PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gender a rodina - MD360P35
Anglický název: Gender and Family
Český název: Gender a rodina
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Doing Gender_West and Zimmerman.pdf literatura pro zájemce a zájemkyně PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
stáhnout Leitner_2003.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
stáhnout povinna_literatura_double_standard.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
stáhnout Rethinking sex and gender_Delphy.pdf literatura pro zájemce a zájemkyně PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
stáhnout rovne_odmenovani.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
stáhnout Slovnik zakladnich pojmu _Gender a rovné příležitosti.pdf povinná literatura - slovník pojmů PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
stáhnout Ungerson_gender_care_welfare_state.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
Anotace -
Studenti a studentky se seznámí s vybranými pojmy, teoriemi, přístupy, výzkumnými otázkami a problémy v oblasti genderově senzitivního výzkumu partnerství, rodiny, reprodukce a trhu práce. Kurz je zaměřen na osvojení si kritické perspektivy při analýze genderových nerovností.
Poslední úprava: Hašková Hana, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.02.2018)
Sylabus

Gender a rodina

 

Přednášející:          PhDr. Hana Hašková, PhD.

                               Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

                               e-mail: hana.haskova@soc.cas.cz

 

Popis kurzu

Studenti a studentky se seznámí s vybranými pojmy, teoriemi, přístupy a výzkumnými otázkami v oblasti genderově senzitivního výzkumu partnerství, rodiny, reprodukce a trhu práce. Kurz je zaměřen na osvojení si kritické perspektivy při analýze genderových nerovností. 

 

Požadavky na studenty a studentky

- účast v diskusích

- vypracování zadané prezentace

- písemný test

 

Termíny

První hodina: 15.2.2023

Hodina se nekoná: 15.3, 10.5. 2023 (rektorský sportovní den)

 

Tematické okruhy přednášek a seminářů

Úvod do studia genderu

- gender; pohlaví; maskulinita a feminita; politika symbolických dichotomií; gender kontrakt; dvojí standard; genderová socializace; genderové stereotypy; statistická diskriminace; genderové role; biologický esencialismus vs. sociální konstruktivismus.

Proměny rodiny, partnerství a reprodukce; genderové aspekty životních drah

- rodina tradiční, moderní a postmoderní; nukleární neolokální rodina; pokles plodnosti a změny v časování rodičovství; životní dráhy a jejich genderové aspekty; čas historický/ kalendářní, biografický a sociální; normy životních drah.

 Mateřství, otcovství, bezdětnost, jednodětnost, sólo rodiče, rekonstituované rodiny a homoparentální rodiny

- sociální konstrukce mateřství; mateřský mýtus; bezdětnost - childfree a childless identity; sólo rodiče; proměny ženství, mužství a dětství ve společnosti tradiční, moderní a postmoderní; pečující otcové; LGBTQIA.

Diskurzy, praxe a politiky péče

- vztahy politik, diskurzů a praxe péče v mezinárodní a historické perspektivě; familializace - defamilializace - refamilializace a jejich genderová dimenze; externalizace péče; globalizace a řetězy péče.

Kombinace práce a soukromého života; placená a neplacená práce; volný čas

- kombinování pracovního a soukromého života: instituce a normy; family-friendly formy práce - pozitiva a úskalí; genderová "slepota"; afirmativní akce; placená a neplacená práce; volný čas; dělba práce v domácnosti a péče o závislé členy rodiny.

Genderové nerovnosti na trhu práce

- horizontální a vertikální segregace na trhu práce; feminizace povolání; tokenismus; znevýhodnění na trhu práce; intersekcionalita; platové nerovnosti a diskriminace; teorie genderových rozdílů na trhu práce.

Násilí

- znásilnění; sexuální obtěžování; domácí násilí; spirála domácího násilí; charakteristiky a typy domácího násilí; symbolické násilí; sexistická reklama.

 

Doporučená literatura:

časopis Gender a výzkum - dostupný na http://www.genderonline.cz/cs

Poslední úprava: Hašková Hana, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK