PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografie rodin a domácností I - MD360P54
Anglický název: Household and Family Demography I
Český název: Demografie rodin a domácností I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Slováková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P33, MD360P33N
Anotace -
Kurz je zaměřen na charakteristiku rodin a domácností v minulosti, s důrazem na období 17.-19. století. Pozornost bude věnována vymezením pojmů rodina a domácnost a jejich typologiím, dále též jednotlivým fázím životního cyklu a proměnám v postavení hlavy rodiny a jednotlivých členů domácností.
Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Literatura -

Povinná literatura:

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). Díl 1: Dům a jeho lidé. Praha 1999.

Ludmila Fialová – Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur, Dějiny obyvatelstva českých zemí. (1996).

Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. (1990).

Jan Horský – Markéta Seligová, Rodina našich předků. (1996).

Jack GOODY, Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej. Praha 2006.

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová: Základy demografie [Principles of demography]. Academia Praha 1986.

Readings in Population Research Methodology, Volume 4-15, UNFPA 1993.

Imhoff E., Kuijsten A., Hooimeijer P., Wissen L. (eds.).: Household Demography and Household Modeling. Plenum Press, New York 1995.

Giddens, A.: Sociology. Oxford Policy Press, 1992. (in Czech: Sociologie, Argo Praha, 1999).

Doporučená literatura:

Lumír Dokoupil – Ludmila Fialová – Eduard Maur – Ludmila Nesládková, Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. (1999).

Josef EHMER – Tamara K. HAREVEN – Richard WALL (ed.), Historische Familien­forschung. Ergebnisse und Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag. (1997).

Josef GRULICH, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. (2008)

Jiří Klabouch, Manželství a rodina v minulosti. (1962).

Margareth LANZINGER – Edith SAUER (ed.), Politiken der Verwandschaft. Beziehungsnetze, Geschlecht und Recht. (2007).

Eduard MAUR – Alice VELKOVÁ (ed.), Rodina a domácnost v 16.-20. století. (2010)

Michael MITTERAUER, Historische Verwandtschaftsforschung. (2013).

Možný, I. 1999. Sociologie rodiny. Sociologické nakladatelství, Praha, 250 s.

Možný I. 2006. Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství, Praha, 312 s.

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. Acta demographica XIV. (2003)

Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? (2015)

Vladimír Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. (1963)

Martine SEGALEN, Die Familie. Geschichte, Soziologie, Anthropologie. (1990).

Reinhard SIEDER, Sozialgeschichte der Familie (1987).

Dana ŠTEFANOVÁ, Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nord­böhmen, 1558–1750. (2009)

Alice VELKOVÁ, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. (2009)

Hermann ZEITLHOFER, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald, 1640-1840. (2014)

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se bude skládat ze dvou částí:

1) Písemná práce o o celkovém rozsohu 4-7 normostran (7200-12600 znaků včetně mezer). Práce musí být odevzdaná nejpozději týden před termínem ústní zkoušky (podrobná specifikace práce viz níže).

2) Ústní zkouška ověřující učivo témat probraných na přednáškách 

Specifikace požadavků k písemné práci:

1) Rekonstrukce tří generací vybrané rodiny: 1. generace (manželský pár, jehož děti sledujeme) by se měla narodit cca v letech 1830–1860, ve 2. generaci sledujeme děti toho páru, ve 3. generaci děti těchto dětí (tj. vnoučata páru z první generace). U všech osob se snažíme dohledat všechna životní data (narození, úmrtí, data všech sňatků, zároveň tyto údaje dohledáváme i u případných partnerů). Tato část by měla být prezentována vhodným grafickým způsobem (formou rodokmenu) - je možné využít tvorbu rodokmenu v programu MyHeritage (v online verzi umožňuje bezplatně pracovat se souborem do 150 osob, pro práci s větším souborem je třeba nainstalovat do počítače program Family Tree Builder, který lze bezplatně stáhnout ze stránek https://www.myheritage.cz/family-tree-builder 

2) Textová část (ve wordu), jejímž účelem je nejen představit rekonstruovanou rodinu, ale též se pokusit o interpretaci získaných poznatků, které by měly být dány do souvislosti s náplní kurzu. Práce by měla obsahovat následující body:

 • Geograficko-demografické vymezení lokalit/y, v nichž se sledovaní jedinci pohybovali
 • Zhodnocení geografické mobility těchto jedinců
 • Sociální příslušnost jednotlivých zkoumaných rodin včetně zhodnocení sociální mobility
 • Odpověď na otázku, do jaké míry určovalo demografické chování reprodukčních jedinců místo, v němž žili (zaměřte se především na rozdíly město x venkov a zamyslete se, zda zkoumané rodiny odpovídají obecným vzorcům chování)
 • Zhodnocení toho, jak se u zkoumaných jedinců projevovaly jednotlivé demografické události v kontextu zkoumané doby, tj. zda chování těchto lidí odpovídá obecným demografickým charakteristikám, a to především v oblasti velikosti rodiny (počtu narozených dětí), kojenecké úmrtnosti, dostupnosti sňatku (vstupu do manželství), věku při sňatku, při narození dětí a věku při úmrtí
 • Odpovědi na následující otázky (v odpovědích byste měli nejprve reflektovat obecnou rovinu problému a následně ji konkretizovat na vzorku Vámi rekonstruovaných rodin):
  1) Jaká byla velikost a struktura rodin - jakými hlavními faktory bylo složení rodiny ovlivňováno?
  2) Lze z rekonstruovaných údajů vysledovat principy uplatňovaného dědického práva? Přebíraly děti pozici (majetek) svých rodičů, nebo se spíše projevovala geografická a sociální mobilita?
  3) Jaké bylo postavení žen v rámci rodiny a domácnosti (pokuste se charakterizovat různé druhy postavení - neprovdaná žena, manželka, svobodná matka, vdova)?
  4) Jaké faktory mají vliv na rozdíly v životních cyklech jednotlivců? 

V práci byste měli pracovat i s doporučenou literaturou (uloženou v SIS), k dílčím tématům můžete využít i jednotlivé články publikované v časopise Historická demografie, jež má k dispozici kompletní archiv online na adrese: http://www.eu.avcr.cz/cs/publikace/historicka-demografie/

Práce musí obsahovat jak závěrečný seznam literatury a použitých pramenů (tj. matrik, s nimiž jste pracovali), tak i řádné citace použité literatury dle (jednotné) citační normy. Pro vyhledávání relevantní literatury doporučuji použít bibliografickou databázi http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze.ep/

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Sylabus - angličtina

1)  Possibilites and methods of family history research - sources

2)  Family members, types of kinship

3) Family and household, family structures

4) The head of family, woman as the household head

5) Life cycles

7) Choice of partner, premarital and extramarital sexual relationships

8) Old people in the families

9)  Pre-industrial families, modern families

10) Divorce

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK