PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SAS Applications in Demography I - MD360P22
Anglický název: SAS Applications in Demography I
Český název: Demografické aplikace SAS I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: MD360P38N
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2336
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P38
Anotace -
Základní práce se software SAS (principy programování, základní procedury, práce s daty, výstupy) s využitím demografických dat. Studenti se naučí základní principy práce ve statistickém software, nutnou přípravu dat a možné aplikace v oblasti demografie.

Po absolvování kurzu studenti chápou hlavní výhody využití statistického software pro vlastní odbornou práci, zvládají efektivní přípravu a kontrolu dat, orientují se v systému procedur, zvládají základní formulaci kódu a umí aktivně využívat další nástroje SAS (manuál, systém modelových řešených příkladů, online support) pro snadné zvládnutí vlastních analytických úloh. Absolventi jsou plně připraveni pro navazující studium kurzů Demografické aplikace SAS II a Demografické aplikace SAS III.

Přednášky a cvičení nejsou striktně oddělovány, u každého tématu probíhá nejprve stručný teoretický úvod a vysvětlení (metod, principu apod.), následně jsou řešeny praktické příklady.

V akademickém roce 2021/22 je předpokládána standardní prezenční výuka.Informace o průběhu výuky v online podobě (kdyby byl nutný přechod do online formy):
Pro online formu výuky je v plánu kromě připravených a již v minulosti využívaných nástrojů Moodle využití platformy Google Meet a MS Teams. Materiály jsou sdíleny v prostředí Moodle, ev. sdílením složek Google Disc.
Během semestru by byla využívána asynchronní i synchronní forma výuky - studenti mají k dispozici především výuková a demonstrační videa obsahující jednak základní výklad tématu, tak vysvětlení a postup řešení modelových příkladů. To umožňuje práci vlastním tempem a také návrat k již probraným tématům. Dále jsou pro studium dodávány stručné texty, odkazy na online zdroje, prezentace a řešené i neřešené příklady. V případě přechodu do online podoby výuky budou v době rozvrhované výuky probíhat živé online webináře, během nich budou k předem dodanému výukovému videu dodávána specifika, vysvětlovány problémy, živě demonstrovány další postupy, živě se studenty lze konzultovat jejich postupy a řešení.
Jakékoli změny během semestru vynucené závažnými okolnostmi budou se studenty diskutovány, ev. budou studentům včas sděleny s vysvětlením (primárně je užíván mail evidovaný v SIS a diskusní fórum v Moodle).


Detailní a aktuální informace ke kurzu a výuce - viz Moodle
Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (13.05.2022)
Literatura -

Povinná literatura:

Materiály v Moodle

Manuál SAS

Step-by-Step Programming with Base SAS 9.4.

PDF, HTML

Doporučená literatura:

The Little SAS Book: A Primer, Fifth Edition.

Book excerpt | Buy

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Závěrečné hodnocení se skládá ze dvou částí:

1. Průběžná práce zahrnuje v Moodle zadávané dílčí úkoly založené na látce probrané při výuce s využitím vlastních dat. Zadání i odevzdání probíhá zásadně v prostředí Moodle. Splnění úkolu, jeho úplnost a kvalita bude hodnoceno body od 0 do 100 (v Moodle). Během semestru je plánováno cca 6 úkolů (bude upřesněno dle probrané látky, po dohodě v rámci výuky může dojít ke spojení nebo rozdělení některých úkolů nebo jejich dílčích částí). Termín odevzdání jednotlivých úkolů je 2 týdny od jejich zadání v Moodle (přesné datum je vždy specifikováno v Moodle). Odložení plnění (v případě nemoci nebo jiných závažných okolností) lze domluvit individuálně a (pokud to jde) před uplynutím původně stanovené lhůty pro odevzdání.

2. Semestrální projekt představuje vypracování ucelené analýzy vlastních demografických dat v prostředí SAS. Jedná se o základní popisnou statistiku datových souborů, proměnných a vztahů mezi nimi vč. odpovídajících výstupů (tabulek nebo grafů). Cílem je adekvátní výběr metod ze všech probraných v rámci semestru, které jsou vhodné pro studenty nadefinované cíle vlastní práce. Výsledek semestrálního projektu je odevzdáván elektronicky v prostředí Moodle nebo mailem ve formě posteru A1, který je (v případě možnosti) prezentován ve studentské posterové sekci mezinárodní konference Young Demogrpahers.

Detailní a aktuální informace - viz Moodle

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (13.05.2022)
Sylabus -

1) Úvod k software SAS – výhody tohoto sw, možné využití, pracovní prostředí, knihovny, instalace sw, Akademický program, zdroje informací, práce s manuálem, help

2) Programovací proces, typy souborů v SAS, vytváření knihoven, možnosti importu dat (IMPORT, EXPORT, LIBREF)

3) Data step, procedury, základní principy psaní kódu, poznámkování kódu, proc PRINT, proc CONTENTS

4) Vytváření knihoven, načítání dat, práce s datovými soubory, diagnostika chyb, vzorové příklady a vzorová data v SAS

5) Proc MEANS, Proc UNIVARIATE, procvičení

6) Podmínky – WHERE, IF, ELSE, operátory, výstupy – formáty, OUTPUT

7) Práce se soubory – SET, MERGE, SORT, DROP, KEEP

8) Proc TABULATE, Proc FREQ, analýza podsouborů – BY

9) Proc CORR, procvičení předchozích témat

10) Grafické výstupy – PLOT, úprava výstupů – TITLE, FOOTNOTE

11) Procvičení, možnosti rozšíření jednotlivých procedur

12) Dokončení semestrálního projektu

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (13.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK