PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografické informační systémy I - MD360P73
Anglický název: Demographic Data Collection I
Český název: Demografické informační systémy I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2375
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D.
Ivana Kulhánová, Ph.D.
RNDr. Jonáš Suchánek, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P02
Anotace -
Předmět Demografické informační systémy je zaměřen na prameny demografických dat (registrace přirozené měny obyvatelstva, sčítání lidu, populační registr a výběrová šetření, prameny pro sledování migrace obyvatelstva), metody sběru dat a jejich výhody a nevýhody. Pozornost je věnována i způsobům publikace získaných dat (pramenná díla demografické statistiky, sčítání lidu, lexikony obcí, statistické ročenky, demografické příručky). Výklad je založen na příkladu historie a současné situace demografické statistiky a systému populačních censů v České republice. Kurz je doplněn o informace o pramenech dat pro mezinárodní srovnání.

Semináře (nebo cvičení) jsou zaměřeny na samostatnou práci studentů s konkrétními prameny pod odborným vedením. Jejich absolvování a průběžné odevzdávání úkolů z jednotlivých cvičení (na zpracování je 1 týden, úkol vkládejte do Moodle dle daných instrukcí) je podmínkou pro účast na zkoušce. Za dané úkoly studenti budou sbírat body (max. 50 bodů - každé cvičení za max. 10 bodů), tyto body se pak budou počítat do závěrečného hodnocení zkouškou.

V průběhu semestru se s ohledem na momentální situaci může forma výuky změnit. Bližší informace jsou k dispozici v Moodle.
Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

Povinná literatura:

Kučerová, E., Michalec, L. 2014. Příběh statistiky. Praha: Český statistický úřad. 49 s., ISBN: 978-80-250-2517-8.

Růžková, J., Škrabal, J. 2018. Informace o sčítání lidu, domů a bytů od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Demografie, Praha: Český statistický úřad, 60 (3), s. 276-289. ISSN 0011-8265.

Tabutin, D. 2006. Information Systems in Demography. In Caselli, G., Vallin, J., and G. Wunsh. 2006 Demography: Analysis and Synthesis, Academic Press, Volume IV, Chapter 121, p. 493-522. ISBN-10: 012765660X.

Doporučená literatura:

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová, Základy demografie, Academia Praha 1986.

Z. Pavlík (ed.) Demografie nejen pro demografy, SLON Praha 1998, 2. vydání.

Z. Pavlík, K. Kalibová, Mnohojazyčný demografický slovník,(Acta demographica XIV), Praha 2005.

J. Podzimek, Prameny demografického vývoje ČSSR. VÚSEI Praha 1981.

Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754-1918, I.-II. ČSÚ Praha 1978, 1979.

F. Fajfr, Z. Jureček, O. Ullmann, Sčítání lidu, domů a bytů. 1960. Praha: Knižnice SÚS.

Sčítání lidu, domů a bytů 1980 - Česká republika. ČSÚ Praha 1982.

Sčítání lidu, domů a bytů 1991 - Pramenné dílo, Česká republika. ČSÚ, Praha 1994 (metodické vysvětlivky)

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo, Česká republika. ČSÚ, Praha 2005 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ).   

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pramenné dílo, Česká republika. ČSÚ, Praha 2013 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ).           

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Praha 2006 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ).                   

Statistický lexikon obcí České republiky 2005, Praha 2005 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ.           

Internetové stránky ČSÚ : http:www.czso/cz ... (demografická ročenka - metodické vysvětlivky a další záložky podle témat přednášek)       

Časopis Demografie 

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou pro absolvování zkoušky je pravidelná účast na cvičeních (možná jedna absence).

Forma zkoušky je kombinovaná, má dvě části:

1) Průběžné plnění úkolů v rámci seminářů (možnost získat celkem 50 bodů) - bližší pokyny viz Moodle

2) Písemný test (možnost získat celkem 50 bodů)

Celkově je možné obdržet 100 bodů, přičemž podmínkou ke složení zkoušky je minimální bodový zisk 25 bodů z písemného testu a zároveň celkový zisk alespoň 60 bodů. 

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

Výuka se bude skládat z přednášky (společné pro všechny studenty) a seminářů, u nichž budou budou studenti rozděleni do dvou skupin (každá ze skupin bude mít seminář 1x za 14 dní). Blžší informace a harmonogram přednášek i cvičení budou uveřejňovány v Moodle. Zde bude specifikováno i zadání úkolů, které mají být vypracované v rámci seminářů.

Přehled vyučovaných témat:

1) Úvod do problematiky DIS 

2) Prameny pro evidenci obyvatelstva v minulosti

3) Historie sčítání lidu 

4) Sčítání lidu 1950-2011

5) Sčítání lidu 2021

6) Současná praxe sběru a zpracování dat o demografických událostecj v ČR

7) Statistická metoda výběrových šetření u domácností

8) Zjišťování migraci v rámci demografické statistiky - vnitří a mezinárodní migrace

9) Mezinárodní a zahraniční prameny demografických dat

Organizace cvičení:

- studenti jsou rozděleni do dvou skupin - skupina 22aMD360P73x02 a 22aMD360P73x01

Datum cvičení skupina  22aMD360P73x02: 11.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.

Datum cvičení skupina 22aMD360P73x01: 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 


Témata cvičení

1) Mezinárodní zdroje dat

2) K historii evidence demografických událostí

3) Sčítání lidu

4) Současný sběr dat / Pohyb obyvatelstva

5) Výběrová šetření 

 

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK