PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jaderná chemie - MC270P93
Anglický název: Nuclear Chemistry
Český název: Jaderná chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Vyučující: Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC270P58
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (26.02.2018)
Předmět Jaderná chemie dává posluchačům základní přehled jak v oblasti teoretické jaderné chemie, tak i v její aplikované oblasti jako je detekce jaderného záření, použití radionuklidů ve výzkumu, problematika jaderných elektráren či radioekologie. V průběhu kurzu dostávají posluchači řadu informací, které jim umožní kvalifikovaně hodnotit rizika spojená jak s přirozeným výskytem, tak i využitím radionuklidů.
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (27.09.2023)

L. Lešetický: Struktura látek. Atomové jádro. Universita Karlova, Praha, 1992.
O. Navrátil a kol. : Jaderná chemie, Academia Praha, 1985.
V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie. SNTL Praha 1981.

Mizera J., Gosman., Lebeda.: Výpočty pro jaderné chemiky, jaderná chemie, elektrochemie, Praha, ČVUT 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (27.09.2023)

Zkouška se skládá ze dvou částí písemné a ústní. Písemná část sestává z tří teoretických otázek a výpočetního příkladu a je hodnocena bodovým hodnocením 3x25 bodů za teorii a 25 bodů za početní příklad. Celkový maximální počet bodů je 100, k postupu do dalšího (ústního) kola je zapotřebí minimálně 60 bodů. Výsledek 0 bodů z některé části písemné zkoušky anuluje body ostatní.
Ústní část sleduje celkovou orientaci v oboru jaderná chemie, součástí je i rozbor první písemné části, případné upřesnění odpovědí v ní obsažených, získání více než 60 bodů z písemné části neznamená automaticky úspěšné složení zkoušky.

Ke zkoušce je nutné přinést vlastní kalkulačku, možno použít vlastní periodickou tabulku.

Cvičení doplňuje základní přednášku z jaderné chemie ve smyslu řešení jaderně chemických výpočtů týkajících se především kinetiky a energetiky jaderných reakcí. Součástí cvičení je rovněž detailnější náhled do speciálních kapitol jaderné chemie, jako jsou např. elementární částice, radionuklidové generátory či jaderné reaktory.

Náplň cvičení:

1) Úvod do fyziky elementárních částic
2) Jaderné reakce
3) Kinetika jaderných reakcí - výpočty
4) Energetika jaderných reakcí - výpočty
5) Radiochemické rovnováhy – výpočty

Cvičení je zajišťováno pedagogy z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, bude probíhat v podobném komunikačním prostředí a na platformě moodle (ČVUT). Cvičení probíhá jako dvouhodinové 1x za 14 dní.

Cvičení je ukončeno zápočtem. Podmínky pro udělení zápočtu:

Výsledek zápočtového testu vyšší než 70 % pro předtermín a 60 % pro normální termín z maximálního bodového zisku.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (27.09.2023)

1. Struktura atomového jádra. Silová působení. Vlastnosti mikročástic. Systematika subnukleárních částic. Atomové jádro.
2. Samovolné jaderné přeměny. Radioaktivita. Základní typy přeměn.Kinetika a energetika jaderných reakcí. Spontánní štěpení. Zvláštní přeměny.
3. Jaderné reakce. Obecné zákonitosti, kinetika. Reakce neutronů. Reakce nabitých částic. Reakce fotonů. Štěpné rekce. Jaderná fúze. Zdroje jaderných střel.
4. Jaderné záření. Interakce záření s látkou. Detekce jaderného záření. Biologické účinky záření.
5. Vlastnosti nuklidů. Systematika nuklidů. Přirozené a umělé radionuklidy.
6. Jaderná energie. Jaderné reaktory, štěpení uranu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK