PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ochrana podzemních vod - MG451P18
Anglický název: Water Protection
Český název: Ochrana podzemních vod
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Další informace: https://classroom.google.com/c/NDU5NTM2NjU4NTUx?cjc=ijyskh4
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Mgr. Petr Kozubek
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MG451P37
Je záměnnost pro: MG451P34
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (04.10.2021)
Základní předmět pro geology a hydro(geo)logy týkající se ochrany a znečišťování podzemních vod. Hlavní kontaminanty v podzemních vodách, jejich vlastnosti a limity, pohyb a chování kontaminantu v geologickém prostředí (v saturované a nesaturované zóně), modelování šíření kontaminace v prostředí, hlavní principy průzkumu kontaminace a používaná technika, problematika skládek odpadů, monitoringu a vzorkování podzemních vod, analýza rizika, cílové parametry sanace.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (18.02.2022)

• Bear J., Verruijt A. (1987): Modeling groundwater flow and pollution. Springer

• Bear J., Bachmat Y. (1990): Introduction to Modeling of Transport Phenomena in Porous Media. Kluwer Academic Publishers

• Bedient P. B., Rifai H. S., Newell C. J. (1997): Ground water contamination, transport and remediation. Prentice Hall, ISBN 0-13-013840-1

• Domenico P. A., Schwartz F. W. (1998): Physical and chemical hydrogeology. Wiley & Sons, ISBN 0-471-59762-7 

• Šráček O., Datel J., Mls J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Skripta UK 

• Pitter, P. (2015): Hydrochemie (5. vydání či starší). VŠCHT Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (13.02.2023)

Zkouška je písemná, k jejímu absolvování jsou třeba znalosti z přednášek a dalších studijních materiálů, poskytnutých studentům v rámci výuky, příp. z doporučené literatury.

Zápočet je udělen za účast na cvičení a správné a včasně odevzdané úlohy. Povoleny jsou maximálně dvě absence na cvičení. Za pozdní odevzdání domácích úloh jsou udělovány trestné body, pro získání zápočtu nesmí student nasbírat více než tři (tj. udělením čtvrtého bodu zaniká nárok na zápočet). Trestný bod je udělen: i) za odevzdání vypracovaného úkolu po stanoveném termínu, ii) za odevzdání opravy úkolu po stanoveném termínu, iii) za každých dalších započatých sedm dní zpoždění oproti stanoveném termínu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (04.02.2020)

1. Základní terminologie a dělení kontaminantů

Seznámení se základními pojmy; formy výskytu, vlastnosti a dělení kontaminantů.

2. Anorganické a organické kontaminanty

Původ, formy výskytu a rizika spojená s výskytem anorganických a organických kontaminantů.

3. Transportní procesy

Advekce, disperze, difuze, adsorpce, rozklad.

4. Legislativa, ochrana zdrojů vod

Preventivní ochrana, obecná ochrana vod, regionální ochrana vod, CHOPAV, OPVZ, lázeňský zákon, legislativa v oblasti sanací.

5. Příklady znečištění vod

Látky PPCP (původ, analytika, detekce a jejich šíření v povrchových a podzemních vodách). Acidifikace (příklad globální kontaminace ekosystému).

6. Problematika sanace horninového prostředí

Úvod do problematiky sanací, vymezení základních pojmů (sanace, analýza rizik, studie proveditelnosti, cílové limity sanace), sanační metody pro nesaturovanou i saturovanou zónu, hodnocení účinnosti sanace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK