PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Populační vývoj České republiky - MD360P11
Anglický název: Population Development of the Czech Republic
Český název: Populační vývoj České republiky
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: MD360P77
Vysvětlení: nahrazeno MD360P77
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Je korekvizitou pro: MD360P15N
Je neslučitelnost pro: MD360P77, MD360P75
Anotace -
Populační vývoj na území České republiky od pravěku do 19. století. Fázování prvního demografického přechodu. Dynamika populačních trendů v období mezi dvěma světovými válkami a vliv světové krize. Populační vývoj v období 1938-1945. Změny velikosti a struktur obyvatelstva ČR. Etapy vývoje úmrtnosti po druhé světové válce. Baby-boom a baby-bust v České republice. Formování a rozpad rodin. Východoevropský demografický model. Vývoj a demografická struktura romské populace. Transformace demografického chování od počátku devadesátých let 20.století. Populační prognóza. Demografické stárnutí.

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (01.10.2007)
Literatura -

Studijní literatura:

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Mladá fronta Praha 1996

M.Kučera: Populace České republiky 1918-1991, Acta Demographica, Praha 1994

V.Srb: 1000 let obyvatelstva českých zemí, Karolinum 2004

Populační vývoj České republiky 2001-2006, PřF UK Katedra demografie a geodemografie, Praha 2007

Population Development in the Czech Republic 2007, SLON 2009

Demografická situace České republiky: Proměny a kontexty SLON Praha, 2010

Články v časopisech

Demografie; http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie

Acta Demographica; http://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/publikace

Acta Geographica; http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/

aj.

Poslední úprava: Rychtaříková Jitka, prof. RNDr., CSc. (30.09.2013)
Požadavky ke zkoušce -

Forma zkoušky ústní. Předpokladem je absolvování závěrečného písemného testu.

Podmínky zápočtu: Účast na seminářích 15.11.-19.12.2019 (1 absence možná), vypracování a prezentace seminární práce o rozsahu 10-12 normostran na zadaná témata, oponování jiné prezentovvané práce, odevzdání písemné verze seminární práce do 13. 1. 2020

Poslední úprava: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (03.10.2019)
Sylabus -

1) Vývoj obyvatelstva na území ČR od pravěku až do 18.století. Nejvýznamnější archeologické kultury, první národy, osídlení Slovany. Paleodemografie. Psané dokumenty. Berní rejstříky, katastr, matriky, soupisy obyvatelstva. Statistické období, vývoj obyvatelstva od 18 století do první světové války. Vliv první světové války.

2) Vývoj obyvatelstva v letech 1919-1937; ekonomické a sociální podmínky, demografické struktury, trendy demografických procesů. Vývoj obyvatelstva v letech 1938-1945 politická a hospodářská situace, zábor pohraničí, vývoj tří populací (Češi v Protektorátě, Němci v Protektorátě, obyvatelstvo Sudet), příčiny vzestupu sňatečnosti a plodnosti.

3) Demografické a další struktury obyvatelstva (data sčítání 1950-2001), rozmístění a struktura obcí, struktura podle věku a rodinného stavu, sociálně-ekonomické složení, zaměstnanost žen, vzdělání, národnost včetně Romského etnika, náboženské vyznání.

4) Sňatečnost a rozvodovost, prvosňatečnost, opakované sňatky, rozvodovost, intenzita a struktury, legislativa, longitudinální a transversální pohledy. Etapy ve vývoji sňatečnosti a jejich charakteristiky. Trend rozvodovosti.

5) Porodnost, plodnost žen, reprodukce, manželská a mimomanželská plodnost, pořadí dětí, velikost rodin, diferenční plodnost. Longitudinální a transversální pohled. Domácnosti a rodiny, základní trendy.

6) Potratovost (kategorie), legislativa, intenzita a struktury (věk, rodinný stav, počty dětí), plánované rodičovství a antikoncepce. Vývojové trendy.

7) Úmrtnost, rozdíly podle pohlaví, věku (kojenecká, perinatální úmrtnost), charakteristiky úmrtnostních tabulek, úmrtnostní trendy, diferenční úmrtnost, příčiny smrti.

8) Nové trendy demografického chování po roce 1989.

9) Prognóza vývoje obyvatelstva (trendy demografických procesů, změny věkové struktury, ekonomické a sociální důsledky).
 
10) Demografické stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky.

Materiály jsou dostupné na: v:\Rychtarikova\

Poslední úprava: RYCHTA@NATUR.CUNI.CZ (16.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK