PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy ekonometrie - MD360P51
Anglický název: Elementary econometrics
Český název: Základy ekonometrie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Anotace -
Kurz je vyučován jednou za dva akademické roky - v roce 2023/24 je vypsán a otevřen. V případě dotazů kontaktujte vyučující.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní představu o ekonometrii jako oboru, seznámit je se základními technikami práce s ekonometrickými modely, především pochopení principu metody nejmenších čtverců, a nalézt možnosti uplatnění ekonometrické analýzy pro potřeby demografie. Kurz je vyučován v prostředí MS Excel a SAS Software.

Kurz je určen pro absolventy kurzu Demografické aplikace SAS I nebo navazujících kurzů, souběžné studování kurzu Demografické aplikace SAS I s kurzem Základy ekonometrie také není překážkou.

Po absolvování by měli studenti chápat princip vybraných metod, měli by být lépe připraveni na navazující kurzy (Demografické aplikace SAS II nebo Demografické aplikace SAS III) a korektní využití a volbu analytických metod pro zpracování vlastní analýzy nebo kvalifikační práce.

Přednášky a cvičení nejsou striktně oddělovány, u každého tématu probíhá nejprve stručný teoretický úvod a vysvětlení (metod, principu apod.), následně jsou řešeny praktické příklady.

V akademickém roce 2023/24 je předpokládána standardní prezenční výuka, kromě několika týdnů (od cca 8. 11. do cca 6. 12. - bude upřesněno), kdy je výuka z důvodu nepřítomnosti vyučující plánována formou samostudia a samostatným procvičením. Následně je možné využít konzultace, e-mailovou komunikaci během těchto týdnů a na konci semestru pak blokovou výuku. Vše bude specifikováno na úvodních hodinách.


Informace o možnostech a nástrojích pro samostudium nebo pro kombinovanou formu studia:
- Jsou připraveny a dostupné nástroje Moodle, pro případné online konzultace lze využít platformy Google Meet, Zoom a MS Teams.
- Materiály jsou sdíleny v prostředí Moodle, ev. sdílením složek Google Disc.
- Studenti mají k dispozici především výuková a demonstrační videa obsahující jednak základní výklad tématu, tak vysvětlení a postup řešení modelových příkladů. To umožňuje práci vlastním tempem a také návrat k již probraným tématům. Dále jsou pro studium dodávány stručné texty, odkazy na online zdroje, prezentace a řešené i neřešené příklady. Pro kombinovanou formu výuky jsou organizovány živé online webináře, během nich budou k předem dodanému výukovému videu dodávána specifika, vysvětlovány problémy, živě demonstrovány další postupy, živě se studenty lze konzultovat jejich postupy a řešení. Tento nástroj bude v kombinované formě studia využíván také pro konzultace nebo v případě potřeby studentů.
- Jakékoli změny během semestru vynucené závažnými okolnostmi budou se studenty diskutovány, ev. budou studentům včas sděleny s vysvětlením (primárně je užíván mail evidovaný v SIS a diskusní fórum v Moodle).

Studentům v kombinované formě jsou během semestru dostupné přednášky i cvičení spolu se studenty prezenčního studia (pozor pouze na termíny, kdy prezenční výuka nebude probíhat), studenti prezenčního studia mohou během semestru bez omezení využívat online nástroje a podklady primárně určené pro kombinovanou formu studia.


Detailní a aktuální informace ke kurzu a výuce - viz Moodle

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Literatura -

Povinná literatura:

Materiály v Moodle

Doporučená literatura:

GUJARATI, D.N., PORTER, D.C. 2010. Essentials of Econometrics. McGraw-Hill International Edition, 2010, 4th edition. ISBN 978-007-127607-8 

        - Je dostupné v Geografické knihovně PřF UK – klíčové výpisky a poznámky z této knihy jsou k dispozici v Moodle

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (05.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -
  • Správné zpracování skupinového projektu s aplikací vybraných metod na základě vlastního rozhodnutí, prezentace projektu ostatním
  • Zpětná vazba na projekty ostatních týmů - optimálně v rámci výuky, ev. písmeně v Moodle
  • Přehled průběžného plnění bude dostupný v Moodle

Přehled průběžného plnění bude dostupný v Moodle.

Více informací bude průběžně v Moodle

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

1) Předmět a metody ekonometrie

2-5) Princip regresních modelů, metoda nejmenších čtverců

6-7) Speciální přístupy k lineárnímu regresnímu modelu - dummy proměnné, typy regrese a jejich specifika, práce v SAS

8-10) Další analytické a statistické nástroje využitelné v demografii a příbuzných disciplínách

11-12) Základy analýzy časových řad - analýza sezónnosti, dekompozice časové řady

 

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK