PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Regionální hydrogeologie - přednášky - MG451P13G
Anglický název: Regional Hydrogeology - lectures
Český název: Regionální hydrogeologie - přednášky
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG451P13
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MG451C13
Je neslučitelnost pro: MG451P13
Anotace -
Metody regionálního hydrogeologického studia, hydrogeologie ČR a okolí, hlavní typy hg. prostředí, geometrie a anatomie hydrogeologických těles, význam hydraulických parametrů, kolektory a izolátory, regionální proudění vod a kvalita vod, přírodní zdroje vod a stanovení využitelného množství vod, optimalizace využívání a ochrany vod.
Poslední úprava: Datel Josef, RNDr., Ph.D. (16.04.2008)
Literatura - český znakový jazyk

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

HYNIE O. (1969): Hydrogeologie ČSSR I Prosté vody. - 562 str. ČSAV. Praha.

Poslední úprava: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (04.01.2012)
Požadavky ke zkoušce

zkouška písemnou formou

Poslední úprava: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (04.01.2012)
Sylabus -

Česko představuje geologicky pestré území, tvořené různými litostratigrafickými jednotkami. To se odráží i na složitosti hydrogeologických poměrů. V rámci přednášek je podána hydrogeologická syntéza jednotlivých hydrogeologických jednotek a celého státního území s přesahem na území sousedních států. Důraz je kladen na kvantitativní hodnocení hydraulických vlastností (propustnost, transmisivita, storativita, porózita) a jejich prostorového rozdělení v různých hydrogeologických prostředích, proudění a kvalitu podzemních vod.

Přednáška je rozdělena do 4 částí:

A. Metodika regionálního hydrogeologického průzkumu, B. Systematický popis hydrogeologických jednotek, C. Porovnání hydrogeologických poměrů různých jednotek ČR a jejich vztah k sousedním zemím, D. Aplikovaná hydrogeologická problematika.

Metodická část je zaměřena na regionální přístupy při hodnocení hydraulických parametrů, měřítkový efekt, regionální proudění podzemních vod, oceňování přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod, projevy hydrodynamické a hydrochemické zonálnosti ad. V regionální části jsou charakterizovány hlavní typy hydrogeologického prostředí: tvrdé horniny (hydrogeologický masív), kras, hydrogeologické pánve (permokarbonské, křídové a terciérní) a kvartérní fluviální sedimenty.

Jednotlivé hydrogeologické celky jsou porovnávány na základě hydraulických parametrů, shodných či odlišných rysů proudění podzemních vod a kvality podzemních vod. Aplikovaná problematika se zabývá především stanovením zdrojů, využitelného množství podzemních vod, hlavními kvantitativními a kvalitativními antropogénními vlivy (nadměrné čerpání a kontaminace podzemních vod) a principy ochrany podzemních vod v regionálním měřítku. Jedním z důležitých cílů přednášky je seznámení s potřebou a přípravou hydrogeologických podkladů pro administrativní účely a rozhodování v rámci územního plánování a optimálního využívání a ochraně přírodních zdrojů včetně podzemních vod v regionálním měřítku.

Poslední úprava: Datel Josef, RNDr., Ph.D. (16.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK