PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NMR spektroskopie organických látek - MC270P96
Anglický název: NMR Spectroscopy of Organic Compounds
Český název: NMR spektroskopie organických látek
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://nmr.group.uochb.cz/cs/kurz-nmr-ii
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC270P09
Je neslučitelnost pro: MC270P09
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. (25.02.2021)
Studenti budou seznámeni se základními principy pulzní NMR spektroskopie s Fourierovou transformací a se základy dvourozměrných spekter (2D NMR). Budou probrány jednoduché pulzní sekvence jednorozměrných spekter (inversion recovery, APT, spinové echo). Nukleární Overhauserův efekt, principy 2D spekter a některé používané pulzní sekvence, přenos polarizace, homonukleární a heteronukleární korelovaná spektra a J-rozlišená spektra, inverzní techniky, dále studium dynamických dějů pomocí NMR spektroskopie a základy NMR spektroskopie pevných látek. V rámci cvičení budou řešeny struktury neznámých látek z 1D a 2D NMR spekter.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. (22.06.2022)

M. Dračínský: NMR Spektroskopie pro chemiky, PřF UK, 2021

nmr-challenge.com

H. Günther: NMR Spectroscopy, 2nd Edition. Wiley, New York, 1995.
J. K. M. Sanders, B. K. Hunter: Modern NMR Spectroscopy. A Guide for Chemists, 2nd Edition. Oxford University Press, Oxford, 1994.
J. K. M. Sanders, E. C. Constable, B. K. Hunter, C. M. Pearce: Modern NMR Spectroscopy. A Workbook of Chemical Problems, 2nd Edition. Oxford University Press, Oxford, 1993.
M. Buděšínský, J. Pelnař: Nukleární magnetická rezonance. 25.svazek cyklu Organická chemie. Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. (25.02.2021)

Písemná zkouška v rozsahu přednášené a procvičované látky. Odevzdání samostatné domácí práce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. (25.02.2021)

Základní principy pulzní NMR spektroskopie s Fourierovou transformací, magnetizace, pulzní úhel, vektorový model, FID. Fourierova transformace, měření spekter. Pulzní sekvence pro jednoduchá jednorozměrná měření (inversion recovery, spinové echo, APT). Různé druhy dekaplingu, širokopásmový, mimorezonanční a přerušovaný dekapling. Vliv chemické výměny na spektra. Nukleární Overhauserův efekt. Principy dvojrozměrné spektroskopie, přenos polarizace. Homonukleární korelovaná spektra (H,H-COSY, LRCOSY, TOCSY, NOESY, ROESY, EXSY), J-rozlišená spektra, heteronukleární H,C-korelovaná spektra (HSQC, HMBC). Zjišťování konektivity uhlíkových atomů (2D-INADEQUATE). Použití dvojrozměrných spekter pro řešení chemických problémů. Analýza NMR spekter vysokého rozlišení. NMR spektra dalších jader.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK