PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická demografie - MD360P12N
Anglický název: Historical Demography
Český název: Historická demografie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=803
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Slováková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MD360P12
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout The-future-of-historical-demogr-KM_SH_HM_JK.pdf kniha The future of historical demography doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Anotace -
Studenti se seznámí s možnostmi výzkumu historických populací. Výuka zahrnuje jak přednášku, kde budou probírána jednotlivá témata, tak seminář, kde se studenti blíže seznámí s prameny a metodami vhodnými pro historickodemografický výzkum. U přednášek bude pozornost věnována možnostem analýzy úrovně sňatečnosti, plodnosti, úmrtnosti a migrací. Výklad je založen na domácích pramenech a výsledcích bádání především české historické demografie.
Forma a náplň výuky může být v průběhu semestru upravena - bližší informace budou uvedeny v Moodle.
Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

Povinná literatura:

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. Základy demografie. Academia Praha. 1986.

Maur, E., Základy historické demografie, SNP Praha. 1978.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva českých zemí 1754-1914, NČSAV Praha. 1965.

Horská P., Kučera, M., Maur. E., Stloukal, M. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama Praha 1990.

Fialová, L. a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha Mladá fronta 1997.

Doporučená literatura:

Antoinette Fauve-Chamoux , Ioan Bolovan and Sølvi Sogner (eds), A global history of historical demography: half a century of interdisciplinarity (Bern: Peter Lang, 2016). 

Josef GRULICH, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. (2008)

Koen MATTHIJS - Saska HIN - Jan KOK - Hideko MATSUO, The future of historical demography. Upside down and inside out. (2016)

Eduard MAUR – Alice VELKOVÁ (ed.), Rodina a domácnost v 16.-20. století. (2010)

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. Acta demographica XIV. (2003)

Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? (2015)

Vladimír Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. (1963)

Dana ŠTEFANOVÁ, Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nord­böhmen, 1558–1750. (2009)

Alice VELKOVÁ, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. (2009)

Hermann ZEITLHOFER, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald, 1640-1840. (2014)

Louis HENRY, Techniques d´analyse en démographie historique. Paris 1980.

Peter LASLETT - R. Wall (eds.), Household and Family in the past Time. Cambridge 1972.

Jan HORSKÝ - M. Seligová, Rodina našich předků. Praha 1996.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky k zápočtu:

Tvorba 1 testu v aplikaci kahoot odrážejícího látku z uskutečněné přednášky, vypracování a odevzdání všech průběžných úkolů (odpovědí na otázky k zadané četbě).

Požadavky ke zkoušce:

Výsledná známka bude udělena na základě celkového počtu bodů, které studenti mohou získat jednak v rámci plnění průběžných úkolů vyplývajících ze zadané četby textů (maximálně 50 bodů) a jednak na základě závěrečného písemného textu, v němž budou ověřeny znalosti vycházející z probíraných témat (maximálně 50 bodů). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba z písemného textu získat alespoň 20 bodů. Podmínkou pro složení zkoušky je dřívější udělení zápočtu.

100-87 bodů výborně

87-74 bodů velmi dobře

74-61 bodů dobře

60 a méně bodů neprospěl(a)

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

Kurz je rozdělen do dvou částí - přednášek a seminářů. S výjimkou první hodiny, kdy proběhne jak přednáška, tak cvičení, se obě části budou střídat podle níže psaného harmonogramu - v jednom týdnu proběhne přednáškový blok (2 x 90 minut), následující týden ho vystřídat blok seminářový (též 2 x 90 minut). Na přednáškový blok bude zadáváná četba, k níž budou specifikovány otázky, na něž je třeba v uvedeném termínu odpovědět. Celkově bude zadáno 5 úkolů, za odpovědi na každý z nich je možné získat až 10 bodů, celkem tedy 50 bodů, které jsou na konci semestru započítány do celkového hodnocení. Podrobný harmonogram kurzu je uveden v Moodle.

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK