PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sekvenční stratigrafie - MG420P04
Anglický název: Sequence Stratigraphy
Český název: Sekvenční stratigrafie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. David Uličný, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurs je určen studentům od 2. ročníku bakalářského studia po studium magisterské, případně dalším zájemcům o rozšíření znalostí o sedimentárních procesech a jejich záznamu ve výplni sedimentárních pánví. Kurs předpokládá absolvování základního kursu Sedimentární geologie (MG421P14). Formou přednášek, demonstrací experimentů, cvičení a seminářů se kurs soustředí především na vztahy sedimentárních procesů a výsledného stratigrafického záznamu, s důrazem na osvojení principů sekvenční stratigrafie a jejích vztahů k chemo- a cyklostratigrafii. Téma sekvenční stratigrafie je v kursu pojato jako univerzální metodika studia tvarů sedimentárních těles a rozhraní mezi nimi ve stratigrafickém záznamu a interpretace prostředí a procesů jejich vzniku. Cvičení se soustředí na interpretaci stratigrafického záznamu z vrtných a seismických dat i z odkryvů. Důraz je na aplikaci základních poznatků o řídících principech sedimentárních systémů, spíše než na terminologické detaily. Každý student zpracuje minimálně jednu seminární prezentaci na základě zadané četby.
Poslední úprava: Opluštil Stanislav, prof. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Literatura -

Nichols, G. (2009) Sedimentology and Stratigraphy. 2nd Ed., Wiley

Catuneanu, O. (2006) Principles of Sequence Stratigraphy. Springer

Dále: zadané čtení z odborných periodik, vybraná témata ze stránek Sequence Stratigraphy, na www.sepmstrata.org

Poslední úprava: Opluštil Stanislav, prof. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Písemná zkouška; zápočet: aktivní přítomnost na přednáškách a cvičeních; seminární příspěvek, pokud je zadán.

Poslední úprava: Opluštil Stanislav, prof. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Sylabus -

Přehled vývoje stratigrafie jako oboru, vznik sekvenční stratigrafie – teoretická východiska a role naftového průmyslu 

Základy sekvenční stratigrafie: koncept erozní báze, základní parametry tvorby a výplně akumulačního prostoru

Eustáze jako koncept a realita; proč sekvenční stratigrafie není “Vailova křivka”

Geometrický koncept sekvence, praktické aspekty členění sekvencí, rozdíly podle tekonických režimů

Sekvenční stratigrafie v mělkovodních karbonátech

Sekvenční stratigrafie v kontinentálních sedimentech

Cyklostratigrafie – koncepty a data; existuje přímé spojení se sekvenční stratigrafií?

Volitelná témata podle zájmu studentů

Poslední úprava: Opluštil Stanislav, prof. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK