PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza I - MD360P87
Anglický název: Demographic Analysis I
Český název: Demografická analýza I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D.
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P07A
Anotace -
Výuka předmětu Demografická analýza I (přednášky i cvičení) začne v týdnu od 19. 2. 2024. Přednášky a cvičení budou probíhat prezenčně.

Přednášky:
Přednášky budou probíhat každé úterý od 9:00 do 11:20 v učebně Levá rýsovna (LR). V případě online výuky se výuka uskuteční prostřednictvím aplikace Google Meet (přístupový kód: meet.google.com/dtj-oskr-zxa). Studentům budou průběžně poskytovány studijní informaci a materiály, které budou k dispozici v prostředí platformy Moodle. Součástí výuky budou i konzultace; kontakt na přednášející: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (boris.burcin@natur.cuni.cz; boris.burcin@gmail.com); RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (michala.lustigova@natur.cuni.cz).

Cvičení:
Cvičení se konají v rozvrhovaných časech na fakultě. Možnost on-line účasti na cvičení bude umožněna jen po předchozí dohodě s vyučujícím (RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D.). Kontakt na vyučující: barbora.kuprova@natur.cuni.cz. Domácí úkoly a přípravy budou zadány na jednotlivých cvičeních. Odevzdání úkolů, příprav a sdílení studijních materiálů ze cvičení bude probíhat prostřednictvím platformy Moodle (dl2.cuni.cz).
Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (18.02.2024)
Literatura -

Povinná a doporučená literatura:

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová: Základy demografie, Academia Praha, 1986.

K. Kalibová, Z. Pavlík, A. Vodáková: Demografie (nejen) pro demografy, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009.

V. Srb, M. Kučera, L. Růžička: Demografie, Svoboda Praha, 1971.

V. Roubíček: Vybrané kapitoly z demografie I, SPN Praha, 1966.

V. Roubíček: Cvičebnice demografické analýzy, SPN Praha, 1973.

V. Roubíček: Úvod do demografie, CODEX Bohemia, Praha, 1997.

R. Pressat: Základy demografické analýzy, SPN Praha, 1968.

R. Pressat: L´analyse démographique, PUF, 1983.

L. Henry: Démographie, analyse et modeles, INED, 1984.

A. Hinde: Demographic methods, Arnold, 1998.

T. F. Harris: Living to 100 and Beyond, ACTEX Publications, 2009.

G. A. Carmichael: Fundamentals of Demographic Analysis: Concepts, Measures and Methods, The Springer Series on Demographic Methods, Volume 38, 2016.

S. Preston, P. Heuveline, M. Guillot: Demography, measuring and modelling population processes, Blackwell, 2001.

Demography, Analysis and Synthesis. A Treatise in Population Studies, Volume 1‐4, ed.: G.Casselli, J. Vallin, G. Wunsch, Elsevier, 2006.

Readings in Population Research Methodology, eds.: J. D. Bogue, E. E. Arriaga, D. L. Anderton, G. W. Rumsey, Social Development Center, Chicago, Illinois, 1993.

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, Slovenská štatistika a demografia, Demographic Research, European Journal of Population, Population, Demography, Population Studies, Population and Development Review, aj.


Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (11.02.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu tohoto kurzu. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Zápočet: k získání zápočtu je potřeba splnit následující čtyři podmínky: 1) odevzdání všech povinných domácích úkolů ve stanovaném termínu (nejbližší pátek následující po cvičení do 12:00); 2) odevzdání všech příprav ve stanovaném termínu (nejbližší pondělí předcházející před cvičením do 20:00); 3) maximálně dvě neomluvené absence; 4) úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný termín a dva opravné termíny). 

Poslední úprava: Slabá Jitka, RNDr., Ph.D. (07.02.2022)
Sylabus -

1) Vybrané zdroje demografických dat; demografická síť (Lexisův diagram) a systém ukazatelů v demografii. Znázornění dat do demografické sítě včetně způsobu definice demografických ukazatelů. Hlavní a elementární soubory událostí, soubory průsečíků; longitudinální, transversální a retrospektivní přístup; kohorta, generace; události v demografické síti podle délky trvání (věku); pravidelné a nepravidelné intervaly. Opakovatelné a neopakovatelné události. Ukazatele, absolutní a poměrná čísla; míry (1. a 2. kategorie), kvocienty, indexy.

2) Obyvatelstvo a jeho struktury. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, rodinného stavu a dalších znaků. Uzavřená a otevřená populace. Bilanční rovnice, přirozený přírůstek, celkový přírůstek. Index maskulinity. Typologie věkových struktur. Index stáří, index ekonomického zatížení, průměrný a mediánový věk. Změny věkové struktury, demografické stárnutí.

3) Úmrtí a úmrtnost: pojmy, definice, ukazatele. Hrubá míra úmrtnosti a její interpretace. Míry úmrtnosti podle pohlaví a věku. Metoda přímé a nepřímé standardizace, (srovnávací míra, srovnávací index); volba standardu, světový standard, evropský standard.

4) Analýza prenatální a kojenecké úmrtnosti. Kategorie potratu, definice živě a mrtvě narozeného dítěte. Prenatální úmrtnost, mrtvorozenost, perinatální úmrtnost, časná a pozdní neonatální úmrtnost, neonatální úmrtnost, postneonatální úmrtnost, kojenecká úmrtnost; ukazatele (míry a kvocienty) a trendy. Biometrická analýza kojenecké úmrtnosti: rozklad na endogenní a exogenní úmrtnost. Trendy kojenecké úmrtnosti.

5) Úmrtnostní tabulka. Typy úmrtnostních tabulek (úplná, zkrácená, transversální, longitudinální). Metoda přímá a nepřímá odhadu pravděpodobnosti úmrtí, tabulkové funkce a vztahy mezi nimi. Natalitní limit, paradox střední délky života, normální a pravděpodobná délka života. Intervalová délka života. Vyrovnávání úmrtnostní tabulky. Další aplikace úmrtnostní tabulky: tabulky kojenecké úmrtnosti (do 1 roku) a tabulky intrauterinní úmrtnosti (prenatální vymírání), paleodemografická úmrtnostní tabulka. Trendy úmrtnosti v České republice.

6) Dekompoziční metody. Dekompozice rozdílu mezi dvěma měrami (metoda Kitagawa), dekompozice rozdílu mezi dvěma hodnotami naděje dožití (metoda Pressat), dekompozice rozdílu mezi dvěma hodnotami naděje dožití (metoda Pollard). Toto téma nebude přednášeno.

7) Příčiny úmrtí. Bezprostřední, předchozí a prvotní příčina úmrtí a kódování. Mezinárodní klasifikace, historie a revize, vnější příčiny smrti; ukazatele úmrtnosti podle příčin, tabulky úmrtnosti podle příčin - jednovýchodné a vícevýchodné. Diferenční úmrtnost: podle rodinného stavu, podle vzdělání, regionální rozdíly. Teorie epidemiologického přechodu. Kardiovaskulární revoluce.


8) Nemocnost. Definice zdraví. Míry incidence a prevalence, průměrné trvání nemoci, průměrné procento pracovní neschopnosti. Epidemiologie: prospektivní studie (cohort study), studie případů a kontrol (case-control study), RR (relativní riziko), AR (atributivní riziko), PAR (podíl atributivního rizika).

Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (01.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK