PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spektrální metody NMR I - MC270P06B
Anglický název: Spectroscopic Methods NMR I
Český název: Spektrální metody NMR I
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://nmr.group.uochb.cz/cs/kurz-nmr-i
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC270P77
Je neslučitelnost pro: MC270P77
Anotace -
Záměrem přednášky je seznámit studenty se základními pojmy a principy v oblasti nukleární magnetické rezonance(NMR). Důraz je kladen na aplikaci spektroskopie NMR jako metody pro určování struktury organických sloučenin v roztoku. Cvičení je zaměřeno na praktickou interpretaci protonových a uhlíkových NMR spekter.
Poslední úprava: Dračínský Martin, doc. RNDr., Ph.D. (26.09.2007)
Literatura

M. Dračínský: NMR Spektroskopie pro chemiky

nmr-challenge.com

H. Friebolin: Basic One and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley, Weinheim, 2005.
H. Günther: NMR Spectroscopy, Wiley, Chichester, 1995.
S.Böhm, S. Smrčková-Voltrová: Strukturní analýza organických sloučenin. Ediční a audiovizuální centrum VŠCHT, Praha 1995.
S. Voltrová: Příklady pro cvičení ze strukturní analýzy organických sloučenin . Ediční a audiovizuální centrum VŠCHT, Praha, 1996.

https://nmr.group.uochb.cz/cs/kurz-nmr-i

Poslední úprava: Dračínský Martin, doc. RNDr., Ph.D. (22.06.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí teorie podle osnovy uvedené v sylabu k přednášce, praktické provedení interpretace protonových a uhlíkových NMR spekter jednoduchých organických sloučenin.

Poslední úprava: Dračínský Martin, doc. RNDr., Ph.D. (03.09.2023)
Sylabus -

1. Základní principy NMR - jádro, spin, magnetický moment, energie, populace hladin, magnetizace, Larmorova precese, rezonanční podmínka, T1 a T2 relaxace.
2. Experimentální zařízení - spektrometr, magnety, radiofrekvenční pulsy, relaxace, postup měření, Fourierova transformace, zpracování signálu.
3. Spektrální parametry - počet a intenzita signálů, chemický posun, stínění, reference, spin-spinová interakce, spinové systémy, pravidla multiplicity, řád spektra, 13C satelity.
4. Chemický posun - vliv elektronové hustoty, efekt sousedních skupin, magnetická anizotropie, ring-current efekt, efekty elektrického pole, intermolekulární interakce, izotopický efekt.
5. Vodíkové chemické posuny - alkany, cykloalkany, alkeny, areny, alkiny, aldehydy, labilní vodíky.
6. Uhlíkové chemické posuny - alkany, cykloalkany, alkeny, areny, alkiny, karbonylové sloučeniny, aldehydy, ketony, deriváty kyselin.
7. Vztah mezi spektrem a strukturou - ekvivalence, symetrie, chiralita, homotopní, enantiotopní, diastereotopní skupiny.
8. Interakční konstanty - geminální, vicinální, vlivy, Karplusova křivka, konstanty na aromátech, long-range, HH, CH, CP, CF konstanty.
9. Metody dvojí rezonance - vodíkový (uhlíkový) dekapling, klíčovaný dekapling, potlačení rozpouštědla, experimenty APT a DEPT.
10. Přiřazení signálů - vodíková spektra - Shooleryho pravidla, empirické korelace, dekapling, rozpouštědla, teplota, derivatizace; uhlíková spektra - empirické korelace, dekapling, T1 časy, rozpouštědlo, teplota, derivatizace, posunová činidla, substituce deuteriem.
11. Dynamické jevy - chemická výměna, vliv teploty, koalescence, příklady rovnováh.
12. Dvoudimenzionální spektroskopie - princip, experimenty COSY, HSQC, HMBC, příklad použití.

Poslední úprava: Dračínský Martin, doc. RNDr., Ph.D. (24.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK