PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření - MD360P53N
Anglický název: Methods of data collection and analysis of sample surveys
Český název: Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MD360P53
Anotace -
Cílem kurzu je přiblížit studentům demografického studia metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření. Pozornost bude zaměřena především na praktické využití v demografické praxi, tj. jak na přípravnou fázi šetření, správnou formulaci dotazů či problematiku škálování, tak i na následnou statistickou analýzu a správnou interpretaci výsledků.

Podrobné informace a materiály ke kurzu budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=827).
Výuka v LS 2021/22 je každý týden a začíná v týdnu od 14.2.2022.
Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.01.2022)
Literatura -

Povinná literatura:

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Jeřábek, H. 1992. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/jerabek3/jerabek.htm

Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. 2015. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

nebo Rabušic, L., Soukup, P. Mareš, P. 2019. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Brno: Masarykova univerzita.

Hendl, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Vyd. 2., opr. Praha : Portál. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (eds.) 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK.

 

Čermák, V.; Vrabec, M. Teorie výběrových šetření. část 1. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1999. 146 s. ISBN 80-7079-191-8.

Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing. 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

Pecáková, I.; Novák, I.; Herzmann, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2004. 145 s. ISBN 80-245-0753-6.

Řezanková, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing. 2007. 212 s. ISBN 978-80- 86946-49-8. Doporučená literatura:

Čermák, V.; Vrabec, M. Teorie výběrových šetření: 2. díl. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1998. 79 s. ISBN 80-7079-609-X.

Novotná, E. Lokální ankety. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2004. 55 s. ISBN 80-245-0829-X.

Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 1998. 270 s. ISBN 80-7184- 569-8.

Šubrt, J. a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Praha: Karolinum. 1998. 241 s. ISBN 80-7184-522-1.

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.02.2023)
Požadavky ke zkoušce -

V rámci předmětu je udělován zápočet na základě splnění následujících požadavků:

a) aktivní účast na výuce a při cvičení

b) průběžné zpracování a odevzdávání cvičení

c) zpracování a odprezentování zadané seminární práce

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (10.02.2021)
Sylabus -

1) Úvod do problematiky sociálně-vědního výzkumu a výběrových šetření (základní pojmy), kvantitativní a kvalitativní strategie výzkumu

2) Etika výzkumu

3) Kvantitativní výběrové šetření jako projekt (etapy výzkumu, operacionalizace, typy proměnných)

4) Výběrové procedury, techniky sběru dat

5) Tvorba dotazníku

4) Výběrová šetření s demografickou tématikou, dostupné zdroje dat pro kvantitativní výzkum – praktické ukázky konkrétních výzkumných projektů.

6) Zpracování údajů zjištěných ve výběru (datová matice, transformace proměnných) Předpokládá se znalost základních statistických metod, v kurzu budou diskutovány jejich v kontextu práce s individuálními daty dotazníkových šetření).

7) Prezentace úkolů a diskuse

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK