PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Radiofarmaka - MC270P47A
Anglický název: Radiopharmaceuticals
Český název: Radiofarmaka
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Marek Moša, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.06.2004)
Přednáška zahrnuje přehled radionuklidů používaných v nukleární medicíně, jejich zavádění do molekul radiofarmak a následné hodnocení kvality produktů resp.výsledných aplikačních forem. Zařazen je i přehled přípravků podle použitého radionuklidu, diskutováno je i použití radiopreparátů v diagnostice a terapii.Pozornost je věnována metodickým zásadám přípravy aplikačních forem s důrazem na správnou praxi při přípravě radiofarmak z komerčně dodávaných souprav a ochranu pracovníků před ionizujícím zářením.Přednáška je doplněna přehledem aktuálně registrovaných radiofarmak v ČR.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.06.2004)

1. Kilbourne M.R.: Fluorine-18 Labelling of Radiopharmaceuticals. Nuclear Science Series, Natural Academy Press, Washington D.C., 1990.

2. Phelps M., Mazziotta J., Scelbert H.: Positron Emission Tomography and Autoradiography: Principles and Applications for Brain and Heart. Raven Press, New York, 1986.

3. Wolf A.P., Jones W.B.: Cyclotrones for biomedical radioisotope production.

Radiochim. Acta 34, 1 (1983).

4. Deckart H., Cox P.H.: Principles of Radiopharmacology. G. Fischer Verlag, Jena 1987.

5. Dienstbier Z. : Diagnostika metodami nukleární mediciny. Avicenum, Praha 1989.

6. Parker D.: Tumor Targeting with Radiolabelled Macrocycle-Antibody Conjugates.

Chem. Soc. Rev. 19, 271-291 (1990).

7. Schubiger P.A., Alberto R., Smith A.: Vehicles Chelators, and Radionuclides: Choosing the "Building Blocks" of an Effective Therapeutic Radioimmunoconjugate

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (11.11.2011)

Zápočet je udělován na základě orientační diskuse, kdy posluchač prokáže základní orientaci v chemické i klinické části předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.06.2004)

1. Definice a klasifikace

1. Radiodiagnostika in vitro : RIA a podobné metody

2. Radiodiagnostika in vivo : základní principy a metody

scintigrafie, SPECT, PET

3. Radioterapeutika

2. Radionuklidy, jejich volba a příprava

1. Neutronová aktivace v reaktoru

2. Výroba radionuklidů v cyklotronu

3. Radionuklidové generátory

3. Chemické formy

1. Jednoduché anorganické sloučeniny

2. Značené organické sloučeniny

3. Komplexy kovů s organickými ligandy

  • komplexy technecia a rhenia
  • komplexy india
  • komplexy ostatních kovů

4. Biologické makromolekuly

  • peptidy a proteiny
  • monoklonální protilátky a fragmenty
  • oligonukleotidy

5. Buňky (krvinky aj.)

6. Agregáty

7. Koloidy

4. Scintigrafické vyšetření v nukleární medicíně

a) Principy tomografického zobrazení

b) SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)

c) PET (pozitronová emisní tomografie)

d) Hybridní systémy

e) Radiofarmaceutické přípravky (kontrola, uchování, lékové formy, příprava)

f) Biologické účinky záření (ochrana, likvidace odpadu, dozor, nemoc z ozáření)

5. Instrumentace a farmakologie v nukleární medicíně

a) Detekce záření ( stínění, kolimace, detektory, záznam, kvalita a chyba měření)

b) Analogový a digitální obraz

c) Způsoby záznamu obrazových dat

d) Zobrazovací metody nukleární medicíny

e) Výpočetní zpracování scintigrafických obrazů

f) Základy farmakologie (aplikace, distribuce v organismu, eliminace léčiv, farmakokinetika, interakce, nežádoucí účinky)

6. Nukleární kardiologie

a) Základy fyziologie a patofyziologie srdce

b) Rovnovážná hradlovaná ventrikulografie

c) Prvoprůtoková angiokardiografie

d) Metody informující o prokrvení srdečního svalu

e) Metody zobrazující ložisko nekrózy srdečního svalu

f) Metody průkazu viabilního myokardu

g) Receptorová diagnostika

h) Vyšetření myokardu pozitronickými zářiči

7. Nukleární neurologie

a) Základy fyziologie a patofyziologie mozku

b) Průtok krve mozkem

c) Metabolické studie pomocí PET

d) Narušení hematoencefalické bariéry

e) Receptorová diagnostika

f) Scintigrafie likvorových prostorů

8. Nukleární nefrologie

a) Základy fyziologie a patofyziologie ledvin

b) Clearencové techniky

c) Dynamická scintigrafie ledvin

d) Statická scintigrafie ledvin

e) Izotopová nefrografie

f) Radioizotopová cystografie a uroflowmetrie

9. Nukleární onkologie

a) Základy fyziologie a patofyziologie nádorů

b) Nádorové markery

c) Značené peptidy

d) Scintigrafie nádorů

e) Nádorová terapie štítné žlázy

f) Paliativní léčba kostních metastáz

10. Nukleární ortopedie, kostní dřeň a hematologie v scint. obrazu

a) Základy fyziologie a patofyziologie kostí a krve

b) Typy zobrazení skeletu (lokální, celotělové, SPECT, trojfázová scintigarfie)

c) Vyšetření distribuce kostní dřeně

d) Scintigrafie sleziny

e) Přežívání erytrocytů (vč. lokalizace destrukce)

f) Stanovení kinetiky a objemu krve

11. Ostatní vyšetřovací metody v nukleární medicíně

a) Diagnostika v pneumologii

b) Diagnostika chorob zažívacího ústrojí (slinné žlázy, jícen, GIT, játra)

c) Diagnostika zánětů a zobrazení lymfatického systému

d) Diagnostika cévního řečiště (arteriální a žilní systém)

e) Diagnostika v endokrinologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK