PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Populační politika - MD360P15R
Anglický název: Population Policies
Český název: Populační politika
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P15, MD360P15N
Je neslučitelnost pro: MD360P15
Anotace -
Vztah mezi populační a rodinnou politikou. Návaznost na populační teorie a výzkum populačního klimatu. Vymezení populační politiky vzhledem k jednotlivých demografickým procesům jako je úmrtnost, plodnost a migrace. Historie populační politiky ve světe a v Československu. Aktuální trendy rodinné politiky v ČR v kontextu politiky EU. Světové populační konference po druhé světové válce a programy plánovaného rodičovství.

V Moodlu budou k dispozici prezentace, studijní podklady a zadávány úkoly.

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2021)
Literatura -

Doporučená literatura:

Henricson, C. A Revolution in Family Policy. Where we should go from here. The Policy Press. UK. 2012.

May, J. F. World Population Policies. Their Origin, Evolution, and Impact. Springer. 2012.

Takayama, N., Werding, M. Fertility and Public Policy. How to Reverse the Trend of Declining Birth Rates. CESifo Seminar Series. The MIT Press. UK. 2011.

Demeny, P. Population Policy: A Concise Summary. Working paper No. 173. Population Council, New York. 2003.

Gauthier, A. H. The State and the Family. Clarendon Press. Oxford. 1996.

Kocourková, J. Populační klima a rodinná politika v České republice po roce 1989 v evropském kontextu. Disertační práce. PřF UK. 2006. Doporučená studijní literatura:

Kamerman, S. B., Moss, P. (eds.) The politics of parental leave policies. Children, parenting, gender and the labour market. The Policy Press. 2009.

Wall, K., Deven, F. Family Policy in Council of Europe Member States. Council of Europe. 2009.

Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (23.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Návaznost kurzu: Světový populační vývoj, Populační vývoj ČR. Populační teorie.

Podmínky zápočtu: Aktivní účast během výuky, prezentace dvou referátů dle zadaných témat a úspěšné splnění 2 zadaných úkolů.

Zkouška: Písemný test. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (05.10.2022)
Sylabus -

1) Populační, rodinná a sociální politika, její vymezení a nástroje, návaznost na populační teorie a populační klima.

2) Populační politika v 19. století a na poč. 20. století, vliv malthusiánství a strategické demografie, vznik opatření moderní populační politiky

3) Populační politika v Evropě ve 30. letech 20. století: Německo, Itálie, Francie a Švédsko

4) Populační politika v rozvojových zemích po 2. sv. válce: programy plánovaného rodičovství a světové populační konference

5) Populační politika v Evropě po 2. světové válce: porovnání vývoje v Západní a Východní Evropě.

6) Modely rodinné politiky na příkladu vybraných států (liberální, konzervativní, pronatalitní a skandinávský).

7) Populační politika v Československu před rokem 1990 a její vliv na populační vývoj.

8) Populační politika ve státech bývalého Východní bloku.

9) Rodinná politika v ČR po roce 1992. Hlavní etapy vývoje, nové přístupy a změny v opatřeních. První koncepce rodinné politiky ČR v roce 2005.

10) Nová koncepce rodinné politiky ČR z roku 2017. Aktuální problémy rodinné politiky. Rodinná politika ve volebních programech politických stran.

11) Trendy rodinné politiky v EU, Lisabonská strategie a Strategie Evropa 2020. Směrnice EU. Rodinná politika ve vybraných státech EU po roce 1990, specifika post-komunistických zemí

12) Populační politika mimoevropských států s nízkou plodností

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK