PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální struktura a stratifikace - MD360P30
Anglický název: Social Structure and Stratification
Český název: Sociální struktura a stratifikace
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: 6.1.2021 dodatečně nevyučován
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Formy sociální stratifikace , její segmenty, propustnost hranic mezi segmenty, rozdíly v životním stylu, postojích a vědomí lidí různého sociálního postavení.
Poslední úprava: FIALOVA (06.10.2003)
Literatura -

Machonin a kol. Československá společnost, Epocha, 1969

Machonin, Tuček a kol. Česká společnost v transformaci, Slon, 1996

Tuček a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí , Slon, 2003

Poslední úprava: FIALOVA (07.04.2004)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou k ukončení předmětu je napsání seminární práce, tématicky vázané na obsah přednášky v rozsahu 8-10 stránek a její obhájení při ústní zkoušce.

Poslední úprava: Bartoňová Dagmar, RNDr., Ph.D. (16.04.2012)
Sylabus -

Cílem přednášky je seznámit studenty s současnou sociální strukturou České republiky a jejím vývojem v posledních 15-20 letech. Výklad vychází z teoretických přístupů, které navazují na tradici výzkumů sociální struktury ze sedmdesátých let

1. Základní pojmy a kategorie (sociální struktura, sociální nerovnosti, sociální status, sociální systém, ideální typy, strukturální funkcionalismus, sociální mobilita), literatura, autoři, zdroje dat, schéma výkladu

2. Vzdělanostní struktura a její vývoj, intergenerační vzdělanostní mobilita

3. Socioekonomické postavení (ekonomická aktivita, neaktivita, zaměstnanci a zaměstnavatelé, nezaměstnanost) a jeho vývoj v posledních 15 letech

4. Vývoj odvětvové a socioprofesní struktury

5. Příjmová struktura, determinanty příjmových nerovností

6. Souhrnný socioekonomický status, sociotřídní postavení, socioekonomický index sociálního postavení, prestiž: popis současné společnosti a vývoj v posledních 15 letech

7. Subjektivní status, vnímání sociálních nerovností, představy o rozvrstvení společnosti

8. Souvislost mezi objektivním a subjektivním statusem

9. Mezigenerační a vnitrogenerační mobilita, mobilitní strategie různých skupin obyvatelstva, otevřenost a uzavřenost společnosti

10. Sociální status rodiny, sociální homogennost manželských párů, genderové nerovnosti, míra deprivace, chudoba a sociodemografické složení domácnosti

11. Regionální diference sociální struktury

12. Fungování společnosti: soudržnost, solidarita, důvěra, legitimita společenského systému v datech z empirických šetření

Poslední úprava: FIALOVA (07.04.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK