Organická chemie II (b) - MC280P67B
Anglický název: Organic Chemistry II
Český název: Organická chemie II (b)
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Pavel Kočovský
Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Neslučitelnost : {Organická chemie (a)}
Je neslučitelnost pro: MC270P61B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Ing. Pavel Kočovský (12.10.2020)
Alkoholy, fenoly, ethery, thioly, sulfidy, karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, nitrily, estery, amidy, thioestery), aminy (vyjma aromatických), iminy. Enoly a enoláty, jejich pKa a reaktivita (aldolová reakce, Claisenova kondenzace, Michaelova reakce), enaminy (Storkova reakce). Biomolekuly: Sacharidy (prostorová stavba a funce), glykosidy, aminokyseliny, peptidy, bílkoviny (strutura, funkce, syntéza), aromatické heterocykly, nukleové kyseliny, lipdy, isoprenoidy, antibiotika, alkaloidy, neurotoxiny, vitaminy. Syntéza a vlastnosti vybraných léčiv.
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Pavel Kočovský (12.10.2020)

John McMurry: Organická chemie, 2004 (v češtině) nebo též anglické vydání.

Susan McMurry: Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice "John McMurry: Organická chemie", 2004

V době pandemie se přednášky a cvičeni budou odehrávat distančně přes internet pomocí Google Meet (na živo; tabule/kamera, někdy powerpointová prezentace) a budou nahrávány (meet.google.com/urj-cxky-boo). Domáci úkoly bude přednášející zasílat e-mailem, řešení bude zasíláno zpět příslušnému vyučujícímu rovněž e-mailem, a budou diskutovány vždy na příštím cvičeni (opět na živo). Cviceni PK skupiny mohou na internetu navstevovat vschni (meet.google.com/qeq-tnjk-rmi); budou se rovnez nahravat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michal Urban, Ph.D. (23.08.2023)

Předpokladem je úspěšné absolvování první část, tj. OCH I(b).

Organická chemie II(b) je zakončena zápočtem a zkouškou; podmínky se řídí zkušebním řádem PřF UK.

Zápočet: Pro úspěšné získání zápočtu se požaduje:

  • 75% účast na cvičeních,
  • odevzdání všech domácích úkolů v termínu stanoveném cvičícím. Neodevzdání domácího úkolu bez řádné předchozí omluvy je bráno jako nesplnění povinnosti. V tomto případě pak může cvičící rozhodnout o neudělení zápočtu. 
  • absolvování zápočtového testu se ziskem alespoň 60% bodů. 

V případě, že bude mít student splněn a řádně odevzdán každý z domácích úkolů a každý úkol hodnocen 25 a více body ze 30, tak bude udělen zápočet rovnou bez nutnosti psát zápočtový test. Rovněž se vyžaduje 75% účast na seminářích. 

Zkouška: Je písemná a je podmíněna zápočtem. Získat 60 % bodů z písemného testu. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (25.01.2016)

Sylabus přednášek předmětu Organická chemie II (b) pro bakalářské studijní programy na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze

 

13. Alkoholy a fenoly: Struktura, názvosloví, vlastnosti, vodíkové vazby. Příprava z alkenů, halogenderivátů, a z karbonylových sloučenin. Reakce: dehydratace, oxidace, chránění.

 

14. Ethery: Příprava. Reakce: kysele katalyzované štěpení, Claisenův přesmyk. Crown ethery. Thioly a sulfidy, disulfidy.

 

15. Aldehydy a ketony: Struktura, názvosloví. Příprava - oxidace alkoholů. Reaktivita - nukleofilní adice (adice vody, alkoholů, aminů, hydrazinu, HCN, Grignardových činidel, Wittigova reakce). Michaelova adice na α,β-nenasycené aldehydy a ketony. Biochemické nukleofilní adice.

 

16. Karboxylové kyseliny a nitrily: Struktura, vlastnosti, vliv substiuentů na kyselost, názvosloví. Příprava - oxidace aldehydů, hydrolýza nitrilů. Reaktivita - redukce. Chemie nitrilů (syntéza, hydrolýza, redukce).

 

17. Deriváty karboxylových kyselin: Halogenidy, anhydridy, estery, amidy, thioestery (koenzym A), polyamidy a polyestery.

 

18. Substituční reakce v alfa-poloze karbonylových sloučenin: Keto-enol tautomerie, pKa, alfa-halogenace a alkylace enolátů, enaminy (Storkova reakce). Aldolová reakce, Claisenova a Dieckmannova kondenzace, Michaelova adice, Robinsonova anelace.

 

19. Aminy: Struktura, vlastnosti, acidobazické vlastnosti, rozpustnost, názvosloví. Syntéza aminů (reduktivní aminace, redukce amidů a nitrilů), reakce.

 

20. Sacharidy: Klasifikace, prostorové uspořádání, názvosloví, cyklické struktury (acetaly), epimery, anomery, anomerní efekt, glykosidy, disacharidy, polysacharidy, biologické funkce sacharidů.

 

21. Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny: Struktura, názvosloví, isoeletrický bod, syntéza aminokyselin. Peptidy: Merrifieldova syntéza, chránicí skupiny, stanovení sekvence Edmanovým odbouráváním, biologické funkce. Bílkoviny, enzymy - stavba a biologické funkce.

 

22. Heterocykly: Základní aromatické heterocykly (pyrrol, furan, thiofen, pyridin, indol) - struktura a reaktivita, elektrofilní a nukleofilní reakce, medicinální aplikace.

 

23. Nukleové kyseliny a nukleotidy: Struktura, funkce, párování bází (Watson-Crickův model), replikace DNA, transkripce do RNA, translace (biosyntéza proteinů) .

 

24. Lipidy: Tuky, mýdla, fosfolipidy, prostaglandiny.

 

25. Isoprenoidy: Terpeny, steroidy (cholesterol, vitamin D, pohlavní hormony, kortikoidy, kardenolidy, žlučové kyseliny), ubichinony (koenzym Q), bisyntéza isoprenoidů a její blokace.

 

26. Antibiotika, alkaloidy, látky ovlivňující CNS a neurotoxiny: Struktura, funkce, využití.

 

27. Vitaminy: Struktura, funkce.