Značené sloučeniny - MC270P40
Anglický název: Labelled Compounds
Český název: Značené sloučeniny
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: SMRCEK (10.01.2003)
V úvodu se přednáška se zabývá přípravou a separací stabilních nuklidů a radionuklidů. Na získané poznatky poté navazuje přehled metod přípravy radioaktivně značených organických molekul. V průběhu kurzu je diskutováno využití stabilních a radioaktivních nuklidů v anorganické a organické chemii, biochemii a medicíně. Pozornost je rovněž věnována teoretickým otázkám jako např. isotopovým efektům.
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (29.10.2019)

Lešetický L.: Metody přípravy izotopicky značených sloučenin. Skripta UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, SPN Praha 1977.

K předmětu nejsou elektronické materiály.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (24.09.2020)

Zkouška zahrnuje teoretické, metodické i praktické aspekty syntézy a využití značených sloučenin v rozsahu prezentovaném během přednášek. Ve zkušebních otázkách jsou zahrnuta i témata týkající se bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Zkouška je ústní po předchozí písemné přípravě.

Pokyny pro distanční výuku:

 (informační mail bude zaslán přs SIS)

Přednášky budou online v prostředí Google Meet nebo Adobe Connect, podle toho jak se dohodneme v čase daném rozvrhem PřF UK. Pro příslušnou přednášku dostanete odkaz k připoení se do skupiny.

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (09.05.2012)

1. Separace přírodních nuklidů a příprava radionuklidů.

2. Názvosloví značených sloučenin.

3. Příprava organických sloučenin obsahujících deuterium a tritium.

4. Sloučeniny značené izotopy uhlíku - 11C, 13C, 14C.

5. Sloučeniny dusíku - 15N.

6. Sloučeniny fosforu 32P.

7. Sloučeniny kyslíku - 18O.

8. Sloučeniny síry - 35S.

9. Sloučeniny halogenů.

10. Stabilita, analýza a čistota značených sloučenin.

Hlavní důraz je kladen na přípravu, analýzu, separaci a vlastnosti organických molekul a biomolekul značených radioaktivními izotopy.