Populační vývoj na území ČR do roku 1914 - MD360P75
Anglický název: Population Development of the Czech Republic up to 1914
Český název: Populační vývoj na území ČR do roku 1914
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3305
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P11
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Anotace -
Předmět je rozdělen na přednášku, v níž se studenti seznámí s hlavními rysy vývoje obyvatelstva na území dnešní České republiky od nejstarších dob až do roku 1914, a seminář, jehož účelem je ukázat regionální diferencovanost populačního vývoje a zároveň prohloubit znalost pramenů a literatury.
Bližší informace budou specifikovány v Moodle.
Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

Povinná literatura

Lumír DOKOUPIL – Ludmila FIALOVÁ - Eduard MAUR - Ludmila NESLÁDKOVÁ, Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha 1999.

Ludmila FIALOVÁ a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1997.

 

Doporučená literatura

Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války). Ostrava 2014.

Josef GRULICH, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice 2008.

Pavla HORSKÁ – Milan Kučera – Eduard MAUR– Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha 1990.

Pavla HORSKÁ – Eduard MAUR– Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropy. Praha – Litomyšl 2002.

Ludmila KÁRNÍKOVÁ, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. Praha 1965.

Eduard MAUR, Populační vývoj českých komorních panství po válce třicetileté, AUCPH 3, 1972, s. 9–80.

Eduard MAUR – Pavla HORSKÁ (edd.), Dlouhodobé populační trendy na území ČSR (předstatistické období), Acta demographica 4, 1981.

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do po­lo­viny 19. století, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Historica 6, 1998, s. 39–70.

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. Acta demographica XIV, 2003.

Václav SEKERA (ed.), Obyvatelstvo českých zemí 1754–1918. Díl I 1754–1866. Praha 1978.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Prezentace seminární práce (dle situace i online formou), prezentace musí být odevzdána  jak v Power Pointu (nejpozději 48 hodin před její prezentací), tak i písemně ve Wordu (nejpozději 5 dnů před termínem zkoušky); podrobné požadavky na obsah práce budou detailně specifikovány v Moodle).

Alespoň 4 x účast na cvičném testování, které proběhne v rámci hodin seminářů.

Zkouška bude mít dvě části - výše uvedenou seminární práci, za níž bude možné získat maximálně 50 bodů, a závěrečný písemný test (rovněž maximálně 50 bodů). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat alespoň 61 bodů, přičemž minimálně 25 bodů musí být uděleno za závěrečný test. Pokud nebude možné uskutečnit závěrečný písemný test prezenční formou na fakultě, bude test zadán pomocí aplikace Moodle.

Hodnocení:

100-87 bodů výborně

87-74 bodů velmi dobře

74-61 bodů dobře

60 a méně bodů neprospěl(a)

 

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

Podrobný harmonogram výuky je specifikován v Moodle.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)