PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretická demografie - MD360P10
Anglický název: Theoretical Demography
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
RNDr. Mgr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MD360P10R
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Postavení demografie v rámci současného rozvoje vědy, podstata vědeckého přístupu k realitě a význam ideologie v procesu poznávání, klasifikace vědeckých oborů a postavení demografie v jejich rámci. Pozornost je věnována významu statistiky a statistických struktur při poznávání reality a využití tohoto přístupu k pochopení hierarchie reality, podstatě systémového přístupu v demografii a vnitřní a vnější podmíněnosti demografických procesů. Samostatnou problematiku tvoří vnitřní diferenciace demografie a její návaznost na poznání v oborech jako je sociologie, ekonomie, geografie, antropologie a ekologie. Vysvětleno je pojetí demografického rozvoje, teorie demografické revoluce, populačního optima a pozornost je věnována kritické diskusi současnému stavu demografické teorie.
Poslední úprava: FIALOVA (25.04.2002)
Literatura

Doporučená literatura:

8. V. Gardavský, M. Hampl: Základy teoretická geografie, UK Praha 1982

9. M. Hampl: Teorie komplexity a diferenciace světa, UK Praha 1971.

10. Z. Pavlík, A. Šubrtová: František Fajfr, život a dílo, Acta demographica XI, Praha 1993.

11. J. Purš: Průmyslová revoluce, Academia Praha 1973.

12. G. Wunsch: Theories, models and knowledge, Département de démographie UCL, working paper 121, Louvain-la Neuve 1984.

13. G. Wunsch: Theories, Models and Data, Demografie 1 /1994.

Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)
Sylabus

1) Vymezení objektu a předmětu demografie

Obyvatelstvo jako objekt studia reprodukce lidských populací jako předmět. Úzké a široké vymezení demografie. Demografická reprodukce a populační vývoj. Demografie a populační studia. Studium migrací jako předmět geodemografie neboli geografie obyvatelstva. Odlišná podmíněnost přirozené reprodukce a migračních pohybů. Vázanost migrace na strukturu osídlení.

2) Jednota vědy z hlediska poznávání reality

Jednota objektivní reality a omezené možnosti jejího poznávání v jejím celku. Různé přístupy jejího poznávání. Společný objekt pro různé disciplíny a jejich různý pohled vymezený v jejich předmětu. Universálnost metod vědeckého poznávání a výběr vhodných metod pro určitý předmět. Relativnost hranic jednotlivých disciplín a význam vymezení jádra jejich předmětu, kterým se liší od jiných disciplín, resp. specifičností daného předmětu, který není předmětem poznávání žádné jiné disciplíny.

3) Empirické a formálně metodcké disciplíny a dvojí pojetí teorie

Empirické disciplíny ve smyslu studia určitých úseků objektivní reality. Metodické disciplíny ve smyslu uchopení poznávaného předmětu. Demografie a demografická statistika, historie jejich vzájemného vztahu, klady a zápory jejich prolínání. Teorie ve smyslu souhrnu hypotéz vypovídajících o reálných procesech a teorie ve smyslu metodických konstrukcí a modelů. Jejich vzájemná propojenost a vbýznam ve vědeckém poznávání.

4) Význam statistiky pro poznávání reality

Význam poznávání pravidelností týkajících se jedmnotlivých jevů a událostí, ale jejich hromadného výskytu. Stochastičnost reálných procesů. Statistika jako metoda neúplné indukce a empirická disciplína studující struktury v realitě. J. Korčák a jeho předchůdci. Přírodní dualita statistických rozložení. Význam o omezenost Korčákova přístupu. Rozpracování tohoto přístupu v pracech M. Hampla.

5) Hierarchie reality a klasifikace vědních disciplín

Význam vývojového principu pro klasifikace vědních disciplín. Demografie jako bio-sociální disciplína na hranici biologie a sociologie v širokém vymezení (zahrnující všechny sociální disciplíny včetně sociální antropologie). Klasifikace Saint Simona a Masaryka. Nedostatečnost vývojového principu. Hierarchie reality zavádějící druhý princip komplexity neboli úplnosti. Klasifikace vědeckých disciplín založená na hierarchiii reality. Demografie jako elementární obor na rozdíl od oborů komplexních (geografie, ekologie). Sociální obory jako obory semikomplexní a odpovídající statistická rozložení podle komplexity (elementarity) oboru.

6) Vnitřní diferenciace a vnější návaznost demografie, geografie, sociologie a ekonomie

Základní principy diferenciace empirických oborů. Princip postupného vydělování předmětu (analýza) a syntéza poznatků (celek - část). Princip postupné generalizace na straně jedné a specifikace předmětu na straně druhé (obecné - zvláštní). Princip postupné metodologické formalizace resp. konkretizace předmětu (abstraktní - konkrétní). Vntřní diferenciace demografie, geografie, sociologie a ekonomie. Vnější návaznosti těchto disciplín.

7) Systémový přístup v demografii

Možnosti vymezení systémů s lidmi a jejich chování. Populační systém, geopopulační systém, populačně geografický systém, sociální systém, demografický soubor, demografický systém. Postup totalizace a zkomplexňování Různé chování systémů s lidmi. Vnitřní a vnější podmíněnost reprodukce systémů s lidmi.

8) Koncepce demografického rozvoje a demografická revoluce

Rozvoj jako obecná kategorie vývoje přírodních a společenských systémů. Člověk jako součast kolektivu s kolekticním vědomím a jeho postupná individualizace. Globální revoluce moderní doby a její různé části. Demografická revoouce jako její relativně samostatná část. Různé typy demografické revoluce. Teoretické zdůvodnění demografické revoluce jako výsledek chování demografických systémů.

9) Populační optimum a jeho různá vymezení

Historie koncepce populačního optima. Platon, T. More a E. Cannan. Statické a dynamické pojetí populačního optima. Různá a často protichůdná vymezení populačního optima.

10) Obecná populační teorie Alfreda Sauvyho

Teorie Alfreda Sauvyho jakou souhrn poznatků a hypotéz o populačním vývoji.

11) Budování demografické teorie

Význam vědecké hypotézy. Hypoteticko- deduktivní metoda explanace. Deduktivně nomologická a statistická explanace. Význam o omezenost statistických pravidelností. Význam intuice při tvorbě hypotéz. Teorie metafyzické a testovatelné. Přechod od obecné teorie k pomocné teorii a statistickému modelu. Vnitřní logická verifikace teorie a její empirická testovatelnost. Nemožnost dokonalé verifikovatelnosti teorie; ta může být pouze provizorně podpořena fakty nebo odmítnuta.

12) Kritika současného stavu demografického poznávání

Nevyváženost jednotlivých aspektů poznávání demografických procesů. Převaha analýzy nad syntézou. Omezenost statistických modelů poznávání reality. Převaha makropohledů nad mikropohledy. Přílišná závislost na oficiálně poskytovaných datech a málo rozvinuté formy získávání vlastních informací.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy: Předpokladem je úspěšné absolvování bakalářského studia demografie.

Rozsah kursu 1/1, ukončen zápočtem a zkouškou.

Literatura k přednáškám a cvičením:

1. J. Korčák: Přírodní dualita statistického rozložení, Statistický obzor 5-6/1941.

2. M. Hampl, Z. Pavlík: Ontologický smysl poznávání statistických struktur, Statistická revue 6/ 1978.

3. M. Hampl: Hierarchie reality a hodnocení demografických a geodemografických systémů, AUC Geographica 2/1980.

4. Z. Pavlík: Zákonitosti vývoje demografických systémů. AUC Geographica 1/ 1981.

5. Z. Pavlík (ed.): Position of Demography Among Other Disciplines. Department of Demography nad Geodemography, Charles University Prague, 2000.

6. A. Sauvy: Théorie générale de la population, vol. I: Économie et croissance, vol. II: La vie des populations, Presses univ. der France, 1. vyd. 1952, 1954; několik vydání později. Ruský překlad: Obščaja teoria naselenija, Progress Moskva 1977.

7. A.Wunsch: Causal Theory and Causal Modeling. Leuven Univ. Press 1988.

Poslední úprava: FIALOVA (25.04.2002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK