PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická demografie - MD360P12
Anglický název: Historical Demography
Český název: Historická demografie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P12N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Typy pramenů a metody využívané v historické demografii. Možnosti využití výsledků bádání dalších vědních oborů pro období, kdy chybí potřebná data o obyvatelstvu. Hlavní rysy demografického chování historických populací. Typy rodiny a domácností (hlavní typy rodiny v Evropě a jejich prostorové rozložení. Životní a pracovní cykly. Skladba obyvatelstva podle věku a rodinného stavu. Možnosti analýzy úrovně sňatečnosti, plodnosti a úmrtnosti. Sledování migrací obyvatelstva a jejich typy. Možnosti a limity historicko-demografického výzkumu. Hlavní rysy vývoje obyvatelstva českých zemí do konce 19. století. Výklad je založen na domácích pramenech a výsledcích bádání především české historické demografie.
Poslední úprava: FIALOVA (25.04.2002)
Literatura

Učebnice a příručky:

E. Maur, Základy historické demografie, SNP Praha 1978

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová, Základy demografie, Academia Praha 1986.

L. Kárníková, Vývoj obyvatelstva českých zemí 1754-1914, NČSAV Praha. 1965

P. Horská ; M. Kučera ; E. Maur ; M. Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama Praha 1990.

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha Mladá fronta 1997.

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Sociologický ústav AV ČR Praha 1999.

J. Horský ; M. Seligová, Rodina našich předků, nakladatelství Lidové noviny Praha 1997.

L. Nesládková, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. (Česká demografická společnost, Acta demographica XIV), Praha 2003

Časopisy:

Demografie 1959-

Historická demografie 1967 -

Poslední úprava: FIALOVA (03.10.2006)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce:

Znalost základních metod historicko-demografické analýzy

Znalost hlavních rysů charakteru reprodukce historických populací (zvláště na území českých zemí)

Požadavky k zápočtu:

sestavení rodinného listu

vypracování referátu na vybrané téma (na základě literatury)

vývoj obyvatelstva v minulosti v regionálním měřítku (na základě sbírek vybraného regionálního muzea)

Poslední úprava: FIALOVA (03.10.2006)
Sylabus

1) Předmět historické demografie (dějiny obyvatelstva a historická demografie, historická sociologie, populační vývoj a demografický výzkum)

2) Historicko-demografický výzkum ve vybraných zemích (směry výzkumu v jednotlivých evropských zemích a jejich výsledky, literatura a periodika)..

3) Historicko-demografický výzkum v České republice (charakter pramenné základny jako podklad pro periodizaci historicko-demografického výzkumu, současný stav historicko-demografického výzkumu, literatura, periodika, edice).

4) Možnosti výzkumu v období před psanými prameny (metody a postupy využívané pro studium rozsahu osídlení, využití paleodemografie, hlavní výsledky).

5) Historická demografie období středověku (urbáře, berní rejstříky, městské knihy, církevní spisy, kroniky a d. jako prameny pro výzkum a metody jejich zpracování a využití; historickogeografické metody výzkumu rozsahu osídlení v raném a vrcholném středověku, vnitřní a vnější kolonizace, velikost středověkých osad - venkovské a městské osídlení).

6) Některé rysy demografického chování obyvatelstva ve středověku a raném novověku (sňatkové chování, problém nemanželské plodnosti, infanticida a aborty, úmrtnostní poměry).

7) Prameny pro raný novověk a metody jejich zpracování (prameny státní provenience - katastry, daňové rejstříky; církevní provenience - farní matriky, zpovědní seznamy, status animarum; vrchnostenské provenience - soupisy poddaných, zhosty; agenda městských orgánů; metody zpracování - vzorek obyvatelstva sestavený pro české země pro 17. a 18. století).

8) Rozšiřování datové základny a konstituování statistiky a demografie od druhé poloviny 18. století a v průběhu 19. století (tereziánské a josefinské reformy)

9) Metody zpracování nepřímých pramenů (typy excerpce a kritika pramenů, speciální metody historické demografie - rekonstrukce rodin, aplikace modelů apod.)

10) Demografická skladba obyvatelstva, rodiny a domácnosti u historických populací (sňatkový věk, definitivní celibát, historické klasifikace domácností, životní cykly).

11) Možnosti a metody historickodemografické analýzy sňatečnosti, plodnosti (první a opakované sňatky, manželská plodnost, mimomanželská plodnost, sezonnost demografických událostí)

12) Možnosti a metody historickodemografické analýzy úmrtnosti (specifika výzkumu úmrtnosti kojenců a malých dětí, mateřská úmrtnost, nadúmrtnost podle věku a pohlaví, mortalitní a demografické krize).

13) Migrace obyvatelstva (geografická a sociální mobilita, definitivní, nepravidelné, pravidelné migrace, migrace na dlouhé a krátké vzdálenosti, rozsah a směry migrací, mezinárodní migrace).

14) Hlavní rysy populačního vývoje českých zemí od 16. století - konkrétní výsledky historicko-demografického bádání (starý demografický režim; populační vývoj českých zemí od skončení husitských válek do vypuknutí třicetileté války; populační důsledky třicetileté války, populační vývoj po roce 1650; průběh demografické revoluce v českých zemích; regionální rozdíly).

Poslední úprava: Fialová Ludmila, doc. RNDr., CSc. (29.09.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK