PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k aplikované demografii I - MD360S09A
Anglický název: Seminar to Applied Demography I
Český název: Seminář k aplikované demografii I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Anotace -
V průběhu osmdesátých a především devadesátých let minulého století došlo ke značnému rozmachu aplikovaného demografického výzkumu. Aplikace demografie se objevují v nejrůznějších oblastech, od veřejné správy a politiky, přes strategická studia, finance, obchod a marketing, podnikovou ekonomiku a personalistiku až po oblast právních vztahů. V kontextu nových témat výzkumu došlo k výraznému „změkčení“ hranic mezi demografií a ostatními obory a odborníci na populační problematiku se dnes častěji než kdykoliv předtím ocitají při řešení praktických problémů mimo tradiční oblast zájmu demografie. Přitom však s úspěchem využívají přístupy, metody a poznatky již dříve osvojené demografií. Bez ohledu na poměrně odlišné podmínky a zvyklosti výzkumu v uvedených oblastech aplikace tak roste všeobecný zájem o kvalitní výsledky výzkumné činnosti profesionálních demografů.

Vycházeje z integrace základních aspektů demografického výzkumu do vybraných oblastí praxe, je hlavním cílem kurzu poskytnout pohled na rostoucí uplatnění demografie a demografů při řízení vývoje moderní společnosti a pomoci posluchačům překlenout doposud existující mezeru mezi akademickým výzkumem a praktickou činností.

Otázky praxe a jejich řešení jsou vzhledem k rozmanitosti reálných podmínek do značné míry jedinečné a proto v koncepci kurzu přední místo zaujímají případové studie, jejichž prostřednictvím se posluchači seznamují nejen s možnými oblastmi a specifiky, ale také s obecnými rysy aplikace demografie.
Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (27.10.2019)
Literatura -

Povinná literatura:

Murdock, Steve H., Swanson, David A. (eds.). Applied Demography at the Beginning of the 21st Century. Dordecht, The Netherlands: Springer; 2008. ISBN 978-1-4020-8329-7.

Siegel, Jacob S. Applied Demography: Applications to Business, Government, Law and Public Policy. San Diego: Academic Press, 2001. ISBN 978-0-1264-1840-8.

Hoque, Nazrul, Potter, Lloyd B. (eds.). Emerging Techniques in Applied Demography. New York: Springer Publishers, 2014. ISBN 978-94-017-8990-5.

Doporučená literatura:

Vybrané články z různých periodik (např. Applied Demography, Population Research and Policy Review, Demography apod.) a prezentace z mezinárodních konferencí a seminářů.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (23.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -
Podmínky zápočtu: účast na semináři, diskuse v rámci jednotlivých přednášek, vypracování seminární práce na zadané téma.
Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (14.02.2021)
Sylabus -

Obsah kurzu:

1.      Úvod k vlastnímu kurzu: Boris Burcin (PřF UK, katedra demografie a geodemografie) – 23. 2. 2024.

2.      Oblast aplikace – důchodová reforma: Tomáš Kučera (PřF UK, katedra demografie a geodemografie): Místo populačních prognóz a modelových projekcí v rozhodovacím procesu a význam alternativních populačních prognóz – 1. 3. 2024.

3.      Oblast aplikace – zdravotnictví: Luděk Šídlo (PřF UK, katedra demografie a geodemografie): (Geo)demografie v oblasti poskytování a čerpání ambulantních zdravotních služeb – 8. 3. 2024.

4.      Oblast aplikace – zdravotnická statistika: Šárka Daňková (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR): Možnosti uplatnění demografa ve zdravotnické statistice – 15. 3. 2024.

5.      Oblast aplikace – školství: Vladimír Hulík (Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR) – Aplikace demografických metod v oblasti analýzy a prognózování výkonů vzdělávací soustavy – 22. 3. 2024.

6.      Oblast aplikace – věda a výzkum: Tomáš Sobotka (Vienna Institute of Demography / Austrian Academy of Sciences / Wittgenstein Centre) – 5. 4. 2024.

7.      Oblast aplikace – poptávka po infrastruktuře: Viktor Květoň (PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje): Analýza a prognóza poptávky cestujících po dopravě a implikace pro výstavbu nové infrastruktury – 12. 4. 2024.

8.      Oblast aplikace – socioekonomické nerovnosti, Romové: Daniel Hůle (Člověk v tísni, o. p. s.): Regionální identifikace sociálně znevýhodněných subpopulací – 19. 4. 2024.

9.      Oblast aplikace – strategický rozvoj: Zita Kučerová (Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje): Demograf v realitě rozvojové agentury – 26. 4. 2024.

10.   Oblast aplikace – demografická statistika: Terezie Štyglerová (Český statistický úřad): U zdroje demografických dat – 3. 5. 2024.

11.   Oblast aplikace – komerční sféra: Jana Kadlecová (Česká pojišťovna, a.s.): Aplikace demografie ve finančních službách a současné požadavky pracovního trhu na absolventy – 10. 5. 2024.

12.   Oblast aplikace – demografie v rozvojové zemi: Karel Vrána (Člověk v tísni, o. p. s.) – Role demografie v regionálním rozvoji méně vyspělých zemí (Etiopie) – 17. 5. 2024.

Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (04.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK