PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny obyvatelstva Evropy - MD360P48R
Anglický název: History of Europe's Populations
Český název: Dějiny obyvatelstva Evropy
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P48
Anotace -
Předmět je zaměřen na dějiny populačního vývoje Evropy od pravěku až do 20. století. Soustředí se na proměny v osídlení jednotlivých území, na změny reprodukčního režimu v průběhu sledovaného období a na jednotlivé demografické procesy a jejich specifika v jednotlivých evropských zemích.
Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (15.01.2024)
Literatura -

Povinná literatura:

Horská, Pavla et al. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. 474 s., [8] s. barev. příl. Pyramida. Panorama světových dějin. ISBN 80-7038-011-X.

Livi Bacci, Massimo. Populace v evropské historii. Překlad Tomáš Tatranský. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 272 s. Utváření Evropy; sv. 5. ISBN 80-7106-495-5.

Doporučená literatura:

Bade, Klaus J. Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497 s. Utváření Evropy; sv. 9. ISBN 80-7106-559-5.

Bardet, Jean-Pierre, ed. a Dupâquier, Jacques, ed. Histoire des populations de l'Europe. [T.] 1, Des origines aux prémices de la révolution démographique. [Paris]: Fayard, 1997. 660 s. ISBN 2-213-02825-7.

Bardet, Jean-Pierre, ed. a Dupâquier, Jacques, ed. Histoire des populations de l'Europe. [T.] 2, La révolution démographique 1750-1914. [Paris]: Fayard, 1998. 648 s. ISBN 2-213-59880-0.

Ďudáková, Monika - Počátko, Martin. Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI: zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Collegium Carolinum, Historický ústav SAV a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, dňa 12. októbra 2016 v Košiciach. Monika Ďuďáková, Martin Počátko (eds.). Vydanie: prvé Košice : Praha : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017. 158 s. ISBN:978-80-8152-498-1

Horská, Pavla a kol. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. 351 s. ISBN 80-7185-409-3.

Rothenbacher, Franz. The European population, 1850-1945. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, ©2002. xxvii, 846 s. The societies of Europe. ISBN 0-333-77705-0.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (15.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je ukončen písemnou zkouškou vycházející z témat přednášek.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (15.01.2024)
Sylabus -

Okruhy výuky (další materiály viz Moodle)

1) Osídlení Evropy v pravěku +  Evropské středomoří ve starověku

2) Vytváření nových populačních struktur (5.9. století)

3) Populační vzestup v 10.−14. století

4)  Evropa 14.−18. století

5) Prostorová mobilita a urbanizace v 15.−18. století

6)  Hlavní rysy demografického chování v 17. a 18. století

7) Vývoj přirozené měny obyatelstva v 18. a 19. století

8) Migrace a urbanizace v 18. a 19. století

9)Evropské obyvatelstvo ve 20. století

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (15.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK