCA. 
13 Inventarizační analýza. Charakteristika fáze. Procesy. Materiálové a energetické toky. Vedlejší a elementární 
toky. Schéma produktového systému. Interní a externí alokace. Metody provádění alokace. Postupy jak se vyhnout 
alokaci. 
14 Hodnocení dopadů životního cyklu. Charakteristika fáze. Volba kategorií dopadu. Klasifikace. Charakterizace. 
Normalizace. Seskupování. Vážení 
15 Interpretace životního cyklu. Charakteristika fáze. Identifikace významných zjištění. Hodnocení. Formulace 
závěrů a doporučení. Hodnocení kvality dat. 
16 Prezentace PC programů a software databází. Ukázka modelování životních cyklů. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK