PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hmotnostní spektrometrie - MC270P71
Anglický název: Introduction to mass spectrometry
Český název: Úvod do hmotnostní spektrometrie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Pro distanční výuku bude používána platforma MS Teams a Moodle.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martin Štícha, Ph.D. (29.09.2020)
Přednáška určená pro posluchače magisterského a postgraduální studia. V úvodní části jsou studenti seznámeni se základními konstrukčními prvky hmotnostního spektrometru a přehledem v současnosi používané instrumentace. V části věnované interpretacím hmotnostních spekter organických látek je diskutována problematika identifikace látek ze spekter po ionizaci nárazem elektronů. Jsou probrány základní fragmentační mechanismy rozpadu iontů. Výklad je doplněn ukázkami reálných spekter s výkladem konkrétních fragmentačních cest.

V souladu s opatřením krizového štábu Přírodovědecké fakulty UK ze dne 21.9.2020 bude tento předmět přednášen distanční formou v době určené rozvrhem.  Pro distanční výuku bude používána platforma MS Teams a Moodle. Studijní materiály jsou dostupné na stránkách kurzu https://dl2.cuni.cz/course/ nebo na webových stránkách https://ms-servis9.cms.webnode.cz/vyuka/
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Štícha, Ph.D. (27.10.2019)

Spektrometrické analytické metody II., I. Němcová, P. Engst, I. Jelínek, J. Sejbal, P. Rychlovský, Karolinum, Praha 1998 (Skriptum).
Interpretation of Mass Spectra, F. W. McLafferty, University Science Books, Mill Valley, CA %94941, 1980.

Mass spectrometry for chemists and biochemists, Johnstone Robert A.

Mass spectrometry, Gross J. H.

Fyzikálně-chemické metody ; Ubik Karel  2. Hmotnostní spektrometrie.. UOCHB , 2000.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Martin Štícha, Ph.D. (29.09.2020)

Studium je zakončeno zkouškou, která má formu písemného testu v délce 60 min. Test se skládá ze 4 otázek. Každá otázka je hodnocena 5 ti body. Minimální požadované množství bodů pro splnění zkoušky je 12 (60%).

pokud bude studium probíhat distanční formou, bude písemný test realizován pomocí Moodle na adrese https://dl2.cuni.cz/course/ , kde jsou také k dispozici studijní materiály.

Sylabus -
Poslední úprava: KROUTIL (19.04.2006)

Úvod. Experimentální uspořádání hmotnostního spektrometru. Přehled ionizačních technik. Ionizace nárazem elektronu. Chemická ionizace. Další ionizační techniky. Hmotnostní analyzátory. Magnetický hmotnostní analyzátor. Elektrický analyzátor. Kvadrupolový analyzátor. Iontová past. Průletový analyzátor. Detektory. Násobičové detektory. Scintilační fotonásobičové detektory.

Hmotnostní spektrum. Molekulární ion. Analýza izotopického složení. Stabilní izotopy. Určení počtu cyklů a dvojných vazeb ze sumárního vzorce.

Teorie fragmentace. Lokalizace náboje a nepárového elektronu v molekulárním iontu. Rozpad molekulárního iontu, fragmentační cesty. Faktory ovlivňující intenzitu iontů. Mechanismy fragmentace organických molekul. Štěpení sigma vazby. Alfa štěpení iniciované radikálovým centrem. Štěpení iniciované nábojovým centrem. Štěpení cyklických struktur. Přesmykové reakce. Přesmyky iniciované radikálovým centrem. Přesmyky iniciované nábojovým centrem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK