PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z jaderné chemie - MC270C64
Anglický název: Laboratory Exercises in Nuclear Chemistry
Český název: Praktikum z jaderné chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SMRCEK (13.09.2002)
V praktiku z jaderné chemie si posluchači na řadě praktických úloh ověří teoretické znalosti získané studiem jaderné chemie jak v oblasti detekce ionizujícího záření, tak i v případě praktických aplikací radionuklidů.Praktické úlohy za jaderné chemie zahrnují několik typů experimentálních prací z nichž některé slouží pro ilustraci teoretických závěrů z přednášky z jaderné chemie, další jsou naopak nutným základem pro praktickou aplikaci radionuklidů ve vědě a výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (29.10.2019)

O.Navrátil: Jaderná chemie, Academia, 1985.
V.Majer: Základy jaderné chemie, SNTL, 1981.
V.Majer: Základy užité jaderné chemie, SNTL, 1985.
I.Úlehla, M.Suk, Z.Trka: Atomy, jádra částice, Academia, 1990
A.Gosman, Č.Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, 1989.

 

Elektronické materiály k praktiku jsou dostupné na adrese moodle.orgchem.cz.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (11.11.2011)

Pro absolvování praktických cvičení z jaderné chemie je vyžadováno splnění následujících částí:

1) Vstupní test z bezpečnosti práce v radiochemické laboratoři (materiály k prostudování jsou na adrese http://www.moodle.orgchem.cz/, položka on-line kursy.

2) Vlastní praktická cvičení - naměření a zpracování protokolů z přidělených praktických experimentů.

3) Výstupní test, který se skládá ze dvou teoretických otázek a dvou příkladů vážících se principem k činnostem prováděným v praktiku z jaderné chemie. Celková hodnota testu je 100 bodů, za splnění povinnosti se považuje získání 60 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: SMRCEK (26.04.2002)

V rámci cvičení z jaderné chemie jsou prováděny následující práce:

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počitače.

Statistika radioaktivního rozpadu.

Stanovení energie záření beta absorpcí v hliníku.

Stanovení energie záření gama absorpcí v olovu.

Parametry scintilačního počitače.

Spektrometrie záření gama.

Určení poločasu dlouhodobých radionuklidů. Poločasy 238U a 40K.

Určení poločasu krátkodobých radionuklidů. Poločas thoronu.

Aktivace a určení poločasu india.

Odraz záření beta od podložky.

Měření na kapalinovém scintilačním počitači I. Jednoduše značené sloučeniny.

Měření na kapalinovém scintilačním počitači II. Dvojitě značené sloučeniny.

Separace UX1 z uranylových solí.

Radioimunologická analýza TT4.

Imunoradiometrická analýza hCG.

Imunoradiometrická analýza TSH.

Izotopová výměna 35S v thiomočovině.

Laboratorní cvičeni je povinnou součástí studijního programu chemie a její absolvování je podmínkou ke státní zkoušce ve všech diplomních zaměřeních chemie.

Studijní literatura

O.Navrátil: Jaderná chemie, Academia, 1985.

V.Majer: Základy jaderné chemie, SNTL, 1981.

V.Majer: Základy užité jaderné chemie, SNTL, 1985.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK