PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Relační databáze pro demografy - MD360P44
Anglický název: Relational Databases for Demographers
Český název: Relační databáze pro demografy
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P44N
Je neslučitelnost pro: MD360P44N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem kurzu je pochopení databázových struktur a vzájemných relací mezi nimi. Cvičení budou vycházet z práce s mikrodaty především z výběrových šetření. Vzájemné relační vazby budou prezentovány při vytváření domácností z databáze osob a základních mezinárodních klasifikací ISCED (vzdělání), ISCO (zaměstnání) a NACE (odvětví ekonomické činnosti).
Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (07.10.2019)
Literatura -

SPSS  BASE 11. User´s Guide. SPSS Inc.


Pokorný, J. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. 1992, Praha: Academia.

Riordan R. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha: ComputerPress.

Ivan Petrúšek, Analýza chybějících hodnot, Sociologický ústav, AV ČR, Praha 2005.

Miroslav Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, 2002.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (07.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Závěrečná známka se skládá z 50 % hodnocení za vyhotovení cvičení na hodinách a z 50 % výsledku závěrečného testu. 

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (07.10.2019)
Sylabus -

1)           Úvod do databází, koncepce databázových systémů, praktické využití jednotlivých programů, programovacích jazyků, úvod do popisu demografických dat, domácnostních (sociologických) šetření.

2)           Popis individuálních dat, typy proměnných, relační vztahy. 

3)           Seznámení se základními demografickými zdrojovými daty a domácnostními šetřeními (např. VŠPS, EU-SILC, Proměny společnosti), relace mezi různými úrovněmi, relační vztah údajů za osoby a domácnosti, vztahy mezi jednotlivými instrumenty.

4)           Úvod do problematiky domácností, jejich definice, na jakých rodinných nebo nerodinných vztazích se vytvářejí (bytové, hospodařící, censové domácnosti), z jakých zdrojů je možné získat podklady, výstup (sčítání, VŠPS, EU-SILC, Proměny společnosti atd.)

5)           Úvod do SPSS – seznámení s programovým prostředím, výhody x nevýhody, obecný přehled funkcionalit, struktura prostředí (output, data, skripty) – kdy využívat nabídky panelu nástrojů, kdy využívat programové skripty.

6)           Charakteristiky základních domácnostních šetření – popis individuálních dat v programu SPSS (definování SYSMIS – jak s ním pracovat, kdy ho využívat, item non-response, jednotlivé typy proměnných).

7)           Příprava dat pro relační vztahy - základní databázové SPSS, práce s výběry, podvýběry, přípravy datových souborů pro spojování (relace), práce s duplicitami, vytváření primárního (sekundárního) klíče. 

8)           Práce s databázovými tabulkami – využití funkcionalit MATCH FILE –propojování souborů: 1:1, 1:N, N:M - generování domácností z databáze za osoby nebo opačně.

9)           Stratifikace, kvóty – základní demograficko-sociální stratifikační nebo kvótní znaky, rozdíly mezi kvótními a stratifikovanými proměnný, seznámení se základním registrem bytů (RSO), možnosti spojování s jinými registry nebo agregovanými výstupy.

10)         Práce se základními klasifikacemi v programu SPSS (CZ-ISCED 2011,  CZ-ISCO, CZ-NACE), propojování, kódování, využití základních relačních vazeb.

11)         Vážení v SPSS – popis reprezentativity ve výběrových šetřeních (základní x výběrový soubor), výběrová schémata, výpočty základních socio-demografických vah v SPSS pro stratifikovaný výběr.

12)         Agregované výstupy z individuálních  dat - základní deskriptivní analýza - FREQUENCY TABLES, CUSTOMS TABLES, CROSSTABS.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (07.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK