PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografické aplikace SAS I - MD360P38N
Anglický název: SAS Applications in Demography I
Český název: Demografické aplikace SAS I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2336
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P38
Je neslučitelnost pro: MD360P38
Je prerekvizitou pro: MD360P62, MD360P61
Je záměnnost pro: MD360P38
Anotace -
Základní práce se software SAS (principy programování, základní procedury, práce s daty, výstupy) s využitím demografických dat. Studenti se naučí základní principy práce ve statistickém software, nutnou přípravu dat a možné aplikace v oblasti demografie.

Po absolvování kurzu studenti chápou hlavní výhody využití statistického software pro vlastní odbornou práci, zvládají efektivní přípravu a kontrolu dat, orientují se v systému procedur, zvládají základní formulaci kódu a umí aktivně využívat další nástroje SAS (manuál, systém modelových řešených příkladů, online support) pro snadné zvládnutí vlastních analytických úloh. Absolventi jsou plně připraveni pro navazující studium kurzů Demografické aplikace SAS II a Demografické aplikace SAS III.

Přednášky a cvičení nejsou striktně oddělovány, u každého tématu probíhá nejprve stručný teoretický úvod a vysvětlení (metod, principu apod.), následně jsou řešeny praktické příklady.

V akademickém roce 2023/24 je předpokládána standardní prezenční výuka, kromě několika týdnů (od cca 8. 11. do cca 6. 12. - bude upřesněno), kdy je výuka z důvodu nepřítomnosti vyučující plánována formou samostudia a samostatným procvičením. Následně je možné využít konzultace, e-mailovou komunikaci během těchto týdnů a na konci semestru pak blokovou výuku. Vše bude specifikováno na úvodních hodinách.Informace o možnostech a nástrojích pro samostudium nebo pro kombinovanou formu studia:
- Jsou připraveny a dostupné nástroje Moodle, pro případné online konzultace lze využít platformy Google Meet, Zoom a MS Teams.
- Materiály jsou sdíleny v prostředí Moodle, ev. sdílením složek Google Disc.
- Studenti mají k dispozici především výuková a demonstrační videa obsahující jednak základní výklad tématu, tak vysvětlení a postup řešení modelových příkladů. To umožňuje práci vlastním tempem a také návrat k již probraným tématům. Dále jsou pro studium dodávány stručné texty, odkazy na online zdroje, prezentace a řešené i neřešené příklady. Pro kombinovanou formu výuky jsou organizovány živé online webináře, během nich budou k předem dodanému výukovému videu dodávána specifika, vysvětlovány problémy, živě demonstrovány další postupy, živě se studenty lze konzultovat jejich postupy a řešení. Tento nástroj bude v kombinované formě studia využíván také pro konzultace nebo v případě potřeby studentů.
- Jakékoli změny během semestru vynucené závažnými okolnostmi budou se studenty diskutovány, ev. budou studentům včas sděleny s vysvětlením (primárně je užíván mail evidovaný v SIS a diskusní fórum v Moodle).

Studentům v kombinované formě jsou během semestru dostupné přednášky i cvičení spolu se studenty prezenčního studia (pozor pouze na termíny, kdy prezenční výuka nebude probíhat), studenti prezenčního studia mohou během semestru bez omezení využívat online nástroje a podklady primárně určené pro kombinovanou formu studia.


Detailní a aktuální informace ke kurzu a výuce - viz Moodle
Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Literatura -

Povinná literatura:

Materiály v Moodle

Manuál SAS

Step-by-Step Programming with Base SAS 9.4.

PDF, HTML

Doporučená literatura:

The Little SAS Book: A Primer, Fifth Edition.

Book excerpt | Buy

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (05.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Závěrečné hodnocení se skládá ze dvou částí:

1. Průběžná práce zahrnuje v Moodle zadávané dílčí úkoly založené na látce probrané při výuce s využitím vlastních nebo dodaných dat. Zadání i odevzdání probíhá zásadně v prostředí Moodle. Splnění úkolu, jeho úplnost a kvalita bude hodnoceno body od 0 do 100 (v Moodle). Termín odevzdání jednotlivých úkolů je 2 týdny od jejich zadání v Moodle (přesné datum je vždy specifikováno v Moodle). Odložení plnění (v případě nemoci nebo jiných závažných okolností) lze domluvit individuálně a (pokud to jde) před uplynutím původně stanovené lhůty pro odevzdání.

2. Semestrální projekt představuje vypracování ucelené analýzy vlastních demografických dat v prostředí SAS. Jedná se o základní popisnou statistiku datových souborů, proměnných a vztahů mezi nimi vč. odpovídajících výstupů (tabulek nebo grafů). Cílem je adekvátní výběr metod ze všech probraných v rámci semestru, které jsou vhodné pro studenty nadefinované cíle vlastní práce. Výsledek semestrálního projektu je odevzdáván elektronicky v prostředí Moodle nebo mailem ve formě posteru A3, který je (v případě možnosti) prezentován ve studentské posterové sekci mezinárodní konference Young Demogrpahers.

Detailní a aktuální informace - viz Moodle

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Sylabus -

1) Úvod k software SAS – výhody tohoto sw, možné využití, pracovní prostředí, knihovny, instalace sw, Akademický program, zdroje informací, práce s manuálem, help

2) Programovací proces, typy souborů v SAS, vytváření knihoven, možnosti importu dat (IMPORT, EXPORT, LIBREF)

3) Data step, procedury, základní principy psaní kódu, poznámkování kódu, proc PRINT, proc CONTENTS

4) Vytváření knihoven, načítání dat, práce s datovými soubory, diagnostika chyb, vzorové příklady a vzorová data v SAS

5) Proc MEANS, Proc UNIVARIATE, procvičení

6) Podmínky – WHERE, IF, ELSE, operátory, výstupy – formáty, OUTPUT

7) Práce se soubory – SET, MERGE, SORT, DROP, KEEP

8) Proc TABULATE, Proc FREQ, analýza podsouborů – BY

9) Proc CORR, procvičení předchozích témat

10) Grafické výstupy – PLOT, úprava výstupů – TITLE, FOOTNOTE

11) Procvičení, možnosti rozšíření jednotlivých procedur

12) Dokončení semestrálního projektu

POZOR!!!!!!
Výuka v prvním týdnu semestru je nahrazena účastí studentů na přednáškách zahraničních přednášejících na katedře: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/prednasky-vyznamnych-zahranicnich-hostu Doporučujeme účast na všech přednáškách v prvním týdnu výuky.

Bližší informace a materiály - viz Moodle

Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, RNDr., Ph.D. (27.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK