PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografické aplikace SAS II - MD360P39N
Anglický název: SAS Applications in Demography II
Český název: Demografické aplikace SAS II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Anotace -
Cílem kursu je rozšíření možností produktu SAS, a to jak v přípravě práce s daty, tak s jejich následnou (vícerozměrnou) analýzou, zejména při demografickém studiu.
Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (29.06.2021)
Literatura -

Povinná literatura:

Base SAS 9.4 Procedures Guide.

SAS/STAT 9.4 Procedures Guide: Statistical Procedures.

Computing Direct and Indirect Standardized Rates and Risks with the STDRATE Procedure, Paper 423-2013; https://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/423-2013.pdf

The Basics of Creating Graphs with SAS/GRAPH Software; https://support.sas.com/rnd/datavisualization/papers/GraphBasics.pdf

Applied Survival Analysis by Hosmer, Lemeshow and May; http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/examples/asa2/asa2_sas_ch2.htm

Modeling Survival Data with Parametric Regression Models; http://www4.stat.ncsu.edu/~dzhang2/st745/chap5.pdf

Using the PHREG Procedure to Analyze Competing-Risks Data; http://support.sas.com/rnd/app/stat/papers/2014/competingrisk2014.pdf

ŘEHÁKOVÁ, B. (2000): Nebojte se logistické regrese, Sociologický časopis, 36, 4. l Doporučená literatura:

Kleinbaum, D. G., KLEIN, M. (2011): Survival Analysis, A Self-Learning Text, Springer.

Kleinbaum, D. G., KLEIN, M. (2010): Logistic Regression, A Self-Learning Text, Springer.

Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.

Wonnacot, T. - Wonnacot, R. (1995): Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (20.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Forma zkoušky je písemná. Předpokladem je absolvování závěrečného písemného testu (sestavení programu)a aktivní účast na výuce.

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (29.06.2021)
Sylabus -

1.     The STDRATE procedure (SAS/STAT). Metody standardizace: přímá, nepřímá a Mantel-Haenszel. Výpočet Atributivní frakce a Populační atributivní frakce. Intervaly spolehlivosti a testování významnosti rozdílů. Míry a rizika.

 

2.     PLOT procedure (SAS/GRAPH).Tvorba x,y a dalších grafů v grafickém režimu, Popis grafů os, volba typu čar, barev, ap. GPLOT procedure (dvourozměrné grafy, korelační diagramy, 1-2 osy y). GCHART procedure GBARLINE procedure(sloupcové grafy, četnosti, kumulativní četnosti, sloupcové a čárové grafy, ap.).

 

3.     LIFETEST procedure (SAS/STAT). (Survival analysis – analýza přežití). Neparametrické odhady délky přežití. Kaplan-Meierova metoda a aktuárská (úmrtnostní) tabulka. Cenzorování. Funkce SDF, CDF a PDF. Volba délky intervalů času, testování odlišnosti křivek. Kreslení grafů tabulkových funkcí. Agregovaná a individuální data.

 

4.     LIFEREG procedure (SAS/STAT).Parametrické odhady délky přežití. Metody odhadu parametrů. Exponenciální a Weibullovo rozdělení. Porovnání parametrického modelu s neparametrickým řešením. Agregovaná a individuální data.

 

5.     PHREG procedure (SAS/STAT).Semiparametrické modelování. Coxova regrese. Odhady vlivu proměnných (numerické i nominální) na délku přežití. Transformace nominálních proměnných na designové proměnné (designová matice). Proporcionální rizika. Testování významnosti proměnných a jednotlivých kategorií mezi sebou. Metody výběru proměnných. Agregovaná a individuální data.

 

6.     LOGISTIC procedure (SAS/STAT). Binární logistická regrese. Ordinální logistická regrese. Multinomická logistická regrese. Link funkce. Pravděpodobnost, šance, poměr šancí. Transformace nominálních proměnných na designové proměnné (designová matice). Testování významnosti proměnných a rozdílů mezi kategoriemi. Testování vhodnosti kumulativního logitového modelu. Metody výběru proměnných. Agregovaná a individuální data.

 

7.     The GENMOD Procedure (SAS/STAT). Zobecněné lineární modely. Poissonova regrese. Model hlavních efektů a interakce. Míry a relativní rizika. Individuální a agregovaná data.

 

8.      The QUANTLIFE Procedure (SAS/STAT). Kvantilová regrese (např. data obsahují extrémní pozorování) odhaduje podmíněné kvantily závislé proměnné v závislosti na hodnotách nezávislé proměnných. (Metoda nejmenších čtverců minimalizuje součet druhých mocnin reziduí, kvantilová regrese minimalizuje součet absolutních hodnot reziduí.). Numerické i nominální proměnné, cenzorování. Agregovaná a individuální data.

 

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (29.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK