PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická syntéza I - MC270P13A
Anglický název: Organic Synthesis I
Český název: Organická syntéza I
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://orgchem.cz/vesely/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MC270P92
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (16.06.2014)
Zavádění funkčních skupin do uhlíkatého skeletu a jejich transformace. Redukce, oxidace, halogenace, nitrace, nitrosace, sulfonace, metalace, diazotace a přeměna diazoniové skupiny, eliminační reakce, hydroborace. Tvorba C-C vazby a výstavba uhlíkatého skeletu. Alkylační a acylační reakce, Claisenova kondenzace a příbuzné reakce, Michaelova reakce a související konjugované adice, Wittigova a Petersonova reakce, Friedel-Craftsovy alkylace a acylace.

Přednáška je pro ERASMUS studenty též dostupné v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Povinná studijní literatura a studijní pomůcky
1. Francis A. Carey, Richard J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, Part B - Reaction and Synthesis, Springer, 2007, ISBN: 038768350X.
2. J. Svoboda: Organická syntéza I. VŠCHT Praha, 2000.
Elektronické materiály k přednášce jsou na stránce: http://orgchem.cz/vesely/

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
M.B. Smith: Organic Synthesis. McGraw-Hill, Inc., New York, 1994.
L. Lešetický, M. Dzurrila, P. Elečko, M. Potáček, P. Zahradník: Organická syntéza, SPN Praha, 1983.
V. Dědek, L. Lešetický, F. Liška, J. Svoboda: Organická syntéza. Transformace funkčních skupin. Karolinum, Praha 1995.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (25.10.2022)

Pozadavky k udeleni zapoctu:
- prezentace na vybrané téma

Pozadavky k udelení zkoušky:
- minimálně 60% úspěšnost ve zkouškovém písemném testu (maximálně 3 pokusy)
- ústní zkouška a oveření znalostí

V roce 2022/2023 bude výuka probíhat v anglickém jazyce (dle domluvy s posluchači). Studenti mohou kdykoliv požádat o vysvětlení v českém jazyce v průběhu výuky, popř. během konzultací. Ze zdravotních důvodů bude výuka v první polovině semestru probíhat formou on-line.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (16.10.2023)

1. týden: Vymezení základních pojmů v organické syntéze, procesy, dělení reakcí dle tvorby vazby
2.-3. týden: Redukce v organické syntéze (heterogenní a homogenní redukce, redukce komplexními hydridy, aj.)
4.-5. týden: Oxidační reakce (oxidace alkoholů, allylové oxidace, α-oxidace karbonylů, oxidativní štěpení C-C vazeb, aj.)
6.-7. týden: Transformace funkčních skupin (alkoholů, karbonylových sloučenin, Mitsunobuova r., Arbuzovova r., aj.)
8. týden: Příprava a alkylační reakce enolátů, enoletherů, enaminů, aj.
9. týden: Aldolové reakce, kondenzační reakce
10. týden: Olefinační reakce (Wittig, Peterson, Julia, Julia-Kocienski)
11. týden: Elektrofilní adiční reakce (hydroborace, selenylace, sulfenylace, aj.)
12.-13. týden: Elektrofilní aromatická substituční reakce + Nukleofilní aromatická substituce

Očekávané výstupy:

Po absolvování předmětu student

...popíše vlastnosti, chemické složení, výhody a nevýhody jednotlivých typů organických reakcí (oxidace, redukce, transformace funkčních skupin, adice, eliminace).

...objasní reaktivitu a rozdíly u aldolových a olefinačních reakcí

...vysvětli podstatu elektrofilních a nukleofilních aromatických substitucí

...charakterizuje všechny základní synchronní reakce (cykloadice, sygmatropní přesmyky, elektrocyklizace)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK