PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Populační vývoj na území ČR po roce 1914 - MD360P77
Anglický název: Population Development of the Czech Republic from 1914
Český název: Populační vývoj na území ČR po roce 1914
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nahrazuje MD360P11
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Neslučitelnost : MD360P11
Anotace -
Populační vývoj na území České republiky po roce 1914. Obyvatelstvo českých zemí před první světovou válkou a její dopad. Dynamika populačních trendů v období mezi dvěma světovými válkami a vliv světové krize. Populační vývoj v období 1938-1945. Změny velikosti a struktur obyvatelstva ČR. Etapy vývoje úmrtnosti po druhé světové válce. Baby-boom a baby-bust v České republice. Formování a rozpad rodin. Východoevropský demografický model. Vývoj a demografická struktura romské populace. Transformace demografického chování od počátku devadesátých let 20.století. Populační prognóza. Demografické stárnutí.
Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (02.07.2021)
Literatura -

Studijní literatura:

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta Praha 1996

M.Kučera: Populace České republiky 1918-1991, Acta Demographica, Praha 1994

V.Srb: 1000 let obyvatelstva českých zemí, Karolinum 2004

Populační vývoj České republiky 2001-2006, PřF UK Katedra demografie a geodemografie, Praha 2007

Population Development in the Czech Republic 2007, SLON 2009

Demografická situace České republiky: Proměny a kontexty SLON Praha, 2010

Články v časopisech

Demografie; http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie

Acta Demographica; http://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/publikace

Acta Geographica; http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/ aj.

 

Prezentace z přednášek ve formátu pdf v případě prezenční výuky budou v adresáři:

v: \Rychtarikova\ rok_2020_2021\Populacni_vyvoj_CR_po_1914\

 

V případě distanční výuky budou prezentace z přednášek formou komentované powerpointové prezentace na: Google disk v adresáři: Rychtarikova_Vyuka_2020_2021\Populacni_vyvoj_CR_po_1914\

Odkaz bude poslán hromadným mailem přes SIS.

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (02.07.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška na základě písemného testu (cca 10 otázek).

 

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (02.07.2021)
Sylabus -

1)    Obyvatelstvo českých zemí před první světovou válkou (plodnost, úmrtnost, migrace, sčítání 1910 – struktury obyvatelstva). První světová válka a její dopad na demografický vývoj (reprodukční ztráty, věková struktura).

 

2)    Vývoj obyvatelstva v letech 1918-1937 (první republika); ekonomické a sociální podmínky, demografické struktury (sčítání 1931 a 1930), trendy demografických procesů.

 

3)    Vývoj obyvatelstva v letech 1938-1945, politická a hospodářská situace, zábor pohraničí, vývoj tří populací (Češi v Protektorátě, Němci v Protektorátě, obyvatelstvo Sudet), příčiny rozdílného vzestupu sňatečnosti a plodnosti.

 

4)    Demografické a další struktury obyvatelstva (data sčítání 1950-2011), rozmístění a struktura obcí, struktura podle věku a rodinného stavu. Sociálně-ekonomické složení (zaměstnanost žen), vzdělání, národnost včetně romské, náboženské vyznání.

 

5)    Sňatečnost a rozvodovost, prvosňatečnost, opakované sňatky, rozvodovost, intenzita, časování a struktury, legislativa, longitudinální a transversální pohledy. Etapy ve vývoji sňatečnosti a jejich charakteristiky. Trend rozvodovosti.

 

6)    Porodnost, plodnost žen, reprodukce, manželská a mimomanželská plodnost, pořadí dětí, velikost rodin, diferenční plodnost. Longitudinální a transversální pohled. Domácnosti a rodiny, základní trendy.

 

7)    Potratovost (kategorie), legislativa, intenzita, časování a struktury (věk, rodinný stav, počty dětí), plánované rodičovství a antikoncepce. Vývojové trendy.

 

8)    Úmrtnost, rozdíly podle pohlaví, věku (kojenecká, perinatální úmrtnost), trendy charakteristik úmrtnostních tabulek, diferenční úmrtnost, příčiny smrti.

 

9)    Nové trendy demografického chování po roce 1989.

 

10)     Prognóza vývoje obyvatelstva (trendy demografických procesů, změny věkové struktury, ekonomické a sociální důsledky).

 

11)     Demografické stárnutí obyvatelstva: faktory a důsledky.

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (02.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK