PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografie rodin a domácností II - MD360P56
Anglický název: Household and Family Demography II
Český název: Demografie rodin a domácností II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2026
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
RNDr. Mgr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P33, MD360P33N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je ukázat problematiku rodin a domácností v celé její šíři, podpořit kritické myšlení, rozšířit arzenál běžně používaných zdrojů a tím zprostředkovat studentům výzkumnou zkušenost ve formě běžné v komerčním sektoru (tzn. mimo akademickou a odbornou sféru)

Forma zajištění distanční výuky:
Distanční výuka je zajištěna formou videokonference, prostřednictvím aplikace Zoom. Lekci je možné sledovat prostřednictvím stažené aplikace v počítači/mobilním telefonu nebo on-line aplikaci (bez stažení a přihlašování). Lekce probíhají na odkazu https://us02web.zoom.us/j/8076548521
Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (31.05.2021)
Literatura -

Povinná literatura:

Bartoňová, D. 2005. Vývoj cenzových domácností v České republice v poslední třetině 20. století. Demografie 47, č. 1, s. 1-12.

Bartoňová, D 2003. Domácnosti podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Demografie 45, č. 4, s. 268-274

Caselli, G., Vallin, J. and Wunsch, G.: Demography. Analysis and Synthesis (A Treatise in Population Studies). Volume III, Chapter 88, 90, 91 (Geografická knihovna Př FUK)

Habartová, P.; Hulíková, K.; Sivková, O. 2014. Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013-2040. Demografie  56, č.1, s. 21-36.

Kučera, M. 2005. Rodinné domácnosti ve výsledcích sčítání lidu 2001. Demografie 47, č. 1, s. 13-20.

Morávková, Š. 2005. Bydlení rodin se závislými dětmi a vybavenost jejich domácností. Demografie 47, č.1., s. 40-52.

United Nations. 1973. Methods of projecting households and families. Chapter IV. Dostupné na: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/manual/economy/household-family.shtml

Doporučená literatura:

Ediev, D. 2007. On Projecting the Distribution of Private Households by Size. Vienna Institute of Demography. Working Papers 4/2007. 

Ermisch, J. 2003. An Economic Analysis of the Family. Princeton University Press, Pricenton, 271s.

Goody J. 2006. Proměny rodiny v evropské historii. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 230 s.

Horská, P. a Kučera, M. a Maur, E. a Stloukal, M. 1990. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama Praha, 480 s.

Horský, J. a Seligová, M. 1997. Rodina našich předků, Praha, 142 s.

Hrušáková, M. a Králíčková, Z. 2006. České rodinné právo. Doplněk, Brno, 398 s.

Keilman, N. a Kuijsten, A. a Vossen, A. (eds.) 1987: Modelling Household Formation and Dissolution. Clarendon Press Oxford, 298 s.(Geografická knihovna PřFUK)

Kučera, M. 2003. Bydlení. Demografie 45, č. 4, s. 274-277.

Kučera, M. 1983. Výpočty prognóz počtu a struktury domácností, Demografie 25, č. 4, s. 300-308.

Lutz, W.a Richter R., Wilson Ch. 2006. The New Generations of Europeans: Demography and Families in the Enlarged European Union. Routledge, Londýn, 404 s.

Mlčoch, L. 2014. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Karolinum. Praha, 192 s.

Možný, I. 1999. Sociologie rodiny. Sociologické nakladatelství, Praha, 250 s.

Možný I. 2006. Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství, Praha, 312 s.

Nedbalková, K. 2012. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdě moderní společnosti. Sociologické nakladatelství, Praha, 120 s.

Pavlík, Z. a Rychtaříková, J. a Šubrtová A. 1986. Základy demografie, Academia, Praha 734 s.

Populační vývoj České republiky 2001-2006, Katedra demografie a geodemografie PřFUK, Praha 2007. s. 63-76

Populační vývoj České republiky 1995, Katedra demografie a geodemografie PřFUK, Praha 1995 (část II)

Skupnik, J. 2010. Antropologie příbuzenství. Sociologické nakladatelství, Praha, 402 s.

Sullerotová, E. 1998. Krize rodiny. Karolinum, Praha, 59 s.

van Imhoff E., a Kujsten A., Hooimeijer P., van Wissen L. 1995. Household Demography and Household Modeling. Plenum Press, New York. 364 s.

metodika výběrových šetření SILK, VŠPS, statistika rodinných účtů (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zivotni_uroven_spotreba_domacnosti_prace)

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (22.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky a hodnocení absolvování kurzu: hodnocení:

Pro úspěšné dokončení kurzu je nezbytná vlastní rešerše nebo vlastní výzkum a prezentace jeho výsledků (libovolná forma - krátká přednáška (s powerpointovou prezentací (cca 12 sld.) nebo bez ní – podle povahy) a poskytnutí materiálů kolegům (pokud powerpointová prezentace, tak detaily vystoupení a  texty ve „speaker notes“, pokud “z patra” tak dokument).  Výsledky rešerše nebo vlastního výzkumu a jejich prezentace tvoří 75 % výsledné známky studenta.

 

Speciální požadavky na vlastní rešerši/výzkum

a)     praktická využitelnost pro laiky – výsledky rešerše/výzkum musí obsahovat “manažerské shrnutí” problematiky srozumitelné odborníkům mimo demografii tak, aby se na jeho základě bylo možné kvalifikovaně rozhodnout (o novelizaci zákonů, o nastavení politiky či změně směřování mediálního diskurzu, o designu produktu nebo marketingové strategie). 

b)     alespoň tři typy zdrojů – výsledky rešerše/výzkum musí čerpat alespoň ze tří různých typů zdrojů, kde alespoň jeden musí být odborný (odborné publikace včetně legislativy). Další možné zdroje jsou vlastní výzkum/analýza dat, studentské práce – diplomové, bakalářské, výzkumy komerčních subjektů (firem i výzkumných agentur), obecná média (noviny, časopisy, televize – rozhovory a články v nich), pozorování (offline, na sociálních sítích a v diskusních fórech).

 

Kurz je zakončen závěrečným testem, který se skládá ze dvou částí.

A)    otázky na základě přednášek vyučujících a z literatury (13 %)

B)    otázky vycházející z prezentací/přednášek kolegů a výsledků jejich rešerší/výzkumů (12 %)

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.11.2020)
Sylabus -

Struktura lekcí:

Lekce se zpravidla skládá ze tří částí:

a)     Přednáška vyučujícího (cca 45 min)

b)     Prezentace studenta/studentů a jeho tematické rešerše (cca 15-20 min)

c)     Diskuse nad tématem (cca 25 min)

 

Harmonogram:

 1. Úvod (8.10.)

-        Cíl(e) kurzu, požadavky na úspěšné absolvování kurzu. Praktické využití znalostí a informací o rodinách a domácnostech. Základní přehled problematiky – co je rodina, co je domácnost, od kdy a kdo se problematice rodin a domácností věnoval, stručné opakování základních bodů z historie rodiny a domácnost (východní a západní typ rodiny, vývoj vnímání rodiny v čase, oddělení rodiny a domácnosti)

 2. Rodina (15.10.)

-        Typologie rodin, jak rodina vzniká a zaniká, data o rodinách

-        Prezentace:

-        Rodiny celého světa (rozdíly ve vnímání toho, co je rodina a manželství v závislosti na náboženství, kulturním okruhu, míře modernizace společnosti…)

-        Tradiční a moderní rodina (Vývoj rodinných cyklů za posledních 150 let, patchworkové rodiny, co je vlastně ta tradiční rodina?)

 3. Domácnost (22.10.)

-        Typologie domácností a její proměny v SLDB po roce 1950, vznik a zánik domácnosti, data o domácnostech, vývoj struktury domácností, jak se počítá s domácnostmi

-        Prezentace:

-        Domácnost jako ekonomická jednotka (VŠPS, SILC, vysvětlení a kontext výsledků)

 4. Prognózy vývoje počtu domácností - RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (29.10.)

-        Historie realistických modelových projekcí a prognóz početního stavu a struktury domácností v ČR

-        Faktory ovlivňující formování domácností

-        Přístupy k prognózování počtu a struktury domácností

 5. Rodina v kontextu sociální a ekonomické politiky státu (5.11.)

-        zákon o rodině, manželství a faktické manželství, adopce, pěstounská péče, rozvody, vyživovací povinnost, sociální dávky pro rodinu x daňové zvýhodnění rodiny

-        Prezentace:

-        Samoživitelky? (Historie, datové zdroje, vývoj počtu, sociální kontext, existují vůbec?)

 6. Domácnost v kontextu sociální a ekonomické politiky státu (12.11.)

-        sociální dávky cílené na domácnost  a společné posuzování, bytová politika

-        Prezentace:

-        Hlava a krk - domácnost jako cíl marketingu (Kdo vydělává a kdo utrácí, kdo rozhoduje o nákupech, výzkumy trhu, cílení reklamy s příkladem)

-        Institucionární domácnosti a jejich vývoj (Kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy sociální péče a změny v posledních 10 letech.)

 7. Rodina v 21. století (19.11.)

-        životní cyklus rodiny, vliv emancipace, neformální soužití, patchworkové rodiny…

-        Prezentace:

-        Ženská práce (vliv rodiny a domácnosti na ženu a vliv ženské emancipace na proměnu rodiny i domácnosti)

 8. Domácnost v 21. století (26.11.)

-        stárnutí domácností, singles, deinstitucionarizace

-        Prezentace:

-        Single zn. 55+ (Struktura podle pohlaví a věku, domácnosti, kontext sociálního a zdravotního systému, sňatečnost, úmrtnost…)

 9. Bydlení (3.12.)

-        Prezentace:

-        Tchyně a uzený - vícegenerační soužití (Vývoj, výzkumy na toto téma, kontext bydlení a bytové politiky, domácí péče o seniory a osoba blízká coby neformální pečující)

-        Komunity a komuny (Sdílené bydlení v historii, blízké minulosti, současnosti a budoucnosti. Vymezení, zjišťování, jak fungují v praxi. Kláštery, hippies, squaty…)

-        Dům, základ rodiny - startovací bydlení pro mladé rodiny (po roce 1990 a před, srovnání, návaznosti na porodnost, podpora státu versus tržní prostředí, problematika hypoték, nájmů)

10. Prezentace (10.12.)

-         Modelová projekce vývoje počtu domácností v ČR do roku 2010  (doplněná o komentáře z oblasti nových trendů)

-        Lidé mimo rodinu a domácnost (Bezdomovectví, krátkodobé institucionální domácnosti, data, kontext, úvod do problematiky, provázanost s demografií, sociální a zdravotní politikou státu)

11. Test (17.12.)

12. Vyhodnocení testu a opravný termín (7.1.) (?)

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK