PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Populační teorie - MD360S13
Anglický název: Population Theories
Český název: Populační teorie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Anotace -
Cílem kurzu je představení historie populačního myšlení, populačních teorií a doktrín od nejstarších dob do současnosti. Dále na základě diskusí a práce s odbornými texty naučit studenty porozumět a interpretovat moderní populační teorie s důrazem na současné teoretické diskuze týkající se populačního vývoje v ČR a v Evropě. Kurz klade důraz na četbu literatury, kritický rozbor a diskuzi významných teoretických konceptů a jejich využití ve vlastní práci.

V Moodlu budou k dispozici prezentace, studijní podklady a zadávány úkoly.
Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2021)
Literatura -

Doporučená literatura:

Šubrtová, A. Dějiny populačního myšlení a populačních teorií. Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1989.

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. Základy demografie. Academia Praha. 1986.

Lesthaeghe Ron. 2010. The unfolding story of the second demographic transition. Population and Development Review. 36(2):211-251.

Kohler, HP, Billari FC, Ortega JA. 2002. The emergence of lowest low fertility in Europe during the 1990s. Population and Development Review. 28(4):641-680.

Coleman David. 2006. Immigration and ethnic change in low-fertility countries: A third demographic transition. Population and Development Review. 32(3):401-446.

Frenk Julio, Bobadilla J. L, Stern C, Frejka T, Lozano R. 1991. Elements for a theory of the health transition. Health Transition Review. Vol. 1 No. 1, pp. 21-38.

Vallin Jacques, Meslé F. 2004. Convergences and divergences in mortality. A new approach to health transition. Demographic Research. Special collection 2. pp. 11-44.

 

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (02.10.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Návaznost kurzu: Světový populační vývoj, Populační vývoj ČR.

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na výuce, prezentace dvou referátů dle zadaných témat a úspěšné splnění zadaného úkolu.

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (05.10.2022)
Sylabus -

I Historie populačního myšlení

 1. Populační myšlení v nejstarších dobách: Antické Řecko a Řím
 2. Populační myšlení v náboženských doktrínách: křesťanství, židovství a islám
 3. Populační myšlení v době renesance, humanismu, reformace a osvícenství
 4. Merkantilismus a fyziokratismus
 5. Klasická politická ekonomie a T. R. Malthus
 6. Malthusiánství, neomalthusiánství a marxismus
 7. Teorie populačního optima a jeho různá vymezení

 

II Moderní populační teorie

 1. Epidemiologický a zdravotní přechod
 2. Teorie demografické revoluce
 3. Demografická revoluce ve státech třetího světa
 4. Koncepce druhého demografického přechodu
 5. Třetí demografický přechod a koncept náhradové migrace
 6. Teoretické koncepty k vysvětlení nízké plodnosti

 

 

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (04.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK