PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k aplikované demografii II - MD360S09B
Anglický název: Seminar to Applied Demography II
Český název: Seminář k aplikované demografii II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Anotace -
Seminář je zaměřen na praktické využití demografických poznatků a jejich aplikaci na příkladech, vycházejících z dat reálné praxe. V teoretických hodinách kurzu se studenti seznámí s principy přípravy, řízení a monitoringu projektů. V praktických hodinách následně obdrží konkrétní zadání, vytvoří výzkumné týmy, naplánují řešení zadání, rozdělí si role a výzkum pod vedením vybraného vyučujícího či vyučujících společně realizují až do fáze prezentace výsledků. V průběhu řešení projektového úkolu budou studenti pracovat samostatně s možností konzultovat online dílčí kroky s vyučujícími, a to buď přímo v době rozvrhované výuky nebo po předchozí domluvě v jiný čas.

V případě online výuky:
Pokud nebude možné uskutečnit výuku prezenčně, online výuka bude probíhat dle rozvrhované výuky prostřednictvím Google Meet či MS Teams (odkaz na výuku bude studentům vždy před výukou rozeslán přes SIS). Studenti budou mít přístup k mnoha podkladovým materiálům, především ve formě elektronických souborů a odkazů na některé www stránky týkající se probírané látky a řešeného projektu.

Výuka v ZS 2022/2023 začíná ve čtvrtek 6. 10. 2022.
Poslední úprava: Šídlo Luděk, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2022)
Literatura -

Povinná literatura:

Pokorná, G.: (2008): Projekty - jejich tvorba a řízení. Univerzita Palackého: Olomouc. Dostupné z: http://esfmoduly.upol.cz/publikace/projekty.pdf

Bester, A. (2012): Results-Based Management in the United Nations Development System: Progress and Challenges. Final report. Dostupné z: http://esfmoduly.upol.cz/publikace/projekty.pdf

Doporučená literatura:

Další literatura dle konkrétního zaměření řešených projektů aplikovaného výzkumu.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (23.12.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit requirements: regular participation in the online lessons, active approach to the project, participation in the final presentation.

Poslední úprava: Šídlo Luděk, doc. RNDr., Ph.D. (20.09.2020)
Sylabus -

Sylabus:

1. Úvod do kurzu, zadání projektu, specifikace datových souboru, výběr vhodných metod, studijní literatura a další podklady

2.–9. Realizace projektu aplikovaného výzkumu, konzultace

10. Řízení projektů I: zadání, smluvní ukotvení a příprava projektu – projektový dokument a jeho základní součásti (shrnutí projektu, popis výchozího stavu, analýza problému, analýza zainteresovaných stran, logický rámec projektu).

11. Řízení projektů II: projektový dokument a jeho základní součásti (pokračování – postup realizace a plán monitoringu (tabulka výstupů a aktivit, rozpočet a kalendář aktivit), faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu, analýza rizik a předpokladů); prezentace výsledků, předání výstupů a vypořádání dalších vzájemných závazků.

12. Prezentace finálních výsledků řešení projektu

 

Pro výuku budou využity především projekty realizované vyučujícími:

A. Uplatnění demografických poznatků a metod při tvorbě podkladů pro rozhodování o reformě důchodového systému.

B. Zdravotní péče, její poskytování, čerpání a dostupnost s ohledem na geodemografické charakteristiky obyvatelstva i poskytovatelů zdravotnických služeb.

C. Aplikace demografických metod v oblasti analýzy a prognózování výkonů vzdělávací soustavy.

D. Analýza regionálních rozdílů ve vývoji reprodukce obyvatelstva v České republice.

Témata projektů se mohou měnit v důsledku poptávky po řešení aktuálních společenských problémů.

Poslední úprava: Šídlo Luděk, doc. RNDr., Ph.D. (18.09.2022)
Vstupní požadavky -

Předmět navazuje na předmět Seminář k aplikované demografii I.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK